Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Ekonometrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie usystematyzowanie wiadomości z zakresu obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Niniejszy kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej; prowadzenia obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych; przetwarzania danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych. Doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Internet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne.

1. Konfiguracja sprzętu komputerowego. Specyfika lokalnej sieci i końcówki sieciowej. Programy usługowe, m.in. archiwizatory i pr. antywirusowe.

Ankieta - Poznanie umiejętnosci studenta, nabytych na wcześniejszych etapach kształcenia.

2.Eksplorator Windows. Podstawowe operacje na plikach i folderach.

Atrybuty plików. Organizacja dysku. Organizacja elementów pulpitu.

3. MS Word. Specyfika redagowania dokumentów urzędowych. Operacje na blokach tekstu. Pojęcie akapitu i sposoby jego formatowania. Korekta zapisanego tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu.

4. MS Word. Redagowanie dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołaczanie do tekstu obiektów różnego typu, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation". Redagowanie automatycznego spisu treści. Przypisy. Nagłówek - stopka.

5. Sprawdzian.

MS Excel. Przetwarzanie danych liczbowych w arkuszach kalkulacujnych. Zastosowanie różnych adresów komórek. Zsady zapisywania formuł. Zastosowanie funkcji matemat. i logicznych. Tworzenie modeli matematycznych

6. MS Excel. Import danych ze źródeł zewnętrznych. Obliczenia i analizy statystyczne.

7. MS Excel. Tworzenie tabel i wykresów przestawnych. Graficzne ilustrowanie danych w formie wykresów i diagramów.

8. Sprawdzian.

MS Access. Projektowanie baz i tabel. Relacje pomiędzy tabelami. Typy danych

9. MS Access.Import i eksport danych z innych aplikacji.Wyszukiwanie za pomocą kwerend. Tworzenie prostych i złożonych kwerend. Generowanie raportów.

10. Statistica StatSoft. Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy doświadczeń przyrodniczych.

11. Statistica StatSoft. Proste, użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, m.in. testy statystyczne i miary korelacji, znajdujące zastosowanie w analizie sondażowych i ankietowych badań rynku.

12. PowerPoint. Tworzenie profesjonalnej i nietuzinkowej prezentacji. Wybór plików graficznych i dźwiękowych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel. Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych. Rysowanie na slajdach.

13. Sieć INTERNET. Dostęp do serwerów WWW. Polskie portale w sieci. Polskie i światowe serwery wyszukiwawcze. Znajdowanie informacji z zastosowaniem złożonych zapytań logicznych. Prawa autorskie a kopiowanie danych dostępnych w sieci

14. Programy poczty elektronicznej - MS Outlook, Pegesus Mail. Usługi sieciowe: telnet, ftp.

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1.Metzger P., 2006, Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice.

2.Nelson S. L., 1999, Microsoft WORD PL, Świat Książki, Wrocław.

3.Całka L., Kuchta Piotr, 1997, Poczta elektroniczna, Helion, Gliwice.

4.Falk B., 1996, Internet - wyd. III, Helion, Gliwice.

5.Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon., Access 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice.

6.Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

7.Lemay L., Tyler D., 2001, HTML 4. Vad

8. Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, Mmateriały z seminarium StatSoft Polska.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. student potrafi identyfikować zagadnienie praktyczne w aspekcie zastosowania odpowiedniego programu użytkowego,

2. zna narzędzia , metody i techniki przetwarzania danych w tym: edytorów tekstu i graficzne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych w stopniu, który jest wystarczający do przygotowania, opracowania typowych obliczeń, dokumentacji, prezentacji,

umiejętności:

1. umiejętność obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office na poziomie Advanceed ECDL. W szczególności w zakresie:

2. przetwarzania tekstu: opracowanie dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji takie jak praca z ilustracjami, tabelami, formularzami, wykresami. Definiowanie i posługiwanie się makropoleceniami oraz korespondencja seryjną.

3. arkuszy kalkulacyjnych: opracowywanie wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, teksu, grafiki, wykresów. Korzystanie z funkcji matematycznych, statystycznych, czasu i finansowych. Tworzenie i posługiwanie się makropoleceniami.

4. baz danych: projektowanie i obsługa relacyjnych baz danych. Przeglądanie, tworzenie organizacja i raportowanie.

kompetencje społeczne:

• organizuje prace w zespole w celu wykonania określonego zadania,

• zdobywa motywację do ciągłego aktualizowania i doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w naukach ekonomicznych i codziennym życiu

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe w oparciu o:

1. Okresowe sprawdziany praktyczne przy komputerach po ukonczeniu kolejnych parti materiału.

2. Przygotowanie zespołowo projektu prezentacji na wybrany temat z określonego zakresu tematycznego.

3. Obecnosci i aktywność studentów na ćwiczeniach.

Ocena koncowa z przedmiotu oparta jest średnią ważoną z uzyskanych ocen, obecnosci oraz aktywność.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.