Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.STA.SM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu:

Cele przedmiotu: Student nabywa umiejętności i kompetencji analizowania danych statystycznych.W czasie zajęć student zapoznaje się z problematyką statystyki matematycznej a więc, poznaje istotę badań metodą reprezentacyjną. Student uczy się budowy rozkładów oraz obliczeń związanych z ich charakterystykami.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu:

Wykłady-15 godz.

1. Charakterystyki rozkładu: nadzieja matematyczna zmiennej losowej oraz jej wariancja.

2. Rozkłady empiryczne i teoretyczne. Rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Przykłady.

3. Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej.

4. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej.

5. Rozkład normalny i jego charakterystyki.

6. Budowa przedziałów ufności

a) dla wartości oczekiwanej

b) dla wariancji

c) dla wskaźnika struktury(frakcji).

7. Istota badań metodą reprezentacyjną. Problematyka ustalania wielkości próby.

8.Pojęcie zmiennej losowej, definicja rozkładu oraz pojęcie dystrybuanty

9. Weryfikacja hipotez statystycznych- ogólne wiadomości.

10 – 13 . Testy parametryczne

a) testy dla wartości oczekiwanej

b) testy na równość dwóch wartości przeciętnych

c) testy dla wariancji

d) testy na równość dwóch wariancji

e) test dla wskaźnika struktury

f) test dla dwóch wskaźników struktury

g) test dla współczynnika korelacji liniowej

14-15. Testy nieparametryczne

a) test zgodności hi kwadrat

b) test niezależności hi kwadrat

c) test losowości próby.

Ćwiczenia -15 godz.

1. Repetytorium z rachunku prawdopodobieństwa i kombinatoryki.

2. Charakterystyki rozkładu: nadzieja matematyczna zmiennej losowej oraz jej wariancja.Rozwiązywanie zadań.

3. Rozkłady empiryczne i teoretyczne. Rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Przykłady.

4.Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej.rozwiązywanie zadań.

5. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej.Przykłady.

6. Sprawdzian.

7. Rozkład normalny i jego charakterystyki.Przykłady.

8. Budowa przedziałów ufności, rozwiązywanie zadań.

9. Weryfikacja hipotez statystycznych.Przykłady.

10. Sprawdzian

11-12. Testy parametryczne, rozwiązywanie zadań.

13 -14. Testy nieparametryczne, rozwiazywanie zadań.

15. Sprawdzian.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

1. Kukuła Karol ; Elementy statystyki w zadaniach, wyd. II PWN W-wa 2007.

2. Jerzy Greń ; Statystyka matematyczna modele i zadania, , PWN 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student ma opanowaną wiedzę o zmiennej losowej, jej rozkładach oraz o parametrach rozkładu.

- student jest zapoznany z wybranymi testami statystycznymi.

Umiejętności:

-student potrafi interpretować parametry rozkładu zmiennej losowej.

-umie posługiwać się testami, zarówno parametrycznymi jak i nieparametrycznymi.

-ma opanowaną umiejętność posługiwania się podstawowymi miarami związanymi z badaniami strukturalnymi i ich dynamiką.

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania jej w naukach rolniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny

Ćwiczenia:

Oceny wystawia prowadzący ćwiczenia za wykonanie zadań obliczeniowych (sprawdziany).Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych na zajęciach.

Wykłady:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Student otrzymuje zestaw 5-7 zadań do rozwiązania. Pozytywną ocenę może uzyskać, gdy osiągnie więcej niż 50% maksymalnej punktacji zestawu, w tym co najmniej 2 zadania całkowicie rozwiązane.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)