Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MIK.SI.RROYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie ich roli w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenoz, przemianach biogenów oraz o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić zarówno pożyteczną, jak i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze światem roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa. Miejsce drobnoustrojów w świecie przyrody. Zarys rozwoju mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami.

2.Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów.

3.Wpływ czynników środowiskowych na procesy życiowe drobnoustrojów.

4.Morfologia i fizjologia wybranych grup drobnoustrojów (bakterii, promieniowców i grzybów).

5-7.Mikrobiologia różnych środowisk: wody, gleby, powietrza oraz pomieszczeń inwentarskich.

8.Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

9.Ekologia drobnoustrojów; interakcje pomiędzy drobnoustrojami a organizmami wyższymi w biocenozach.

10.Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów; przegląd i charakterystyka bakterii chorobotwórczych. Wrażliwość i oporność bakterii chorobotwórczych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.BHP na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych.

2.Teoretyczne podstawy barwienia bakterii. Morfologia bakterii.

3.Barwienie złożone metodą Grama.

4.Barwienie proste negatywne. Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.

5. Morfologia promieniowców

6.Morfologia drożdży i grzybów pleśniowych z klasy Phycomycetes.

7.Morfologia grzybów pleśniowych z klasy Deuteromycetes.

8.Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno –higienicznym.

9.Odczyt mikrobiologicznej analizy wody.

10.Analiza mikrobiologiczna powietrza.

11.Bakterie fermentacji mlekowej w materiale pochodzenia zwierzęcego.

12.Bakterie fermentacji mlekowej w zakiszanym materiale pochodzenia roślinnego.

13.Szkodniki fermentacji mlekowej. Barwienie przetrwalników bakterii metodą Schaeffera-Fultona.

14.Fermentacja octowa. Bakterioskopowa ocena mięsa.

15.Zaliczenie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 54 godziny (2,2 ECTS)

w tym:

wykłady: 20 godzin

ćwiczenia: 30 godzin

konsultacje: 2 godziny

udział w egzaminie i zaliczeniu: 2 godziny

Praca własna: 46 godzin (1,8 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1.Hans G. Schlegel, Mikrobiologia ogólna

2.Władysław H.J. Kunicki-Goldfinger, Życie bakterii

3.Singelton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie

Uzupełniająca:

1.Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

2.Mieczysław Błaszczyk, Mikroorganizmy w ochronie środowiska

3.Polskie Normy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

- definiuje i opisuje najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów oraz wskaże właściwe kierunki działań mające na celu uzdrowienie zanieczyszczonych gleb, wód, powietrza, a także płodów rolnych

- charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności:

- rozróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

- praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

- samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

Kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Należy zaliczyć 2 kolokwia pisemne

Ocena końcowa= 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Karol Bulski, Jacek Grzyb, Marek Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: Karol Bulski, Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.