Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalne uwarunkowania uprawy roli i roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.RUR.NM.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne uwarunkowania uprawy roli i roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy dotyczącej przyrodniczych warunków produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym i z intensyfikacją produkcji roślinnej w kraju, analiza warunków pogodowych i glebowych oraz ich wplyw na globalną produkcję w regionie. Ponadto student zapozna się z produkcyjnością roślin na obszarze Europy i Polski oraz z oceną wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wybranych rejonach Polski z uwzględnieniem możliwości gospodarowania na danych terenach a także wyróżnienia regionów produkcyjnych odnośnie rolniczych roślin uprawnych.

Pełny opis:

Wykład

1-2. Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego w Polsce w rolniczej przestrzeni produkcyjnej

3. Ocena rolnicza klimatu w Polsce

4. Ukształtowanie terenu i trudność w uprawie roli

5. Środowisko produkcji rolniczej Polski i jego wykorzystanie oraz ocena wykorzystania jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

6. Zasoby wody w Polsce, a bilans wodny kraju

7. Intensyfikacja produkcji rolniczej w Polsce na tle regionów kraju

8. Porównanie plonowania grup roślin rolniczych w Polsce i UE.

9. Wymagania głównych grup roślin rolniczych odnośnie podstawowych czynników rozwojowych (gleba, agroklimat, grupy odmian).

10. Narastanie plonu biomasy w okresie wegetacji, rola czynników plonotwórczych i plonochronnych w tym procesie.

11. Terytorialne zróżnicowanie plonowania zbóż i kukurydzy. Mieszanki zbożowe jako alternatywne rozwiązanie technologiczne.

12. Czynniki decydujące o plonowaniu gatunków roślin okopowych – bulwiastych i korzeniowych, uprawy nasienne buraków i ziemniaków (sadzeniaków).

13. Terytorialne zróżnicowanie plonowania roślin przemysłowych: oleistych, włóknistych i specjalnych.Regionalne zróżnicowanie plonowania gatunków roślin motylkowatych drobnonasiennych i ich mieszanek z trawami.

14. Rośliny strączkowe – czynniki determinujące poziom uzyskiwanych plonów w kraju. Mieszanki zbożowo-strączkowe. Międzyplony na paszę i przyoranie.

15. Nowe tendencje w regionalnych uwarunkowaniach uprawy roli i roślin oraz potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy.

Ćwiczenia:

1-3. Projekt (ćwiczenia 1-15) dotyczący oddziaływania warunków pogodowych w różnych regionach na uprawę roli i roślin. Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Ćwiczenie nr 1 - Przydział zalożeń, opis metody.

4-6. Ocena rolnicza klimatu

7-8. Ocena intensyfikacji produkcji rolniczej w zależności od warunków środowiskowych, warunki glebowe i rzeźba terenu

8-9. Ocena rolniczej przestrzeni produkcyjnej

9-10. Ocena intensyfikacji produkcji rolniczej w zależności od warunków środowiskowych, agroklimat i warunki wodne

11-12. Ocena wodnych wymagań roślin uprawnych

13-14. Ocena czynników plonotwórczych i plonochronnych

15-16. Rejonizacja upraw

17-18. Ocena przydatności glebowo-klimatycznej dla uprawy zbóż

19-20. Ocena przydatności glebowo-klimatycznej dla uprawy okopowych

21-22. Ocena przydatności glebowo-klimatycznej dla uprawy motylkowatych

23-24. Ocena przydatności glebowo-klimatycznej dla uprawy mieszanek

25-26. Ocena uwarunkowań znczenia zrównoważonego rozwoju dla produkcji rolnej

27-28. Obliczanie nakładów i efektów produkcji głównych roślin uprawnych

29-30. Analiza produkcyjności grup roślin rolniczych w regionach kraju, ocena projektu

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100; ECTS: 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 70; ECTS: 2,8

Literatura:

Jadczyszyn J.. Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce, Instrukcja upowszechnieniowa 163, IUNiG, Puławy 2009.

Rocznik Statystyczny Województw, GUS Warszawa.

Woś A., Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2010.

Szczegółowa uprawa roślin. wyd 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińska i A. Kotecki.

Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG PIB nr.3.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student ma wiedzę dotyczącą dostosowania produkcji rolniczej do właściwości środowiska

2. charakteryzuje ideę zrównoważonego rozwoju

3. charakteryzuje podstawowe problemy produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym,

4.ma zaawansowaną wiedzę na temat terytorialnego zróżnicowania plonowania najważniejszych gatunków roślin uprawnych

Umiejętności:

1. student wybiera właściwe rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności produkcji roślinnej poprzez dostosowanie produkcji roślinnej do warunków środowiskowych

2. umie korzystać z różnych źródeł w celu wykonania zadania ćwiczeniowego

3. analizuje warunki siedliskowe

4. posiada umiejętność zrozumienia analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji z zakresu uwarunkowań makroekonomicznych rozwoju gospodarczego wyróżnionych regionów kraju,

5. posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem dostępnej literatury z róźnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

2. potrafi współdziałać i pracować w grupie,

3. rozwiązuje podstawowe zadania w zespole (spełniając wyznaczone funkcje) lub samodzielnie.

4. samodzielnie potrafi kierować zespołem w celu wykonania zadania lub spełniać wyznaczone funkcje w zespole, K-2

5. rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego i metodycznego oraz zmian w ustawodawstwie. K-1

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstwionych zagadnień).

Oceny formułujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniem z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania sprawozdań oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formułująca): średnia z ocen formułujących porównanie wybranych regionów kraju pod wzgledem możliwości produkcyjnych, doboru roślin intensyfikacji produkcji - forma indywidualnego projektu.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ścigalska, Tadeusz Zając
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Andrzej Oleksy, Barbara Ścigalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Oleksy, Barbara Ścigalska
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Andrzej Oleksy, Katarzyna Pużyńska, Barbara Ścigalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)