Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrometeorologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.AME.SI.RROYZ.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrometeorologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Agrometeorologia traktuje pogodę i klimat jako jeden z przyrodniczych czynników produkcji rolniczej. Przedmiotem nauczania agrometeorologii są wiadomości odnośnie składu, budowy i zanieczyszczenia atmosfery oraz podstawowe procesy klimatotwórcze tj. obieg ciepła, obieg wody i cyrkulacja atmosfery. Procesy te kształtują określony klimat na obszarze Polski i stwarzają różnorodne warunki i ograniczenia dla wzrostu, rozwoju i plonowania roślin uprawnych.

Znajomość treści kształcenia stwarza możliwości praktycznego wykorzystania walorów klimatycznych i niwelowania występujących zagrożeń klimatycznych w produkcji rolniczej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot, kierunki rozwoju i metody badań meteorologii, klimatologii i agrometeorologii. Skale przestrzenne klimatu.

2. Skład, budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skutki zanieczyszczenia atmosfery. Efekt cieplarniany

3. Promieniowanie w atmosferze. Skład widmowy promieniowania, natężenie. Promieniowanie efektywne. Bilans promieniowania powierzchni czynnej. Przebieg procesów cieplnych w powietrzu, gruncie i zbiornikach wodnych

4 - 5. Adiabatyczne zmiany temperatury powietrza. Dobowy i roczny przebieg temperatury powietrza i gruntu w klimacie umiarkowanym. Nieokresowe zmiany temperatury powietrza. Agrometeorologiczne aspekty promieniowania słonecznego, usłonecznienia i temperatury

6. Fazy obiegu wody w przyrodzie, parowanie, chmury, opady, osady, mgły, pokrywa śnieżna. Bilans wodny. Potrzeby wodne roślin uprawnych.

7 Cyrkulacja atmosfery. Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Podstawowe układy baryczne. . Fazy rozwoju niżu barycznego. Cyrkulacja w układzie niżowym i wyżowym. Cyrkulacja lokalna Siły warunkujące wiatr. Rodzaje wiatrów. Agrometeorologiczne aspekty wiatru - korzystne i niekorzystne oddziaływanie wiatru w rolnictwie.

8. Czynniki geograficzne klimatu. Uwarunkowania fizjograficzne klimatu lokalnego. Fitoklimat i mikroklimat.

9-10 Charakterystyka zróżnicowania przestrzennego podstawowych elementów klimatu Polski. Regiony klimatyczne. Zróżnicowanie mezoklimatyczne Polski południowej. Zmiany agroklimatu Polski. Zaliczenie wykładów.

Ćwiczenia:

1. Pojęcia i definicje podstawowych elementów meteorologicznych.Organizacja służby meteorologicznej.

2-3. Praktyczne pomiary i obserwacje meteorologiczne na stacji agrometeorologicznej w Garlicy Murowanej: warunki poprawności obserwacji meteorologicznych, kolejność czynności obserwatora, pomiary mikroklimatyczne.

4. Promieniowanie słoneczne, definicje i jednostki. Przebieg roczny i rozklad przestrenny promieniowania całkowitego na obszarze Polski

5.Usłonecznienie, definicje, jednostki. Przebieg roczny i rozkład przestrzenny usłonecznienia rzeczywistego

6.Temperatura powietrza. Podstawowe charakterystyki termiczne. Dni charakterystyczne. Wyznaczanie okresów termicznych.

7-8.Termiczna charakterystyka roku na podstawie klasyfikacji odchylen temperatury. Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na obszarze Polski. Temperatura gleby. Rozkład temperatury gleby w ciepłej i chłodnej porze roku.

9. Wilgotnośc powietrza. Wskaźniki wilgotności powietrza, zależnośi między nimi przy róznych uwarunkowaniach fizjograficznych. Przyrządy i metody pomiarów. Przebieg roczny i dobowy wilgotnoci powietrza . Wykorzystanie zależności pomiędzy wskaźnikami wilgotności do przewidowania przymrozków.

10. Międzynarodowa klasyfikacja chmur. Rozpoznawanie chmur. Zachmurzenie Procesy związane z powstawaniem chmur na frontach atmosferycznych. Przebieg pogody związany z przejściem frontu ciepłego i chłodnego.

11-12. Opady atmosferyczne. Rodzaje i podstawowe charakterystyki opadów atmosferycznych, normy opadowe. Pomiary opadów deszczu i śniegu. Wskaźniki opadowe. Rozkład przestrzenny i przebieg roczny opadów atmosferycznych na obszarze Polski. Charakterystyka opadowa roku na podstawie procentu normy opadów.

13. Ciśnienie atmosferyczne. Pojęcia związane ciśnieniem : przyrządy, pomiary , jednostki przyrządy, gradient baryczny, tendencja baryczna. Wiatr i wykorzystanie siły wiatru w praktyce. Wykreślanie róży wiatrów.

14. Parowanie. Definicja, jednostki, rodzaje parowania . Metody pomiaru, przyrządy, wzory empiryczne.

15. Przegląd źródeł pozyskiwania informacji o pogodzie i klimacie. Bibliografia klimatyczna i agroklimatyczna i adresy stron internetowych. Zaliczenie ćwiczeń.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 25; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 25; ECTS: 1

Literatura:

1. Radomski Cz. - Agrometeorologia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1987

2. Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. - Agrometeorologia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1998

3. Kaczorowska Z. - Pogoda i klimat. Wyd. Szk. i Pedagogiczne, Warszawa 1986

4. Koźmiński Cz., Michalska B. - Agrometeorologia i klimatologia. Wyd. AR Szczecin 2003

5. Koźmiński Cz., Michalska B. - Ćwiczenia z agrometeorologii. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1999

6. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. - Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. Wyd. Nauk. PWN Warszawa 2000

7. Wyszkowski A. - Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. Wyd. UG Gdańsk 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna czynniki kształtujące pogodę i klimat, umie określać podstawowe charakterystyki meteorologiczne

- potrafi wskazać właściwe metody dla obliczania charakterystyk klimatycznych.

- posiada podstawową wiedzę nt. procesów zachodzących w atmosferze mających wpływ na produkcję rolniczą

Umiejetności:

- student posiada umiejętność charakterystyki i obliczania podstawowych elementów meteorologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników

- wykazuje znajomość rozwiązywania problemu wpływu niekorzystnych czynników meteorologicznych w rolnictwie.

Kompetencje społeczne:

-potrafi w sposób kreatywny rozwiązać problemy z zakresu agrometeorologii

-ma świadomość ważności walorów klimatycznych i podejmować kroki ograniczające zagrożenia klimatyczne w produkcji rolniczej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) Oceny za wykonanie ćwiczeń (indywidualnych i w zespołach 2- osobowych) uwzględniające poprawność wykonania zadania, efektywność i organizacja pracy zespołu

2) Ocena ze sprawdzianu z zakresu ćwiczeń

Ocena końcowa: średnia z ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady: test wielokrotnego wyboru

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Joanna Krużel, Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera
Prowadzący grup: Joanna Krużel, Barbara Skowera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.