Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.POS.SM.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka ochrony środowiska
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA/ ECTS: 4 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Polityka ochrony środowiska polega na zorganizowanym działaniu zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację szeregu przedsięwzięć. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstaw polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, jej powiązania z ogólną polityka państwa oraz polityką gospodarczą.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota i znaczenie polityki. Rola polityki w ochronie środowiska.

Polityka ekologiczna a polityka gospodarcza. Dziedziny i podmioty polityki ochrony środowiska (3 godz.).

2. Problematyka ochrony zasobów leśnych (2 godz.)

3. Problematyka ochrony zasobów wodnych (2 godz.)

4. Problematyka ochrony kopalin (2 godz.)

5. Problematyka ochrony przyrody (2 godz.)

6. Problematyka ochrony powietrza (2 godz.)

7. Problematyka gospodarki odpadami (2 godz.)

Ćwiczenia:

1. Omówienie celu ćwiczeń i zasad ich zaliczenia. Podział studentów na grupy robocze. Wybór tematu badań. Przydzielenie terminu prezentacji wyników. (2 godz.).

2. Prezentacja wyników badań na forum grupy ćwiczeniowej (11 godz.)

3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń (2 godz.).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego - 35 godz. (1,4 ECTS)

w tym:

wykłady - 15 godz. (0,6 ECTS)

ćwiczenia - 15 godz. (0,6 ECTS)

konsultacje - 2 godz. (0,08 ECTS)

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz. (0,12 ECTS)

praca własna - 65 godz. (2,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne. Warszawa 2007

Małachowski K., 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. CeDeWu, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Stefanowicz T., 1996, Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- zna relacje między ekologiczną a ekonomiczną polityką państwa

- potrafi zdefiniować i wymienić najważniejsze dziedziny polityki ochrony środowiska

- zna najistotniejsze cechy regulacji prawnych i ekonomicznych, wzajemnych związków między nimi i tendencji ich rozwoju na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym

B/ umiejętności:

- posiada zaawansowane umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

- potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach

- potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z polityką ochrony środowiska

C/ kompetencje społeczne:

- potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia

- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie przedmiotu studenci zbierają punkty, które po podsumowaniu zostają przeliczone na ocenę końcową

na ćwiczeniach:

- za prezentację przydzielonego tematu

- za aktywność w roli słuchacza (zadawanie pytań prelegentom).

na wykładach:

- za aktywność (konstruktywne włączanie się do dyskusji)

- za odonotwane obecności na wykładach

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)