Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PPS.SM.ROSXZ.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi planowania przestrzennego, realizacji ponadlokalnych celów publicznych w planowaniu przestrzennym, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wybranych studiów i analiz wykonywanych do planów miejscowych. Poznanie aktów planistycznych, w szczególności z zakresu planowania miejscowego. Poznanie metod określania zmian zagospodarowania przestrzennego, w tym sposobu użytkowania terenów, zabudowy i zagospodarowania. Poznanie struktur funkcjonalno-przestrzennych oraz modeli wspomagających podejmowanie decyzji planistycznych kształtujących optymalne warunki przestrzenne, rozwój poszczególnych form zabudowy i zagospodarowania.

Pełny opis:

a) wykłady

1. Definicja przedmiotu, cele i zadania planowania przestrzennego, podstawa prawna planowania, instytucje planistyczne w Polsce.

2. System planowania przestrzennego oraz jego ewolucja po transformacji ustrojowej, kryteria ładu przestrzennego, zrównoważony rozwój.

3. Charakterystyka organów administracji publicznej w Polsce oraz ich zadania w odniesieniu do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

4. Systematyka planów przestrzennych w Polsce. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Plany zagospodarowania przestrzennego województw.

5. Proces miejscowego planowania przestrzennego w Polsce. Istota planowania miejscowego, podstawowe akty planistyczne.

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Istota studium, problematyka, bieg formalno-prawny, kierunki zagospodarowania przestrzennego.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowa problematyka, przeznaczenie terenu, strefy polityki przestrzennej, oznaczenia na rysunku planu, zasady zagospodarowania, wyrysy i wypisy z planu.

8. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Zarys metodyki planowania przestrzennego. Studia demograficzne. Studia fizjograficzne. Studia zagospodarowania i zainwestowania terenu.

10. Metody kartograficzne stosowane w planowaniu przestrzennym. Metody interpretacji zjawisk przestrzennych.

b) ćwiczenia

1. Miejscowe planowanie przestrzenne: studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Metodyka sporządzania map w planowaniu przestrzennym – wybrane przykłady. Kartogram, kartodiagram.

3. Studia wykonywane dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Kompetencje Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

5. Projekt obliczenia oraz charakterystyki: struktury ludności wg głównego źródła utrzymania oraz osób pełnozatrudnionych w rolnictwie, stopa bezrobocia, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych, bonitacja rzeźby terenu, zestawienie powierzchniowe kategorii uwilgotnienia gleb, kompleksów rolniczej przydatności gleb.

6. Studium zagospodarowania i zainwestowania terenu. Obliczenie wskaźników nasycenia obszaru sieciami, wyposażenia gospodarstw w przyłącza. Analiza wskaźników na przykładach wybranych sołectw.

7. Analiza SWOT – metoda analizy strategicznej – studium przypadku.

8. Analiza struktury funkcjonalnej wiejskiej sieci osadniczej. Określenie przestrzennego typu jednostek osadniczych.

9. Analiza rozmieszczenia usług w gminie z określeniem ciążeń teoretycznych.

10. Elementy geograficznego systemu informacji terenowej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie programu Quantum GIS – pojęcie warstwy, warstwy rastrowej, warstwy wektorowej, wektoryzacja.

11. Wykonanie uproszczonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Część kartograficzna (mapy wektorowe) i tekstowa (obliczenia).

12. Zastosowanie podstaw analizy wielowymiarowej i technik BI w MS Excel i MS SQL Serever do wizualizacji danych przestrzennych.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 105; ECTS: 4,2

Literatura:

1. Gawroński K. 2004. Funkcje środowiska przyrodniczego w gospodarce i planowaniu przestrzennym oraz instrumenty ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce [w:] Kozłowski S. (red.) Regionalne i lokalne strategie rozwoju zrównoważonego. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok;

2. Gawroński K. 2007. Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego. Przegląd Geodezyjny 11/2007;

3. Kozłowski S., Słysz K. i in. 2005. Vademecum gospodarki przestrzennej. Wyd. Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków;

4. Niewiadomski Z. 2005. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – komentarz. Wyd. Prawnicze C.H. BECK, Warszawa;

5. Niewiadomski Z. 2003. Planowanie przestrzenne zarys systemu. Wyd. LexisNexis, Warszawa;

6. Piech J., Gawroński K. 1997. Zagospodarowanie przestrzenne a strategia rozwoju gminy. ZN AR we Wrocławiu nr 312, Konferencja XIV;

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U.30.03.163 z późn. zm.];

8. Ziobrowski Z. 1996. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (poradnik metodyczny). Wyd. Instytutu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. o/Kraków;

9. Cymerman R. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gospodarce nieruchomościami. Olsztyn 2001.

10. Cymerman R. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Olsztyn 2011.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- zna uwarunkowania prawne dotyczące planowania przestrzennego oraz związki planowania przestrzennego z wybranymi dziedzinami pokrewnymi;

- ma wiedzę nt. aspektów mających wpływ na podejmowanie decyzji planistycznych;

- zna struktury funkcjonalno-przetrzenne oraz modele wspomagające podejmowanie decyzji planistycznych;

- zna metody badania stanu i zmian zagospodarowania przestrzennego;

- zna narzędzia, pojęcia analizy wielowymiarowej i techniki BI w MS Excel i MS SQL Server.

b) Umiejętności:

- wykonuje analizy demograficzne, fizjograficzne, rolnicze, dot. zainwestowania terenu, rozwoju sieci osadniczej;

- wyjaśnia zmiany zagospodarowania terenu oraz sposobu użytkowania gruntów;

- zestawia analizy wyciągając wnioski wspomagające podejmowanie decyzji planistycznych;

- samodzielnie wykonuje projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- zestawia mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia wykonując analizę strategiczną (studium przypadku);

- wykorzystuje techniki informacyjne do zobrazowania rozwiązań planistycznych;

- student potrafi wykorzystać narzędzia Excel do przedstawiania i analizy danych.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem;

- ma świadomość skutków podejmowanych decyzji planistycznych w kształtowaniu krajobrazu kulturowego oraz rozwoju zrównoważonego;

- rozumie potrzebę stosowania analiz wielowymiarowych i techniki BI w MS Excel i MS SQL Server.

Metody i kryteria oceniania:

a) Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

b) Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej ocenie sprawdzianu umiejętności wykonania zadań obliczeniowych, oraz po wykonaniu projektu o charakterze zadania problemowego.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)