Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy rolnicze a ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.SRO.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rolnicze a ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 1

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA II POZIOM: SM

Celem przedmiotu jest przedstawienie miejsca i roli ochrony środowiska we współczesnych systemach rolniczych.

Podczas zajęć zostanie omówiony rozwój na świecie i w Polsce systemów i kierunków rolniczych. Przedstawiona zostanie agrotechnika (płodozmiany, uprawa, nawożenie, ochrona roślin) oraz efektywność ekonomiczna w gospodarstwach rolnych funkcjonujących według zasad systemu konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego. Scharakteryzowana zostanie rola i miejsce ochrony środowiska w systemach rolniczych. Zostanie przeprowadzona konfrontacja systemów rolniczych pod względem oddziaływania na środowisko, agrotechnikę, glebochronność, efektywność ekonomiczną, jakość płodów rolnych. Przedstawiony zostanie stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w USA, Europie Zachodniej i w Polsce.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Rozwój systemów rolniczych. Zapoznanie z literaturą ( 1 godz.).

2. System konwencjonalny (1 godz.).

3. System integrowany (1 godz.).

4. System ekologiczny (1 godz).

5. Prośrodowiskowe aspekty systemu ekologicznego ! godz).

6. Zastosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w systemach rolniczych (1 godz.).

7. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem uprawy i nawożenia (1 godz.).

8. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem ochrony roślin i glebochronności (1 godz.).

9. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej i energetycznej (1 godz.).

10. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem jakości płodów rolnych (1 godz.).

11-12. Zagrożenia dla środowiska ze strony systemów rolniczych (1 godz).

13. Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych, możliwości zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby w systemach rolniczych (1 godz.).

14. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w USA, Europie Zachodniej i w Polsce (1 godz).

15. Nowe tendencje w systemach rolniczych oraz potrzeba uczenia się przez całe życie (1 godz.).

Ćwiczenia:

1-2, Przeprowadzenie lustracji gospodarstwa integrowanego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z lustracji gospodarstwa. Wypełnianie notatnika integrowanej produkcji. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (2 godz).

3-4. Wymagania podstawowe listy kontrolnej (2 godz.).

5-6. Wymagania pomocnicze listy kontrolnej (2 godz.).

7-8. Wymagania uzupełniające (zaleceń) listy kontrolnej (2 godz.).

9-12. Wypełnianie notatnika integrowanej produkcji (4 godz.).

13-14. Wypełnianie protokołu lustracji gospodarstwa integrowanego (2 godz.).

15-16. Ochrona roślin w systemach rolniczych uwzględniająca zasady BHP (2 godz.).

17-18. Obliczanie dawki nawozowej w systemie integrowanym i ekologicznym (2 godz.).

19-20. Obliczanie objętości cieczy roboczej i pestycydu oraz powierzchni szczeliny roboczej w aplikatorach nawozów stosowanych w systemach rolniczych. Obliczanie dochodu rolniczego i dochodu osobistego w różnych systemach (2 godz.).

20-22. Ocena rezultatów próby szpadlowej. Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założone. Ocena na podstawie sporządzonego sprawozdania. Ćwiczenie – przedstawienie metody, założeń i zasad próby szpadlowej (2 godz.).

23-24. Analiza makroskopowa oraz analiza struktury gleby (metodą Andrianowa) próbek gleby pobranej spod roślin uprawianych w różnych systemach rolniczych (2 godz).

25-26. Analiza korzeni roślin i mezofauny glebowej występujących w próbkach pobranych w różnych systemach rolniczych (2 godz).

27-28. Analiza zachwaszczenia jako indykatorów stanu gleby w różnych systemach rolniczych (2 godz.).

29-30. Ocena sprawozdań z ćwiczeń (2 godz).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 55 godz / ECTS 3

w tym:

wykłady: 15 godz

ćwiczenia: 30 godz.

konsultacje: 5 godz.

udział w badaniach: 5 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz

praca własna: 20 godz

Literatura:

Podstawowa:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Świętochowski B., Jabłoński J. 1999. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Uzupłniająca

Nowicki J. 1992. Konfrontacja systemów rolniczych. ATR Olsztyn,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą systemów rolniczych,

2. identyfikuje i charakteryzuje źródła i rodzaje zanieczyszczeń gleby występujące w systemach rolniczych,

Umiejętności:

3. ocenia systemy rolnicze pod względem efektywności ekonomicznej,

4. ocenia systemy rolnicze pod względem oddziaływania na glebę,

5. oblicza dawki nawozowe dla różnych systemów,

6. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa integrowanego,

Kompetencje społeczne:

7. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

8. zdaje sobie sprawę z korzyści i zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających ze stosowania różnych systemów rolniczych,

9. rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania i poszerzania zakresu wiedzy w naukach rolniczych,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji gospodarstwa integrowanego oraz rezultatami próby szpadlowej. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu oraz sprawozdania,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu pisemnego + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Mariusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.