Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZAO.SL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/ ECTS: 4/ semestr: 1

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom:SL

status: przedmiot kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nauki o zachowaniach ludzi w organizacji, zdobycie umiejętności praktycznych pomocnych w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w tym zakresie zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych, (2h)

2. Postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji, (2 h)

3. Zachowania i postawy grup społeczno-zawodowych w organizacji, (3h)

4. Wpływ zagrożeń na zachowania, (2h)

5. Rywalizacja i współpraca wewnątrz- i międzygrupowa, (3h)

6. Konflikty interpersonalne, (2h)

7. Procesy integracji społecznej w organizacji, (2 h)

8. Źródła i przejawy władzy w organizacji, (2h)

9. Przywództwo w organizacji, (2h)

10. Komunikacja społeczna w organizacji, (2h)

11. Opory przeciw zmianom, (2h)

12. Stres - przyczyny, przejawy, (2h)

13. Wypalenie zawodowe, (2h)

14. Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych, (2h)

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 33 ECTS**1,1

w tym: wykłady (podać liczbę godzin) 30 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 0 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 1 godz.

praca własna (2,9 ECTS**) 87 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007

2. Robbins S.P., Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998

3. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1996

Uzupełniająca:

1. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

2. Zieniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

3. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków, 2002.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje zasoby ludzkie jako konstytutywne atrybuty organizacji, wyjaśnia kluczowe koncepcje teoretyczne dotyczące wpływu tych zasobów na tworzenia, funkcjonowania i rozwój tych organizacji,

- interpretuje podstawowe koncepcje człowieka jako podmiotu konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania oraz działającym w tych strukturach, a także opisuje wynikające z nich role i funkcje organizacyjne,

- charakteryzuje funkcje kierowania ludźmi w organizacjach, wyjaśnia rolę przywództwa w procesie funkcjonowania i zmiany w organizacji,

- definiuje pojęcie kultury organizacji i opisuje jej wpływ na sprawność działania zespołowego.

B/ umiejetności:

- umie stosować wiedzę teoretyczną dotyczącą zachowania się ludzi w organizacji, wie jak być specjalistą zajmującym się tym problemem,

- umie prowadzić obserwację zjawisk i procesów związanych z zachowaniami organizacyjnymi, dokonywać ich opisu, analizy i interpretacji, stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne,

- umie przewidywać zachowania się członków organizacji, analizować motywy ich działania i wpływać na nie w zamierzonym zakresie,

- umie efektywnie wykorzystywać powierzone zasoby ludzkie w celu wykonywania zadań.

C/ kompetencje społeczne:

- posiada przygotowanie do organizowania i kierowania pracą zespołów w organizacji,

- jest przygotowany do przekonywania dla osiągania wspólnych celów,

- ma umiejętność rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych, przy zachowaniu etyki postępowania w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału.

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Przyjęto procentową skalę oceny kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Beata Pater
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.