Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.EKN.NI.RROYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 5 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, tak aby zrozumieli funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej oraz zjawisk, procesów oraz mechanizmów na poziomie makro i mikroekonomicznym.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii. Podstawowe definicje, metody badań, zjawiska i prawa ekonomiczne - 2 h.

2. Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego, mierniki dobrobytu społecznego - 2 h.

3. Bezrobocie, jego rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 2 h.

4. Inflacja, jej rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 2 h.

5. Budżet i polityka fiskalna państwa. Klasyfikacja przychodów i wydatków państwa - 2 h.

6. Pieniądz i polityka monetarna państwa. Struktura organizacyjna krajowego systemu bankowego - 2 h.

7. Teoria cykli koniunkturalnych, ich rodzaje, przebieg i przyczyny występowania - 2 h.

8. Zaliczenie przedmiotu - 1 h.

Problematyka ćwiczeń:

1. Model gospodarki rynkowej. Proces przepływu strumienia rzeczowego i finansowego w gospodarce wolnorynkowej - 2 h.

2. Teoria wyboru ekonomicznego. Prawo popytu i podaży, zjawisko równowagi rynkowej - 2 h.

3. Elastyczność cenowa popytu i podaży - zadania - 2 h.

4. Teoria wyboru konsumenta. Zjawisko użyteczności i ograniczenia budżetowego konsumenta - 2 h.

5. Rola producenta w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo i jego instytucjonalne formy - 2 h.

6. Rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa. Analiza kosztów, utargów i zysku w przedsiębiorstwie - 2 h.

7. Rynek i rodzaje struktur rynkowych. Monopol, oligopol, kartel, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, jako przykłady niedoskonałości rynkowych - 2 h.

8. Zaliczenie przedmiotu - 1 h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 120; ECTS: 4,8

Literatura:

1. Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków, 2005.

2. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 2006.

3. Marciniak S. (red.), Elementy makro i mikroekonomii dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- aktywność słuchaczy w trakcie zajęć poprzez podejmowanie dyskusji, sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych (pod warunkiem uzyskania z kolokwium minimum 50% punktów),

- kolokwium pisemne w formie testowej - (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), które wymagają i uczą systematycznej pracy oraz sprawdzają znajomość opanownego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Zaliczenie wykładów:

- egzamin pisemny w formie testowej - (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), który sprawdza znajomość opanowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.