Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MM.NM.REKZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe, 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z problematyką uwarunkowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz z instrumentami marketingu międzynarodowego.

Celem przedmiotu jest ukazanie problematyki współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle internalizacji przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Wykłady

1. Pojęcie i istota marketingu międzynarodowego. Cechy marketingu

międzynarodowego. Standaryzacja i adaptacja w marketingu

międzynarodowym.(2 godz.)

2. Ruchy społeczne w procesie globalizacji rynku. Alterglobalizm.

Antyglobalizm a marketing globalno-lokalny. Uwarunkowania działań

marketingowych na rynku Unii Europejskiej.(2 godz.)

3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw: otoczenie

ekonomiczno-rynkowe, demograficzne, społeczno-kulturowe,

polityczne, technologiczne oraz naturalne. (2 godz.)

4. Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw na rynkach

międzynarodowych oraz czynniki je określające. Otoczenie

przedsiębiorstw a wybór strategii przedsiębiorstw na rynku

międzynarodowym.(2 godz.)

5. Marketing operacyjny na rynku międzynarodowym. Kszałtowanie

produktu, cen, tworzenie kanałów dystrybucji oraz polityka

promocji w marketingu międzynarodowym.(2 godz.)

Ćwiczenia

1. Substrategia marketingu mix na rynku międzynarodowym -

ogólne założenia. Polityka produktu na rynku międzynarodowym.

Strategia standaryzacji, adaptacji i innowacji.Międzynarodowy cykl

życia produktu (przykłady przedsiębiorstw). (2 godz.)

2. Polityka cenowania. Cena na rynku międzynarodowym. Strategie

cenowe, techniki cenowania.(1 godz.)

3. Polityka dystrybucji na rynku międzynarodowym. Wybór kanałów

dystrybucji. Tendencje w zakresie dystrybucji.

Polityka promocji na rynku międzynarodowym. Ograniczenia

promocji.(2 godz.)

Literatura:

Duliniec E. Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004.

Gwiazda A. Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego. Wyd.

Adam Marszałek, Toruń 2000.

Gregorczyk W. Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych.

Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.

Karcz K. Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania

kulturowe. PWE, Warszawa 2004.

Komor M. Euromarketing Strategie marketingowe przedsiębiorstw

na euroryku. PWN, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz powinien posiadać wiedzę teoretyczną o orientacjach międzynarodowych przedsiębiorstw oraz o ich ewolucji. Posiada podstawową wiedzę o stosowanych strategiach i marketingu mix w marketingu międzynarodowym.

Umiejętności

Identyfikacja i analiza międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstw.

Identyfikacja strategii międzynarodowych stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Charakterystyka instrumentarium marketingu mix.

Kompetencje społeczne

Kreowanie postaw krytycznych, otwartych na samodzielne i grupowe rozwiązywanie problemów.

Poszerzanie wiedzy w zakresie marketingu międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwencjonalny. Egzamin testowy.

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach(wg regulaminu), ocena zadań grupowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)