Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MBR.NM.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań rolniczych
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~twojtowicz/
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 6 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem zajęć jest przedstawienie technik analizy statystycznej i interpretacji wyników uzyskanych w jedno i wieloczynnikowych układach doświadczalnych.

W czasie zajęć zostaną omówione zasady planowania i prowadzenia doświadczeń w zależności od tematyki i warunków eksperymentu. Przedstawione będą techniki analizy statystycznej układów doświadczalnych o różnym stopniu komplikacji ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji uzyskanych z nich wyników.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Ogólna charakterystyka i klasyfikacja badań naukowych oraz metod badawczych.

2.Podział doświadczeń polowych i laboratoryjnych.

3.Technika zakładania i prowadzenia doświadczeń ścisłych.

4.Wprowadzenie do analizy wariancji. Założenia do analizy wariancji i transformacje danych.

5.Jednoczynnikowe układy doświadczeń: układ całkowicie rozlosowany i bloki losowe. Zastosowanie w badaniach rolniczych, schematy doświadczeń.

6. Metoda wzorcowa i kwadrat łaciński - zastosowanie w badaniach rolniczych, schematy doświadczeń.

7.Doświadczenia dwuczynnikowe w układzie całkowicie rozlosowanym i losowanych bloków - zastosowanie w badaniach rolniczych, schematy doświadczeń.

8.Doświadczenia dwuczynnikowe w układzie podbloków (metoda split-plot) - zastosowanie w badaniach rolniczych, schematy doświadczeń.

9. Doświadczenia wielokrotne i wieloletnie. Założenia analizy wariancji i przykłady doświadczeń. Interpretacja analizy wariancji wg modelu: stałego, losowego i mieszanego.

10. Analiza korelacji i regresji

11. Metody nieparametryczne.

12. Analiza badań ankietowych.

Ćwiczenia:

1.Sprawdzenie założeń o normalności rozkładu oraz homogeniczności wariancji – zastosowanie odpowiednich testów i wnioskowanie.

2. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz w jednoczynnikowym układzie całkowicie rozlosowanym.

3. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz w jednoczynnikowym układzie losowanych bloków.

4. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz w układzie kwadratu łacińskiego.

5. Zastosowanie wybranych testów parametrycznych do porównania średnich obiektowych.

6. Obliczanie brakującego plonu z poletka i ścisłości doświadczenia.

7.Konstruowanie i ocena istotności kontrastów ortogonalnych.

8. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz doświadczeń dwuczynnikowych w układzie całkowicie rozlosowanym.

9. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz doświadczeń dwuczynnikowych w układzie losowanych bloków.

10. Planowanie, analiza i interpretacja wyników analiz doświadczeń dwuczynnikowych w układzie split-plot.

11. Analiza korelacji – metody parametryczne i nieparametryczne

12. Analiza regresji: założenia modelu regresji, interpretacja wyników analizy, ocena dopasowania modelu do danych.

13. Analiza danych ankietowych i tabele wielodzielcze.

14. Ocena sprawozdania i zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 45 godz., ECTS 1,8

w tym:

wykłady 12 godz.

ćwiczenia i seminaria 28 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

Praca własna 105 godz. 4,2 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Parker R. E. 1978. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Oktaba W. 1986. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Uzupełniająca:

Wójtowicz T., Binek A., Moś M. 2009. Correlations and path analysis of the components of Festuca pratensis seed yield. Łąkarstwo w Polsce, 12.

Mądry W., Mańkowski D. R., Kaczmarek Z., Krajewski P., Studnicki M. 2010. Metody statystyczne oparte na modelach liniowych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin. Monografie rozprawy naukowe, 34/2010, IHAR Radzików.

Zieliński A., Moś M., Wójtowicz, T. 2017. In vivo evaluation of vigor in naked and husked oat cultivars under drought stress conditions. Chilean journal of agricultural research, 77(2), 110-117.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada zaawansowaną wiedzę o planowaniu, metodyce i analizie doświadczeń prowadzonych w warunkach naturalnych i sztucznych

- posługuje się terminami statystycznymi

Umiejętności:

- planuje eksperyment w warunkach naturalnych i sztucznych wybierając układ doświadczalny odpowiedni dla przedmiotu i tematu doświadczenia

- przeprowadza analizę wyników i stosuje właściwy test statystyczny

- podejmuje się szczegółowej analizy danych w oparciu o kontrasty ortogonalne i komponenty wariancyjne

- formułuje logiczne wnioski

- korzysta z publikacji naukowych

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w kilkuosobowym zespole w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę myślenia i działania w sposób logiczny

- rozumie znaczenie obiektywnej oceny obserwowanych zjawisk w przyrodzie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny w formie testu i/lub zadań problemowych

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące

1. ocena za projekty opracowane w kilkuosobowych zespołach

2. oceny uzyskane indywidualnie za rozwiązanie zadań polegających na wykonaniu analizy statystycznej układów doświadczalnych systematycznie omawianych na ćwiczeniach i interpretacji wyników analizy

Ocena końcowa =0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 z ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)