Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przetwórstwa rolno-spożywczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.EPR.SM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przetwórstwa rolno-spożywczego
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść przedmiotu koncentruje się na funkcjonowaniu przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Na poznaniu podstawowych problemów produkcji i ekonomiki przedsiębiorstw wytwarzających środki żywnościowe.

Pełny opis:

Wykłady

1. Rola i znaczenie przetwórstwa rolno-spożywczego w strukturze

polskiego agrobiznesu. Podstawowe wiadomości o branżach

polskiego przemysłu spożywczego. Baza surowcowa dla przemysłu

spożywczego.( 2 godz.)

2. Systemy zaopatrzenia surowcowego. Formy skupu surowca dla

przemysłu spożywczego. Metody zapłaty za surowiec. (2 godz.)

3. Przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. Zdolność produkcyjna.

Wykorzystanie zdolności produkcyjnej.(2 godz.)

4. Koszty działalności przedsiębiorstw wg różnych przekrojów.

Podstawowe układy kosztów i ich przydatność w zarządzaniu.

Ekonomika kosztów produkcji. Próg rentowności. Rachunek

kosztów jednostkowych. Metody i techniki kalkulacji kosztów

produkcji podstawowej i pomocniczej.(3 godz.)

5. Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa przemysłu

spożywczego. Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Bilans

przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat. Sprawozdanie z

przepływów środków pieniężnych.(2 godz.)

6. Analiza efektów rzeczowych działalności gospodarczej. Analiza

wielkości produkcji, analiza asortymentu, jakości i rytmiczności

produkcji. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.(2 godz.)

7. Podstawowe wskaźniki służące do oceny: zyskowności, płynności

finansowej, zdolności obsługi zadłużenia, rynku kapitałowego.

(3 godz.)

Ćwiczenia

1. Metody zapłaty za surowiec. Zadania.(2 godz.)

2. Zdolność produkcyjna. Wykorzystanie zdolnośći produkcyjnej i jej

znaczenie dla wyników przedsiębiorstw. Obliczanie zdolności

produkcyjnej.(2 godz.)

3. Ekonomika kosztów produkcji. Próg rentowności. Rachunek

kosztów jednostkowych.(2 godz.)

4. Metody i techniki kalkulacji kosztów produkcji podstawowej.

(2 godz.)

5. Kalkulacja kosztów produkcji podstawowej. (3 godz.)

6. Klakulacja kosztów produkcji pomocniczej. (2 godz.)

7. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Interpretacja

wskaźników.(2 godz.)

Literatura:

Literatura:

1.Agencja Rynku Rolnego, MR i RW. Raporty, analizy.

2.Analizy Rynkowe. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB. Warszawa.

3.Duraj J. : Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

4.Przemysł Spożywczy (miesięcznik). Wydawnictwo SIGMA NOT.

5.Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacze uzyskują wiedzę o organizacji, produkcji i ekonomicznych aspektach przedsiębiorstw wytwarzających środki żywnościowe.

Słuchacze powinni poznać znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej oraz w gospodarce żywnościowej.

Umiejętności

Słuchacze charakteryzują makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w tym konkurencyjność i procesy rozwojowe tej gałęzi przemysłu. Potrafią interpretować i oceniać wyniki produkcyjno-ekonomiczne firm żywnościowych.

Kompetencje społeczne

Kreowanie postaw krytycznej (merytorycznej) analizy produkcyjno-ekonomicznej przedsiębiorstw produkujących środki żywnościowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu pisemnego, obecności (zgodnie z regulaminem studiów) oraz aktywności na zajęciach.

Zaliczenie wykładów na podstawie testu.

Bilans nakładów pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje - 8 godz.

Razem 39 godz. : 25 = 1,56 (czyli 2 pkt ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

opracowanie sprawozdań - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Razem 60 godz. : 25 = 2,4 (czyli 2 pkt ECTS)

Ogółem: 4 pkt ECTS

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.