Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.FIP.NM.RJBSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad i instytucji dotyczących finansowania zadań prośrodowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach zajęć studenci nabywają umiejętności posługiwania się instrumentami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowo-prawnych ochrony środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Wprowadzenie do problematyki finansów środowiska

2 Wprowadzenie do problematyki finansów środowiska cd.

3 Charakterystyka instrumentów finansowych

4 Klasyfikacja instrumentów finansowych

5 Opłaty jako środki finansowo-prawne ochrony środowiska

6 Opłaty jako środki finansowo-prawne ochrony środowiska cd.

7 Środki publiczne na finansowanie ochrony środowiska

8 Środki publiczne na finansowanie ochrony środowiska cd.

9 Podatki w ochronie środowiska

10 Podatki w ochronie środowiska cd.

11 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie krajowym

12 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie krajowym cd.

13 Samorządowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

14 Samorządowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej cd.

15 Zaliczenie

Ćwiczenia:

1 Wprowadzenie do ćwiczeń, omówienie problematyki przedmiotu

2 Kryteria oceny instrumentów finansowych

3 Kryteria oceny instrumentów finansowych cd.

4 Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych

5 Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych cd.

6 Metody oceny inwestycji prośrodowiskowych

7 Kalkulacja ekonomiczna inwestycji prośrodowiskowych

8 Kalkulacja ekonomiczna inwestycji prośrodowiskowych cd.

9 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w gminie

10 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w gminie cd.

11 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w gminie cd.

12 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w powiecie

13 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w powiecie cd.

14 Ocena zastosowania instrumentów prośrodowiskowych w województwie

15 Zaliczenie ćwiczeń

Statystyka przedmiotu godziny;ECTS

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 100;4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 30;1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, 0,00;0,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 70;2,80

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

B. Bartniczak, M. Ptak, Opłaty i podatki ekologiczne: teoria i praktyka, Wrocław 2011.

A. Lipiński, Opłaty oraz administracyjne kary pieniężne jako prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Katowice 2003.

W. Radecki, Środki finansowo-prawne: tytuł V ustawy - Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005."

Publikacje własne:

"1. Satoła Ł. 2015: Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVII, z. 1, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, s. 211-216. 2. Satoła Ł., Pogan P., 2016: Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gminach o zróżnicowanej sytuacji finansowej, Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr ().

"

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

FIP_W01 - student ma pogłębioną wiedzę na temat instrumentów prawnych, ekonomicznych i finansowych z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,

FIP_W02 - zna relacje pomiędzy ekonomiczną a ekologiczną rolą polityki państwa,

Umiejętnosci:

FIP_U01 - potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich,

FIP_U02 - posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej oraz przetwarzania i interpretowania danych z różnych źródeł informacji,

Kompetencje społeczne:

FIP_K01 - potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

FIP_K02 - docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła, Katarzyna Sołek-Podwika
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Katarzyna Sołek-Podwika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)