Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium akredytowane i dobre praktyki laboratoryjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.LAB.NM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium akredytowane i dobre praktyki laboratoryjne
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie ze standardami jakości przewidzianymi dla laboratoriów badawczych i wzorcujących, ze szczegółami wprowadzania i utrzymania systemu zarządzania jakością w laboratorium oraz zasadami starań o certyfikaty i akredytację i ich utrzymanie. Ćwiczenia laboratoryjne uczą form kontaktu z Polskim Centrum Akredytacji oraz praktycznych umiejętności prowadzenia systemu kontroli jakości, udziału w sprawdzianach i audytach w symulacyjnych działaniach zaprojektowanych przez prowadzącego. Ćwiczenia terenowe obejmują wizytę studentów w laboratorium akredytowanym

Pełny opis:

Lp. Wykłady:

1 Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)

2 Podstawowe akty prawne i definicje związane z akredytacją.

3 Wymagania dotyczące zarządzania procesami w laboratorium

4 Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań.

5 Spójność pomiarowa. Wzorce odniesienia i materiały odniesienia.

6 Procedury badawcze. Walidacja procedury pomiarowej.

7 Sprawozdania z badań, opinie i interpretacje

8 Zasady wyboru metody badań i wyposażenia badawczego do praktycznego stosowania w laboratorium

9 Sterowanie jakością w laboratorium. Księga jakości.

10 Wymagania Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wobec laboratorium akredytowanego (DA-01, DAB-07)

11 Akredytacja w polskim prawie. Obowiązek czy dobrowolność.

12 Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Pomieszczenia i wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego.

13 Aparatura i sprzęt mikrobiologiczny (komory szczepień, wytrząsarki, wirówki, chłodnie, inkubatory, szafy hodowlane)

14 Dobra technika mikrobiologiczna (DTM)

15 Sterylizacja – zasady wyjaławiania, sprzęt sterylizujący (aparat Kocha, autoklaw). Metody izolacji, hodowli

Ćwiczenia:

1 Przygotowanie standardowych procedur operacyjnych (SOP) stworzenie ksiegi jakości

2 Przygotowanie dokumentacji dla jednostki certyfikującej

3 "Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych.

Statystyka przedmiotu godziny;ECTS

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 75;3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 30;1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 10,00;1,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 45;1,80

Literatura:

Literatura:

"Podstawowa:

Polska Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Uzupełniająca:

DA-01 Opis systemu akredytacji; DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe; PKN-ISO/IEC Guide 99 Miedzynarodowy słownik metrologii; Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej; Handbook: good laboratory practice (GLP): quality practices for regulated non-clinical research and development -2nd ed.Copyright © World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research andTraining in Tropical Diseases 2009"

Publikacje własne:

Gambuś Florian, Wieczorek Jerzy: Analiza instrumentalna : dla studentów kierunków rolnictwo i ochrona środowiska, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISBN 978-83-60633-85-4, 305 s; Czech T., Barco Bonilla N., Gambus F., Romero Gonzalez R., Marin-Saez J., Martinez Vidal J.L., Garrido Frenich A., (2016), Fast analysis of 4-tertoctylphenol, pentachlorophenol and 4-nonylphenol, in river sediments by QuEChERS extraction procedure combined with GC-QqQ-MS/MS, Science of the Total Environment 557–558, 681–687.

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

LAB_W01 zna i rozumie podstawowe pojecia zwiazane z normalizacją, certyfikacją, akredytacją i audytem jakości

LAB_W02 rozumie zasady systemu normalizacji, certyfikacji oraz zasady prowadzenia audytów jakości

LAB_W03 zna dobre praktyki laboratoryjne

Umiejętnosci:

LAB_U01 opracowuje standardowe procedury operacyjne w zgodzie z obowiazujacymi przepisami

LAB_U02 potrafi wyszukać i wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł

LAB_U03 umie przeprowadzić audyt

Kompetencje społeczne:

LAB_K01 ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość badań i bezpieczeństwo pracy w laboratorium

LAB_K02 potrafi pracować w zespole podczas realizowanych ćwiczeń tworząc projekt zespołowy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Niemiec
Prowadzący grup: Marcin Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Niemiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.