Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.EKN.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Biogospodarka, 1 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : BIOGOSPODARKA / ECTS: 2 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności przedstawiane są zagadnienia związane z optymalnym wyborem konsumenta, maksymalizacją zysku przedsiębiorstwa oraz mechanizmu równowagi rynkowej. W ramach makroekonomii analizowane są zagadnienia pomiaru PKB, polityki fiskalnej i monetarnej, rynku pracy oraz inflacji.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do problematyki ekonomii - 2 godz.

2. Podstawowe pojęcia makroekonomiczne - 2 godz.

3. Popyt konsumpcyjny i mechanizm mnożnika Keynesa - 2 godz.

4. Budżet państwa i polityka fiskalna - 2 godz.

5. Rynek pieniądza i polityka monetarna - 2 godz.

6. Rynek pracy - 2 godz.

7. Produkcja, bezrobocie i inflacja - 3 godz.

Problematyka ćwiczeń:

1. Preferencje i użyteczność - 2 godz.

a. Pojęcie funkcji użyteczności

b. Krzywe obojętności

c. Krańcowa stopa substytucji

d. Użyteczność krańcowa

2. Optimum konsumenta - 3 godz.

a. Ograniczenie budżetowe

b. Optymalny wybór

c. Prawo popytu

2. Popyt rynkowy - 4 godz.

a. Cenowa elastyczność popytu

b. Mieszana cenowa elastyczność popytu

c. Dochodowa elastyczność popytu

d. Krzywe Engla

3. Elementy teorii produkcji i kosztów w przedsiębiorstwie .

a. Nakłady i efekty

b. Produkt krańcowy

b. Definicja przychodów całkowitych, kosztów całkowitych i zysku

c. Krótkookresowa maksymalizacja zysku

d. Maksymalizacja zysku w długim okresie

4. Podaż przedsiębiorstwa

5. Równowaga rynkowa - 2 godz.

a. Pojęcie i klasyfikacja rynków

b. Równowaga przy liniowych funkcjach popytu i podaży

c. Opodatkowanie przy liniowym popycie i liniowej podaży

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Milewski R., (red. nauk.) "Elementarne zagadnienia ekonomii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

2. Milewski R., Kwiatkowski E., "Podstawy ekonomii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

3. Milewski R., (red. nauk.) "Podstawy ekonomii - ćwiczenia, zadania, problemy", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

1. Blanchard O., "Makroekonomia", Oficyna a Wolters Kluwer busienss, Warszawa, 2011.

2. Kwiatkowski E., "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia mikro i makroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno-gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- definiuje kluczowe pojęcia mikroekonomiczne (użyteczność krańcowa, krzywa obojętności, linia ograniczenia budżetowego, popyt, podaż, produkt całkowity, produkt krańcowy)

- definiuje kluczowe pojęcia makroekonomiczne (Produkt Krajowy Brutto, Dochód Narodowy, pieniądz, budżet państwa, podatki, deficyt budżetowy, dług publiczny, bezrobocie, inflacja)

- wyznacza optimum konsumenta

- oblicza i interpretuje podstawowe kategorie mikroekonomiczne (użyteczność krańcowa, krańcowa stopa substytucji, elastyczność cenowa popytu, mieszana cenowa elastyczność popytu, dochodowa elastyczność popytu, produkt krańcowy, przychód całkowity, koszt całkowity, zysk)

- ilustruje podstawowe zależności ekonomiczne (krzywa popytu, krzywa podaży)

- zna skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- aktywność słuchaczy w trakcie zajęć poprzez podejmowanie dyskusji, sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych (pod warunkiem uzyskania z kolokwium minimum 50% punktów),

- kolokwium pisemne w formie testowej - (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), które wymagają i uczą systematycznej pracy oraz sprawdzają znajomość opanownego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Zaliczenie wykładów:

- egzamin pisemny w formie testowej - (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), który sprawdza znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch, Joanna Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.