Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BHP- szkolenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.BHP.SI.RROYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP- szkolenie
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z przepisami i zasadami bhp na podstawie aktualnych wybranych przepisów prawnych. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi na stanowiskach odbywania zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Przekazanie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o zapobieganiu pożarom, systemami wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz zasadach przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych zagrożeń.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach. Przepisy wewnętrzne określające prawa i obowiązki w zakresie bhp studentów. Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie uczelni.

Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

Podstawy prawne w zakresie ochrony ppoż. Zapobieganie pożarom, systemy wykrywania pożarów, postępowanie w czasie pożaru i innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

Zagrożenia wypadkowe na zajęciach i w czasie praktyk zawodowych, unikanie zagrożeń.

Postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne ubezpieczenia wypadkowego).

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Literatura:

Goniewicz M,. Nowak- Kowal A. W., Smutek Z. 2009. Edukacja dla bezpieczeństwa Pierwsza Pomoc. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. zo.o. Gdynia

Tabor A., Rączka M., Pieczonka A., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Tom I, II, III, IV, V. Kraków 2003. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Bogdan Rączkowski "BHP w praktyce" Gdańsk 2008

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. / tj. :Dz.U.02.147.1229 z poź. Zmianami/.

Kodeks pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U 2010. 109. p.719/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,poz.1860 ze zmianami z 2007 r. Nr 196 ,poz.1420 ).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, ze zm.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza:

1.Student ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni oraz zna przepisy określające prawa i obowiązki w zakresie BHP i PPOŻ.

Kompetencje społeczne:

1.Student ma świadomość zagrożeń mogących wystąpić na terenie uczelni oraz świadomość potrzeby dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne a także otoczenia zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Student ma świadomość jak postępować w nagłych przypadkach: RKO, omdlenie, oparzenie, zatrucie, krwotok

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach dydaktycznych i uzyskanie wymaganych efektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szanduła
Prowadzący grup: Michał Szanduła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szanduła
Prowadzący grup: Michał Szanduła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.