Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie procesów w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MPS.SM.ROSXX.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie procesów w środowisku
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: OCHRONA SRODOWISKA / ECTS: 3 semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiażkowy

Wymagania wstępne: brak

Cele kształcenia: zrozumienie istoty modelowania, struktury modeli oraz ich praktyczne wykorzystanie w badaniach i projektach inżynierskich.

Przedmiotu obejmuje prezentację wybranych modeli opisujących przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w układzie gleba-roślina-atmosfera.

Pełny opis:

Wykłady

1.Założenia, cele i etapy modelowania (BK)

2. Ogólna konstrukcja deterministycznego modelu roślinnego

3.Gromadzenie danych empirycznych dla celów modelowania; aparatura badawcza. Podstawowe dane meteorologiczne w modelach pogoda; plon. Genaratory danych pogodowych przykłady i wykorzystanie.

4. Charkterystyka modeli roślinnych - produkcja potencjalna(BK)

5. Charkterystyka modeli roślinnych - produkcja limitowana dostępnością wody i składników pokarmowych (BK)

6. Wykorzystanie doświadczeń długotwałych w modelowaniu (MK)

7. Wykorzystanie doświadczeń długotwałych w modelowaniu (MK)

8. Modelowanie procesów fizycznych w glebie (MR)

9. Modelowanie procesów fizycznych w glebie cd. (MR)

10.Modelowanie przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku (MR)

11.Modelowanie przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku cd. (MR)

12.Modelowanie zjawisk i procesów w środowisku z wykorzystaniem systemu GIS (JW)

13.Modelowanie zjawisk i procesów w środowisku z wykorzystaniem systemu GIS cd. (JW)

14.Zastosowanie teledetekcji w modelowaniu (JW)

15.Zastosowanie teledetekcji w modelowaniu cd.(JW)

Ćwiczenia:

1. Modelowanie faz rozwojowych roślin (BK)

2. Obliczanie asymilacji brutto łanu (BK)

3. Obliczanie oddychania bytowego i wzrostowego (BK)

4. Modelowanie wzrostu roślin wybranym programem komputerowym (BK)

5. Materia organiczna w glebie (MK)

6. Materia organiczna w glebie cd. (MK)

7. Bilans wybranych składników w środowisku (MK)

8. Bilans wybranych składników w środowisku cd. (MK)

9. Bilans wodny i cieplny gleby (MR)

10. Bilans wodny i cieplny gleby cd. (MR)

11.Obliczanie procesu erozji; model USLE (MR)

12.Obliczanie procesu erozji; model USLE (MR)

13.Modelowanie elementów klimatu (JW)

14.Modelowanie hydrologiczne (JW)

15.Teledetekcja (JW). zaliczenie (BK)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 42 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 5 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 33 godz.

Literatura:

Podstawowa:

B.Kulig. 2010. Matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju roślin. Wyd. UR w Krakowie.

Uzupełniająca:

K. Rup. 2006. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

D.K. Benbi, R. Nieder. 2003. Handbook of processes an modeling in the soil plant system.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu modelowania,

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych procesów zachodzących w układzie gleba-roślina-atmosferam (bilans wodny i cieplny gleby, erozja, przemiany materii organicznej i azotu w glebie)

- zna podstawowe miary statystyczne wykorzystywane do weryfikacji modeli

Umiejętności:

- potrafi wykorzystywać generatory danych pogodowych oraz przygotowywać pliki danych pogodowych do modeli symulacyjnych,

- potrafi samodzielnie wykonać symulację wzrostu wybranego gatunku roślin rolniczych,

- oblicza natężenie wybranych procesów fizycznych (erozja, bilans wodny)

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

- docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

lub pytania opisowe wg uzgodnienia ze studentami .

Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej 60% a z ćwiczeń 40%.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Cwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod wzgledem poprawnosci ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)