Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.BOT.SI.RROXY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS: 1 /semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot jest uzupełnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów z botaniki. Jego celem jest nabycie umiejętności rozpoznawania w terenie kilkudziesięciu gatunków roślin reprezentujących najważniejsze rodziny roślin okrytonasiennych.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe:

1. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae w oparciu o reprezentatywnych przedstawicieli.

2. Oznaczanie kilkudziesięciu gatunków roślin okrytonasiennych z okolic Krakowa ze wskazaniem charakterystycznych cech morfologicznych o znaczeniu taksonomicznym

3. Wykonanie fotografii opisywanych gatunków.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 8, ECTS 0,32

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 6 godz.

konsultacje 1 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.68

praca własna (0,68 ECTS) 17 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szafer W, Kulczyński S, Pawłowski B. 1988. Rośliny polskie. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Rutkowski L. 2012. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna cechy typowe dla przedstawicieli wybranych rodzin Angiospermae

- zna gatunki charakterystyczne dla lasu grądowego

Umiejętności:

- rozpoznaje w terenie kilkadziesiąt gatunków roślin okrytonasiennych i potrafi wskazać cechy o znaczeniu taksonomicznym

- identyfikuje cechy przystosowawcze roślin do danego typu siedliska

Kompetencje społeczne:

- wykorzystuje wiedzę botaniczną w kontekście zachowania bioróżnorodności

- samodzielnie oznaczania dziko rosnące gatunki roślin

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w zespołach dwuosobowych opracowują sprawozdanie w postaci fotoalbumu (fotografie + nazwy polskie i łacińskie poznanych gatunków roślin)

Ocena końcowa= ocena za sprawozdanie (fotoalbum)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Adam Kula
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)