Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MBS.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań środowiskowych
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : Ochrona Środowiska / ECTS: 4 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: podstawowy/obowiązkowy

Celem zajęć jest przedstawienie metod i technik analizy statystycznej oraz interpretacji wyników uzyskanych w jedno a także wieloczynnikowych układach doświadczalnych.

Podczas zajęć zaprezentowane oraz omówione zostaną zasady planowania i zakładania doświadczeń o zróżnicowanej tematyce, prowadzonych w różnorodnych warunkach w oparciu o zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Zademonstrowane będą techniki analizy statystycznej układów doświadczalnych o narastającym stopniu złożoności ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji uzyskanych z nich wyników.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia stosowane w badaniach środowiskowych. Technika zakładania i prowadzenia doświadczeń ścisłych w warunkach laboratoryjnych, wazonowych i polowych.

2. Metodyka doświadczeń analitycznych - pobieranie prób do analiz.

3. Metody nieparametryczne - tabele wielodzielcze.

4. Wprowadzenie do analizy wariancji. Transformacje danych doświadczalnych.

5. Doświadczenia jednoczynnikowe: układ losowy (seria równoległych analiz, doświadczenia wazonowe), bloki losowe - schematy oświadczeń, zastosowanie w badaniach.

6. Zasady prowadzenia doświadczeń dwuczynnikowych - schematy doświadczeń, zastosowanie w badaniach.

7. Doświadczenia wielokrotne i wieloletnie. Interpretacja analizy wariancji wg modelu: stałego, losowego i mieszanego.

8. Analiza regresji i współczynnika korelacji - determinacja zmiennych.

9. Analizy wielowymiarowe - metody redukcji danych.

Ćwiczenia:

1. Podstawy wnioskowania statystycznego - formułowanie i testowanie hipotez. Analiza wyników doświadczeń w oparciu o testy nieparametryczne.

2. Weryfikacja założeń analizy wariancji dla danych empirycznych.- normalność rozkładu i homogeniczność zmienności.

3. Analiza i interpretacja wyników doświadczeń jednoczynnikowych w układzie całkowicie losowym. Testy: F oraz NIR.

4. Analiza i interpretacja wyników doświadczeń jednoczynnikowych w układzie losowanych bloków. Zastosowanie testów Dunnetta, Duncana i Tukey'a.

6. Konstruowanie i ocena istotności kontrastów ortogonalnych.

7. Interpretacja wyników i wnioskowanie w doświadczeniach dwuczynnikowych.

8. Ocena współzależności w oparciu o współczynnik korelacji liniowej. Zastosowanie analizy regresji w ocenie przebiegu zmienności.

9. Wielowymiarowe techniki eksploracyjne - regresja wieloraka oraz analiza głównych składowych.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 30 godz., ECTS 1,2

w tym:

wykłady 8 godz.

ćwiczenia i seminaria 16 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

Praca własna 70 godz. 2,8 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D. 2003. Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Parker R., E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Uzupełniająca:

Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A. 2011. Statystyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Stepnowski, P., Synak, E., Szafranek, B., Kaczyński, Z. 2010. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku. Uniwersytet Gdański.

Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Publikacje własne:

Bartkowiak A., Lemanowicz J., Breza-Boruta B., Zieliński A. 2018. Assessment of the Effect of Uncontrolled Landfill Sites on the Content of Available Forms of Selected Macro-and Microelements in Forest Soil. International Journal of Environmental Research, 12(6), 901-907.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie planowania i metodyki doświadczeń jedno a także wieloczynnikowych prowadzonych w warunkach sztucznych oraz naturalnych

- utrwala niezbędne terminy statystyczne

Umiejętności:

- precyzuje określony cel badawczy poprzez postawienie poprawnej hipotezy

- planuje eksperyment w warunkach naturalnych i sztucznych wybierając układ doświadczalny właściwy dla przedmiotu oraz tematu doświadczenia

- przeprowadza analizę wyników i stosuje odpowiednie testy statystyczne

- podejmuje szczegółową analizę danych w oparciu o kontrasty ortogonalne i ocenę współzależności cech lub zjawisk

- formułuje logiczne wnioski

- posługuje się terminami statystycznymi

- potrafi zinterpretować wyniki publikacji naukowych

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności aspektów poprawnej interpretacji wyników badań i konieczności poszerzania na ich podstawie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych

- potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę myślenia i działania w sposób logiczny

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne z całości wiedzy w formie testu i/lub zadań problemowych

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące

1. oceny uzyskane za indywidualne rozwiązanie zadań polegających na wykonaniu analiz statystycznych układów doświadczalnych systematycznie omawianych na ćwiczeniach i interpretacji ich wyników - kolokwia

2. ocena efektywności i organizacji pracy w małym zespole (2 osobowym) w realizacji projektu przeprowadzonego w ramach ćwiczeń - poprawność wykonania sprawozdania

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z zaliczenia (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Maria Moś, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.