Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.WST.SM.REKZEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem 1
Ekonomia II st., stacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 5 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs statystyki opisowej

Celem przedmiotu jest przedstawienie i praktyczne przyswojenie przez studentów wybranych technik analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych.

Student zapoznaje się z problematyką wnioskowania statystycznego oraz poznaje istotę badań metodą reprezentacyjną. Student uczy się budowy rozkładów oraz obliczeń związanych z ich charakterystykami. Student zostanie zapoznany z teorią hipotez statystycznych oraz metodami ich weryfikacji.

Treści kursu są uzupełnione o przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu statystycznego. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Etapy badania statystycznego. Schematy doboru obserwacji do próby.

2. Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

3. Zmienne losowe i nielosowe.

4. Rozkłady zmiennej losowej.

5. Budowa przedziałów ufności

6. Konstrukcja przedziałów ufności w analizie korelacji i regresji.

7. Teoria weryfikacji hipotez statystycznych.

8. Testy statystyczne.

9. Parametryczne testy istotności.

10. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej.

11. Interpretacja wskaźnika korelacji. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

12. Nieparametryczne testy istotności.

13. Test chi-kwadrat niezależności.

14. Wykorzystanie programów komputerowych do statystycznej analizy danych w naukach przyrodniczych.

15. Interpretacja wyników analiza statystycznych wykonanych w oparciu pakiety statystyczne.

ĆWICZENIA:

1. Definiowanie zmiennych i poziom pomiaru. Poziomy pomiaru zmiennych, zmiana poziomu pomiaru.

2. Tendencja centralna a kształt rozkładu.

3. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej.

4. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej. Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego.

5. Weryfikacja hipotez statystycznych. Konstrukcja hipotez statystycznych.

6. Testy parametryczne.

7. Testowanie hipotez z wykorzystaniem statystyki t.

a) Test t dla wartości oczekiwanej.

b) Test t dla prób niezależnych.

c) Test t dla prób zależnych.

8. Testowanie istotności parametrów w modelu regresji liniowej.

9. Interpretacja wyników testów istotności w modelu regresji liniowej oraz implikacje dla procesu badawczego .

10. Rodzaj danych a mierniki współzależności. Testowanie hipotezy o istotności wskaźnika korelacji.

11. Testy nieparametryczne.

12. Test chi-kwadrat niezależności. Testowanie statystycznej istotności związku między zmiennymi w tabeli kontygencji.

13. Analiza indeksowa zjawisk ekonomicznych.

14. Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych..

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 110 godz. (ECTS** 3,6)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Kukuła K. 2003. Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa.

Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., 2008, Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Sobczyk M. 2017. Statystyka. PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Górecki T., 2011, Podstawy statystyki z przykladami w R, BTC, Legionowo.

Greń J. 1972. Statystyka matematyczna modele i zadania. PWN, Warszawa.

Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki. Wydawnictwo Statsoft, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada wiedzę o wybranych metodach statystycznych

- jest zapoznany z elementami teorii weryfikacji hipotez statystycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi interpretować parametry rozkładu zmiennej losowej.

- umie korzystać z wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych

- ma podstawowe umiejętności wnioskowania na podstawie danych w naukach ekonomicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach ekonomicznych

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kukuła
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Karol Kukuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)