Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.GEK.SL.REKYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: obowiązkowy

Geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata. Treści merytoryczne przedmiotu to: systemy gospodarcze świata, globalizacja, źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata, międzynarodowe stosunki gospodarcze, cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę, ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata, rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej i regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata

3. Systemy gospodarcze świata

4. Systemy gospodarcze świata

5. Globalizacja

6. Korporacje transnarodowe

7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

8. Interpretacja wskaźników ekonomicznych

9. Cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę

10. Ugrupowania integracyjne

11. Ugrupowania integracyjne

12. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata.

13. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata.

14. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji gospodarki światowej

15. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji gospodarki światowej

Plan ćwiczeń:

1. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

2. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

3. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

4. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

5. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

6. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

7. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

8. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

9. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

10. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

11. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

12. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

13. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

14. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

15. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata - prezentacje

Struktura aktywności studenta:

1) zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 3 godz.

Razem: 37 godz. : 25 = 1,4 ECTS

2) praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

- przegląd literatury - 6 godz.

- sporządzanie prezentacji multimedialnej – 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 11 godz.

Razem godz. praktyczne: 40 godz. : 25 = 1,6 ECTS

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Domański R., 2005. Geografia ekonomiczna. PWN Warszawa

2. Współczesna gospodarka światowa. WUG 2000, pod red. Kisiel-Łowczyc A.B., Gdańsk

3. Skodlarski J., Matera R., 2005. Gospodarka światowa – geneza i rozwój. PWN 2005 W-wa

Literatura uzupełniająca:

4. Geografia gospodarcza świata. 2003, pod red. I. Fierli, PWE 2003 W-wa

5. Latoszek E., Proczek M., 2001, Organizacje Międzynarodowe. WSHiFM W-wa

6. www.cia.gov / world-factbook

7. www.economist.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o historii rozwoju gospodarczego i demograficznego świata a szczególnie o rewolucyjnych zmianach w podstawowych dziedzinach gospodarki i związanym z nimi zróżnicowaniem obecnego poziomu ekonomicznego poszczególnych regionów

- ma wiedzę o roli i zasadach działalności organizacji międzynarodowych, mających istotny wpływ na gospodarkę świata, jak BŚ, MFW, WTO i ugrupowań integracyjnych UE, NAFTA, APEC, Mercosur i innych.

Umiejętności:

- umie określić podstawowe problemy gospodarcze kraju w zależności od jego struktury demograficznej

- potrafi rozpoznać poziom rozwoju gospodarczego kraju po analizie struktury PKB i struktury zatrudnienia

- potrafi, na podstawie wskaźników makroekonomicznych, ocenić generalnie sytuację gospodarczą kraju

- wyliczy korzyści gospodarcze kraju z przynależności do ugrupowań integracyjnych

- określić wpływ globalizacji oraz WTO, MFW i BŚ na rozwój gospodarczy regionów świata.

Kompetencje społeczne:

- uświadamia sobie jak dalece dynamiczne zmiany w światowej gospodarce wpływają na sytuację kraju i jego obywateli,

- nie jest podatny na manipulacje w ocenie wskaźników ekonomicznych w mediach lub dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Wykłady - egzamin w formie pisemnej - test sprawdzający ogólną orientację w problemach ekonomicznych, demograficznych, geograficznych i społecznych krajów i regionów świata

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują prezentacje na ocenę, na temat sytuacji ekonomiczno-gospodarczej różnych krajów świata. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rościsław Kuciakowski
Prowadzący grup: Rościsław Kuciakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)