Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.KSR.SM.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 1 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 4/SEMESTR 1

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA II POZIOM: SM

Celem przedmiotu jest przedstawienie elementów środowiska i oceny jego stanu na terenach rolniczych, relacji człowiek-środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, prawidłowego gospodarowania na użytkach rolnych, modelu funkcjonalno-przestrzennego systemu przyrodniczego, rekultywacji zdegradowanego krajobrazu oraz strategii ochrony i kształtowania środowiska.

W czasie zajęć zostaną omówione definicje i podstawowe pojęcia. Będą przedstawione zagrożenia środowiska wynikające z działalności człowieka i sposoby przeciwdziałania degradacji elementów środowiska. Zostaną scharakteryzowane prośrodowiskowe zasady gospodarowania na użytkach rolnych oraz kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz.

Pełny opis:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, wymagania dotyczące zaliczenia. Rozwój ochrony oraz kształtowania środowiska i krajobrazu( 1 godz.).

2. Zagrożenia środowiska w wyniku działalności człowieka (przemysł wydobywczy i przetwórczy, energetyka, motoryzacja, rolnictwo, melioracje gruntów, składowanie odpadów, działania wojska). Skutki antropopresji (1 godz.).

3. Strategia ochrony i kształtowania środowiska oraz krajobrazu. Modele przeobrażeń środowiska w planach regionalnych (1 godz.).

4. Ochrona przyrody, środowiska i krajobrazu w przepisach prawnych (1 godz.).

5. Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu elementów krajobrazu, strategia ochrony i kształtowania środowiska (1 godz.).

6. Renaturyzacja oraz rekultywacja zdegradowanych elementów środowiska (cieki, zbiorniki wodne, tereny rekreacyjne) (1 godz.).

7. Rewitalizacja terenów pokopalnianych, poprzemysłowych, powojskowych, miejskich jako działania naprawcze w kształtowaniu krajobrazu (1 godz.).

8. Granica rolno-leśna i jej wpływ na strukturę użytkowania ziemi (1 godz).

9. Ochrona użytków rolnych przed erozją (1 godz.).

10. Proekologiczne kierunki w rolnictwie (1 godz.).

11. Planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz (1 godz.).

12. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

13-14. Model fukcjonalno-przestrzenny systemu przyrodniczego (2 godz.).

15. Zasady wyboru metod i technologii w rolnictwie, które umożliwią gospodarowanie w sposób bezpieczny dla środowiska, postęp i tendencje w kształtowaniu środowiska oraz potrzeba uczenia się przez całe życie (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Ocena degradacji elementów krajobrazu przez przemysł wydobywczy i przetwórczy - przykłady działań naprawczych (1 godz.).

2. Ocena skażenia środowiska ze źródeł rolniczych i pozarolniczych oraz metody i sposoby przeciwdziałania - przykłady i możliwości likwidacji ujemnych skutków (1 godz.).

3. Lokalne programy i regionalne plany przekształceń środowiska i krajobrazu (1 godz.).

4. Ocena skuteczności renaturyzacji, rekultywacji i rewitalizacji w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie własnego miejsca zamieszkania (1 godz.).

5. Obliczanie erozyjnych strat gleby przy wykorzystaniu metody parametrycznej USLE - praca w dwuosobowych zespołach (1 godz.).

6-7. Obliczanie glebochronnej skuteczności płodozmianów na gruntach ornych - praca w dwuosobowych zespołach (2 godz.).

8. Ocena skutków modyfikacji przebiegu granicy rolno-leśnej na zmianę użytkowania ziemi - praca w dwuosobowych zespołach (1 godz.)

9. Planowanie i urządzanie użytków ekologicznych, praca w dwuosobowych zespołach (1 godz.).

10. Model funkcjonalno-przestrzenny systemu przyrodniczego w krajobrazie rolniczym - praca w dwuosobowych zespołach (1 godz.).

1-5. Ćwiczenia terenowe: Ocena degradacji środowiska oraz skuteczności zabiegów przeciwerozyjnych (5 godz.).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 40 / ECTS: 4

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz

praca własna: 60

Literatura:

Podstawowa:

Bieszczad S., Sobota J. 1999. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.

Borcz Z. 2000. Infrastruktura terenów wiejskich. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.

Dubel K. 1996. Ochrona i kształtowanie środowiska. Oficyna Wyd. MAKAGO, Bytom.

Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.). 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa [dostępne online].

Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1966. Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Państ. Insp. Ochr. Środ., ser. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Uzupełniająca:

Kasprzyk P. 2009. Kierunki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIV, 7–15 [dostępne on line]

Klima K., Kasperczyk M. 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich. Wyd. PWSZ w Sanoku, Sanok.

Koreleski K. 2009. Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych w systemie kreowania krajobrazu wiejskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2009, 5–20 [dostępne online].

Królikowski J.T., Rylke J. 2001. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wyd. SGGW, Warszawa.

Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.). 2010. Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Seria Miasto Metropolia Region, Wyd. Urbanista, Gdańsk [dostępne online].

Nowacki J. (red.) 2007. Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Wyd. A.R. w Poznaniu, Poznań.

Rachwał B., Szpakowska B. 2009. Próby rekultywacji krajobrazu dla potrzeb turystyki na przykładzie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Nauka Przyroda Technologie, 3, 1, #37 [dostępny online].

Stępczak K. 1999. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP, Warszawa.

Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą elementów środowiska i oceny jego stanu, relacji człowiek-środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, modelu funkcjonalno-przestrzennego systemu przyrodniczego oraz strategii ochrony i kształtowania środowiska,

- identyfikuje i charakteryzuje zasady gospodarowania na użytkach rolnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

umiejętności:

- opisuje i definiuje elementy środowiska i ocenia jego stan, opisuje założenia kształtowania i ochrony krajobrazu, rozpoznaje zagrożenia i przeciwdziała skażeniu środowiska,

- wybiera właściwe rozwiązania w zakresie rekultywacji krajobrazu zdegradowanego,

- umie prawidłowo gospodarować na terenach rolnych z zachowaniem koniecznych układów ekologicznych i ochrony przeciwerozyjnej,

- ocenia stan obecny i wskazuje na optymalne rozmieszczenie użytków rolnych w zlewni poprzez wyznaczenie przebiegu granicy rolno-leśnej oraz wskazania modelu funkcjonalno-przestrzennego systemu przyrodniczego w krajobrazie rolniczym,

kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

- docenia pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonanie zadań projektowych i obliczeniowych rozwiązywanych indywidualnie i w zespołach dwuosobowych. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność rozwiązania projektów, opracowań i obliczeń indywidualnych oraz zespołowych.

Ocena końcowa: średnia z ocen formujących.

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji).

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób nastepujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu pisemnego + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)