Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PRO.SP.RDA.IPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - studia podyplomowe/ECTS 2/ semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SP

Status: kierunkowy

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu polityki rolnej i strukturalnej UE.

Treści kształcenia obejmują:

podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej, historię UE, instytucje UE, cele i zasady WPR, reformy WPR, dopłaty bezpośrednie, PROW 2014-2020,

kryteria dostępu do wybranych działań w obrębie II filaru WPR.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia UE: historia integracji, traktaty rzymskie, etapy rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, Traktat z

Maastricht, Traktat amsterdamski, rozszerzenie UE na wchód, Traktat nicejski, Konstytucja dla Europy (1 godz.)

2. Instytucje Wspólnot Europejskich: Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości,

Trybunał Obrachunkowy, Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Komitet Regionów (1 godz.)

3. Podstawy prawne funkcjonowania UE: inicjatywa legislacyjna, organ decyzyjny - Rada UE, uprawnienia Parlamentu Europejskiego w

procesie decyzyjnym, instrumenty prawne UE (1 godz.)

4. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, prawne instrumenty interwencji rolnej, Agenda 2000 (1 godz.)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2 godz.)

6. Programy operacyjne i fundusze w Polsce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020: PO Inteligentny rozwój, PO

Wiedza, edukacja (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Omówienie i wypełnienie wniosku w ramach dopłat bezpośrednich – (1 godz.)

2. Wypełnianie wniosku dla działania w ramach PROW 2014-2020 - (praca zespołowa), 2 godz. - zajęcia na sali komputerowej z

wykorzystaniem generatora wniosków

3. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 19 ECTS 0,7

w tym:

wykłady 8 godz

ćwiczenia 4 godz

konsultacje 4 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (1,3 ECTS) 32 godz

Literatura:

Podstawowa:

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Uuzpełniająca:

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o wspólnej polityce rolnej i strukturalnej UE.

2. Zna fundusze strukturalne i programy operacyjne dla Polski.

3. Rozumie rolę i cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce i UE.

Umiejętności:

1. Potrafi wskazać źródła finansowania realizacji różnych przedsięwzięć w rolnictwie i na obszarach wiejskich z wykorzystaniem środków

UE.

2. Potrafi wyliczyć poziom dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa rolnego.

3. Umie wyjaśnić zasady i kryteria dostępu do poszczególnych działań PROW 2014-2020.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość ważności Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

2. Rozumie trendy zmian WPR w kierunku ochrony środowiska i społeczne skutki jej nieprzestrzegania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

ocena wypełniania wniosku przygotowanego samodzielnie w ramach PROW 2014-2020 oraz ocena aktywności studenta w trakcie ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 ocena z testu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Józef Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Józef Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.