Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TPR.SP.EKO.OUR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA PODYPLOMOWE ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE PRODUKCJA I CERTYFIKACJA / ECTS: 8/SEMESTR 1

Cele przedmiotu:

• Zapoznanie słuchaczy z zasadami produkcji roślinnej w systemie ekologicznym, w tym: zapoznanie z funkcją płodozmianu w produkcji ekologicznej oraz metod uprawy, zapoznanie z metodami ochrony roślin, zapoznanie z zasadami nawożenia i stosowania nawozów.

• Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem produkcji ekologicznej.

• Zapoznanie z przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącym produkcji roślinnej w systemie ekologicznym.

Pełny opis:

Wykłady

Prawodawstwo i ogólne zasady ekologicznej produkcji roślinnej.

Gatunki roślin rolniczych preferowane w produkcji ekologicznej i ich uprawa.

Gatunki roślin ogrodniczych preferowane w produkcji ekologicznej i ich uprawa.

Wskaźniki jakości gleby.

Użytki zielone w produkcji ekologicznej.

Najważniejsze problemy technologiczne dotyczące nawożenia związane ze spełnieniem wymogów rolnictwa ekologicznego.

Oddziaływanie środowiska na porażenie roślin uprawnych.

Niechemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami.

Chemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami.

Niechemiczne metody ochrony roślin przed chorobami.

Biologiczne metody ochrony roślin przed chorobami.

Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami.

Ochrona przed chwastami w systemie ekologicznym: metody podstawowe.

Ochrona przed chwastami w systemie ekologicznym: metody alternatywne.

Agrotechnika w systemie ekologicznym.

Charakterystyka roślin pozyskiwanych ze stanu naturalnego.

Pozyskiwanie i przechowywanie roślin, owoców i grzybów.

Surowce i przetwory zielarskie.

Ćwiczenia:

Agrotechnika w systemie ekologicznym

Monitoring jakości gleby.

Podstawowe nawozy i nawożenie w systemie ekologicznym.

Monitoring i diagnostyka chorób i szkodników w uprawach ekologicznych.

Metody monitoringu upraw w ochronie przed chwastami.

Płodozmian w systemie ekologicznym.

Dokumentacja i normy prawne związane z prowadzeniem ekologicznej produkcji roślinnej.

Inwentaryzacja siedlisk i określenie potencjału biotycznego roślin w siedliskach.

Dokumentacja i normy prawne związane z produkcją ekologiczną w zakresie: zbiór ze stanu naturalnego.

Metody oceny jakości użytków zielonych w produkcji ekologicznej

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 87 /ECTS: 8

w tym:

wykłady: 48 godz.

ćwiczenia i seminaria: 29 godz.

konsultacje: 5 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 113 godz.

Literatura:

1. Kryczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatologia. PWRiL, Poznań.

2. Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. MARR Kraków.

3. Kryczyński S., Weber Z. 2011. Fitopatologia t.1 i t.2. Podstawy fitopatologii. PWRiL.

4. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL. Warszawa.

5. Rozporządzenie Rady(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

7. Šarapatka B., Urban J. 2009. Organic agriculture. IAEI.

8. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Potrafi scharakteryzować sposoby uprawy wybranych gatunków roślin ogrodniczych w systemie ekologicznym.

• Potrafi scharakteryzować sposoby uprawy wybranych gatunków roślin rolniczych w systemie ekologicznym.

• Zna zasady nawożenia w produkcji ekologicznej.

• Zna metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w produkcji ekologicznej.

• Zna metody zwalczania chwastów w systemie ekologicznym.

• Potrafi scharakteryzować metody inwentaryzacji siedlisk roślin pozyskiwanych ze stanu naturalnego.

• Zna regulacje prawne dotyczące produkcji roślinnej w systemie ekologicznym.

• Posiada specjalistyczną wiedzę związaną z tematem pracy dyplomowej.

Umiejętności

• Potrafi ułożyć płodozmian dla gospodarstwa ekologicznego.

• Potrafi ułożyć plan nawożenia w gospodarstwie ekologicznym.

• Potrafi zdiagnozować zagrożenie ze strony agrofagów i dobrać odpowiednie metody zwalczania dopuszczone w systemie ekologicznym.

• Potrafi ułożyć program ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym.

• Potrafi dokonać inwentaryzacji naturalnych siedlisk roślin przeznaczonych do zbioru.

• Potrafi prowadzić dokumentację związaną z produkcją roślinną w systemie ekologicznym.

• Potrafi zestawić i opracować zebrany materiał empiryczny lub sporządzić projekt.

Kompetencje społeczne:

• Jest świadomy wpływu produkcji roślinnej na środowisko.

• Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

• Aktywnie uczestniczy w dyskusji na zadany temat i w ocenianiu wzajemnym wystąpień słuchaczy studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (wykładów) w formie testu (wybór jednej odpowiedzi prawidłowej z czterech podanych), ćwiczenia – sprawozdanie na ocenę.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują zadania ćwiczeniowe. Oceniana jest poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole. Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru. Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Kazimierz Klima, Joanna Puła
Prowadzący grup: Beata Barabasz-Krasny, Elżbieta Boligłowa, Piotr Bucki, Maciej Chowaniak, Maciej Gąstoł, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Elżbieta Jędrszczyk, Kazimierz Klima, Anna Lorenc-Kozik, Anna Miechówka, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Barbara Skowera, Agnieszka Synowiec, Wojciech Szewczyk, Barbara Wiśniowska-Kielian, Robert Witkowicz, Tomasz Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Kazimierz Klima, Joanna Puła
Prowadzący grup: Beata Barabasz-Krasny, Elżbieta Boligłowa, Piotr Bucki, Maciej Gąstoł, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Beata Grygierzec, Elżbieta Jędrszczyk, Kazimierz Klima, Dorota Kowalewska, Anna Lorenc-Kozik, Anna Miechówka, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Barbara Skowera, Agnieszka Synowiec, Wojciech Szewczyk, Barbara Wiśniowska-Kielian, Robert Witkowicz, Tomasz Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Kazimierz Klima, Joanna Puła
Prowadzący grup: Beata Barabasz-Krasny, Elżbieta Boligłowa, Maciej Chowaniak, Maciej Gąstoł, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Beata Grygierzec, Elżbieta Jędrszczyk, Kazimierz Klima, Dorota Kowalewska, Anna Lorenc-Kozik, Anna Miechówka, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Barbara Skowera, Agnieszka Synowiec, Wojciech Szewczyk, Barbara Wiśniowska-Kielian, Robert Witkowicz, Tomasz Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Kazimierz Klima, Joanna Puła
Prowadzący grup: Beata Barabasz-Krasny, Elżbieta Boligłowa, Maciej Chowaniak, Maciej Gąstoł, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Beata Grygierzec, Elżbieta Jędrszczyk, Kazimierz Klima, Anna Lorenc-Kozik, Anna Miechówka, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Barbara Skowera, Agnieszka Synowiec, Wojciech Szewczyk, Barbara Wiśniowska-Kielian, Robert Witkowicz, Tomasz Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Kazimierz Klima, Joanna Puła
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Maciej Chowaniak, Maciej Gąstoł, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Elżbieta Jędrszczyk, Kazimierz Klima, Anna Miechówka, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Barbara Skowera, Wojciech Szewczyk, Barbara Wiśniowska-Kielian, Tomasz Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)