Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny przyprawowe i używki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.RPU.SM.RROTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny przyprawowe i używki
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z używkami oraz roślinami przyprawowymi wykorzystywanymi zarówno w sztuce kulinarnej, jak i lecznictwie, szczególnie przydatnymi w gospodarstwach agroturystycznych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z tradycją stosowania używek i przypraw w Polsce i na świecie, znaczeniem przypraw w żywieniu człowieka, ich składem chemicznym i oddziałaniem.

Zakres ćwiczeń obejmuje ocenę sposobów parzenia i picia kawy i herbaty. Przygotowanie herbatek ziołowych. Identyfikację używek i przypraw w stanie świeżym i przetworzonym.

Pełny opis:

Wykłady

1-2. Historia uprawy i zwyczaju picia herbaty. Klasyfikacja herbaty w zależności od kolejności zbioru liści. Skład chemiczny liści. Technologia produkcji (fermentacja). Wykorzystanie herbaty.

3-4. Historia kawy. Gatunki kawy w obrocie towarowym. Marfologia roślin i plantacje kawy. Skład chemiczny ziarna. Sposoby parzenia i picia kawy. Wykorzystanie ziarna kawy.

5. Historia kakaowca. Systematyka i opis botaniczny rośliny. Zakładanie plantacji. Skład chemiczny i wykorzystanie ziarna.

Znaczenie coli kończystej. Skład chemiczny ziarna.

6-7. Tytoń właściwy. Budowa morfologiczna rośliny. Technologia uprawy tytoniu. Skład chemiczny liści. Kryteria oceny jakości surowca. Wino. Właściwości prozdrowotne czerwonego wina. Zawartość substancji biologicznie aktywnych.

8-9. Historia zielarstwa na świecie i w Polsce. Tradycyjne ogrody zielarskie. Rola ziół w żywieniu człowieka. Zioła wspomagające trawienie.

10-11. Rośliny przyprawowe uprawiane w Polsce. Sposoby suszenia i przechowywania. Zastosowanie w sztuce kulinarnej i lecznictwie.

12-13. Olejki eteryczne. Surowce olejkowe. Wykorzystanie olejków w lecznictwie, aromaterapi i sztuce kulinarnej.

14-15. Przyprawy z importu. Wykorzystanie w sztuce kulinarnej i lecznictwie.

Ćwiczenia

1-2. Zasady stosowania przypraw. Rodzaje surowców. Ocena metod parzenia herbaty. Herbatki ziołowe. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

3-4. Metody przetwarzania i utrwalania przypraw. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania.

5-6. Alternatywne wykorzystanie roślin przyprawowych. Mieszanki zapachowe (pot-pourri). Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

7-8. Identyfikacja przypraw z importu. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

9-10. Identyfikacja używek i przypraw w stanie przetworzonym. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania

11-14. Identyfikacja używek i przypraw w stanie świeżym (Ogród botaniczny)

15. Aktualne tendencje w stosowaniu używek i przypraw i potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy z tego zakresu.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kołodziej B. (red). 2010. Uprawa ziół. PWRiL Sp.z o.o. Poznań

2. Pisulewska E. (red). 2008. Krajowe rośliny olejkowe. Wyd. Know-How. Kraków

3. Rum L. 2004. Ilustrowany leksykon kawy. Wyd. KURPISZ S.A.

Literatura uzupełniająca:

1. Książkiewicz T. 2000. Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów. Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa.

2. Pahlow M. Zdrowe przyprawy. MedPharm Polska.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Wiedza:

1. Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z klasyfikacją herbaty w zależności od kolejności zbioru liści.

2. Zna skład chemiczny liści herbaty oraz ziarna kawy, kakaowca i koli kończystej.

3.Zna zasady stosowania przypraw.

Umiejętności

1. Ocenia i rozpoznaje podstawowe używki i przyprawy w stanie świeżym i przetworzone

2. Ocenia od strony kulinarnej i leczniczej przyprawy produkowane w Polsce i importowane

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach kilkuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania prac oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.