Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane metody statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZMS.NM.ROSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody statystyczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : Ochrona Środowiska / ECTS: 4 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs statystyki opisowej

Celem przedmiotu jest przedstawienie i scharakteryzowanie podstawowych technik analizy informacji ilościowej z wykorzystaniem metod statystycznych.

Program zajęć obejmuje metody opisu i wnioskowania statystycznego, dotyczące badania struktury i współzależności zjawisk. Przytaczane treści mają na celu zdobycie umiejętności praktycznego ich wykorzystywania do rozwiązywania problemów z zakresu analizy informacji. Treści kursu są uzupełnione o przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu statystycznego. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych, która przyspieszenia proces nauczania metod ilościowych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Definiowanie zmiennych i ich poziom pomiaru. Pomiar w naukach w naukach biologicznych. Poziomy pomiaru zmiennych, sposoby zmiany poziomu pomiaru. Budowa szeregów statystycznych. Trafność i rzetelność pomiaru.

2. Populacja, próba, próba losowa, błąd z próby, statystyki próby, parametry populacji. Typy rozkładów zmiennych. Graficzne prezentacje rozkładów zmiennych.

3. Miary tendencji centralnej oraz miary rozproszenia pomiarów. Tendencja centralna a kształt rozkładu. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej. Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego.

4. Testowanie hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne.

5. Testowanie hipotez z wykorzystaniem statystyki t. Test t dla prób niezależnych. Test t dla prób zależnych.

6. Test chi-kwadrat. Testowanie statystycznej istotności związku między zmiennymi w tabeli kontygencji.

7. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej. Mierniki współzależności. Interpretacja wskaźnika korelacji. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

8. Idea analizy wariancji. Testy post hoc.

ĆWICZENIA:

1. Zagadnienia wprowadzające. Metoda naukowa w naukach biologicznych – indukcja, dedukcja, eksperyment. Związek przyczynowo-skutkowy, zmienna niezależna, zmienna zależna, typy zależności. Jednostki analizy. Hipoteza badawcza, prawa naukowe, teoria.

2. Definiowanie zmiennych i ich poziom pomiaru. Pomiar w naukach w naukach biologicznych. Poziomy pomiaru zmiennych, sposoby zmiany poziomu pomiaru. Budowa szeregów statystycznych. Trafność i rzetelność pomiaru.

3. Populacja, próba, próba losowa, błąd z próby, statystyki próby, parametry populacji

4. Analiza statystyczna jednej zmiennej.

5. Typy rozkładów zmiennych. Graficzne prezentacje rozkładów zmiennych.

6. Miary tendencji centralnej oraz miary rozproszenia pomiarów. Tendencja centralna a kształt rozkładu.

7. Prawdopodobieństwo a rozkład normalny.

8. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej. Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego.

9. Testowanie hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych. Testy parametryczne i nieparametryczne.

10. Testowanie hipotez z wykorzystaniem statystyki t. Test t dla prób niezależnych. Test t dla prób zależnych.

11. Test chi-kwadrat. Testowanie statystycznej istotności związku między zmiennymi w tabeli kontygencji.

12. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej.

13. Mierniki współzależności. Interpretacja wskaźnika korelacji. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

14. Idea analizy wariancji. Analiza wariancji. Testy post hoc. Związek analizy wariancji z testowaniem hipotez z wykorzystaniem statystyki t.

15. Wykorzystanie programów komputerowych do statystycznej analizy danych.

16. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 29 godz. (ECTS** 1,1)

w tym:

wykłady 8 godz.

ćwiczenia i seminaria 16 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 90 godz. (ECTS** 3,0)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Kukuła K. 2003. Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa.

Łomnicki A. 2009. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.

Sobczyk M. 2017. Statystyka. PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Greń J. 1972. Statystyka matematyczna modele i zadania. PWN, Warszawa.

Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki. Wydawnictwo Statsoft, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- ma wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych pojęć używanych w badaniu statystycznym,

- zna podstawowe pojęcia statystyczne i potrafi z nich korzystać przy opisie zjawisk masowych,

- zna podstawowe testy statystyczne wraz z założeniami koniecznymi do ich stosowania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi obliczyć i zinterpretować parametry charakteryzujące cechy w badaniu statystycznym,

- potrafi opisać, analizować i interpretować zjawiska masowe przy użyciu poznanych metod statystycznych, KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole,

- zna zakres posiadanej wiedzy ze statystyki i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się,

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.