Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.OWI.SI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ochrona środowiska, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 1 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów wymienionego powyżej kierunku studiów z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym (np. rozpoznawanie sytuacji plagiatu, naruszenia prawa do wizerunku).

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Prawo polskie: rys historyczny, systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa

2. Język prawny a język prawniczy

3. Źródła prawa autorskiego, modele prawa autorskiego, utwór, autor, (katalog osobistych praw autorskich i majątkowych praw autorskich)

4. Treść osobistych praw autorskich i ich ochrona, treść majątkowych praw autorskich i ich ochrona, dozwolony użytek (publiczny i osobisty), domena publiczna

5. Naruszenie praw autorskich, roszczenia

6. Utwór audiowizualny, program komputerowy, wizerunek, prawa pokrewne

7. Prawo własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografie układów scalonych)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 22 godz. = 0,88 ECTS

w tym:

- wykłady – 18 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 3 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 1 godz.

- praca własna – 3 godz. = 0,12 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. Ustawa prawo własności przemysłowej

Uzupełniająca:

1. Prawo własności intelektualnej pod red. naukową Joanny Sieńczyłło-Chlabicz, wyd. 1, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna najważniejsze instytucje prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

Umiejętności:

- ma umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych

- ma umiejętność stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- nabywa nawyk poznawania treści prawa i uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Mimo wykładowej formy prowadzenia zajęć nie wyklucza ona rozmaitych interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w tym zadawania pytań tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na ustalenie z jednej strony zainteresowania studenta wybranym kierunkiem studiów i jego przydatności, jak też ustalenia stopni wiedzy i kultury w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu kazusów samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)