Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitocenozy użytków zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.FUZ.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitocenozy użytków zielonych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 1 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z typami zbiorowisk roślinnych występujących na trwałych użytkach zielonych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych i przy różnych sposobach użytkowania, oraz ich znaczenia w aspekcie produkcyjnym i środowiskowym.

W trakcie zajęć zostanie omówiona klasyfikacja i charakterystyka ważniejszych zbiorowisk trawiastych, kierunki sukcesji tych zbiorowisk, a także metody badań fitocenoz łąkowych wraz z ich praktyczną aplikacją (zasady opracowania i wykonanie ekspertyzy botanicznej).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do fitosocjologicznej waloryzacji użytków zielonych.

2-6. Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk klasy Molinio-Arrhenetheretea.

7-8. Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk klasy Nardo-Callunetea.

9-10. Charakterystyka ważniejszych zbiorowisk klasy Festuco-Brometea.

11-12. Sukcesje roślinne zbiorowisk na terenach nieużytkowanych

- kryteria oceny okresu czasu po zaprzestaniu użytkowania.

13-14. Metody wyceny składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych.

15. Fitocenozy użytków zielonych w programach rolno-środowiskowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1-4. Rozpoznawanie i charakterystyka gatunków ważniejszych grup roślin z trwałych użytków zielonych.

5-6. Klasyfikacja wybranych gatunków do właściwych grup geograficzno-historycznych, rodzin, ocena stopnia zagrożenia.

7-8. Charakterystyka wybranych gatunków w oparciu o wskaźniki ekologiczne, Lwp, Lwu.

9-10. Technika sporządzania i opracowywania wycen wybranych zbiorowisk trawiastych.

Ćwiczenia terenowe:

1-2. Praktyczne zastosowanie metod oceny zbiorowisk trawiastych.

3-5. Sporządzenie ekspertyzy botanicznej runi wybranego zbiorowiska.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2,00

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,60

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,80

Literatura:

Cwener A., Sudnik-Wójcikowska B. 2012. Flora Polski. Rośliny kserotermiczne. Mulico.

Dzwonko Z. 2008. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus, Poznań-Kraków.

Matuszkiewicz, W. 2002. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PAN.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2008. Czerwona Księga Karpat Polskich. Instytut Botaniki, PAN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie występowania i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Identyfikuje ważniejsze klasy fitosocjologiczne i łączy je z określonymi warunkami siedliskowymi oraz sposobem użytkowania.

Zna zasady wyceny szaty roślinnej rożnych zbiorowisk.

Umiejętności:

Na podstawie szaty roślinnej oraz zachodzących zmian potrafi ocenić ważniejsze cechy siedliska, sposób użytkowania lub jego brak oraz okres czasu jakiego dotyczy brak użytkowania.

Potrafi ocenić produkcyjną i środowiskową wartość zbiorowisk trawiastych.

Potrafi wycenić skład gatunkowy i dobrać najbardziej właściwą metodę wyceny.

Kompetencje społeczne:

Realizuje wskazane zadanie (identyfikacja, wycena) pracując w małym zespole.

Świadomie ocenia społeczne korzyści wynikające z potrzeby użytkowania zbiorowisk trawiastych w celu zachowania fitocenoz łąkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Ćwiczenia:

Ćwiczenia laboratoryjne – ocena końcowa na podstawie testu podsumowującego znajomość gatunków, metod wyceny wybranych obiektów.

Ocenę ćwiczeń terenowych stanowi ocena wykonania zadanego fragmentu projektu ekspertyzy botanicznej wskazanego obiektu.

Wykłady: Ocena końcowa na podstawie testu pisemnego podsumowującego problematykę wykładów i ćwiczeń.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec
Prowadzący grup: Beata Grygierzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec
Prowadzący grup: Beata Grygierzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.