Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.AIN.SM.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS:5/ semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej procedury uzyskiwania wyniku analitycznego – przygotowania próbki do analizy, zasad kalibracji aparatury i wykonania oznaczeń; poznanie podstaw teoretycznych metod instrumentalnych oraz zasad działania i możliwości praktycznego zastosowania najczęściej wykorzystywanych w laboratoriach aparatów służących do oznaczania różnego rodzaju składników chemicznych w próbkach środowiskowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie i klasyfikacja metod instrumentalnych wykorzystywanych badaniach środowiskowych

2. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy: preparatyka, roztwarzanie, ekstrakcja

3. Metody elektrochemiczne

4. Analiza elementarna związków organicznych

5. Absorpcyjna spektrometria atomowa i jej modyfikacje

6. Emisyjna spektrometria atomowa

7. Spektrometria absorpcji cząsteczkowej: UV-Vis-IR

8. Metody chromatograficzne w badaniach środowiskowych: chromatografia gazowa i cieczowa

9. Rodzaje i źródła błędów oraz parametry walidacyjne metody analitycznej

Ćwiczenia:

1. Roztwarzanie i ekstrakcja próbek środowiskowych do analiz spektrometrycznych i chromatograficznych

2. Możliwości wykorzystania metod elektrochemicznych (potencjometria, wolamperometria)

3. Oznaczanie C i N analizatorem elementranym oraz N analizatorem Kjeltec

4. Oznaczanie spektrofotometrem absorpcji atomowej AAS

5. Oznaczanie spektrometrem emisyjnym ICP-OES oraz oznaczenie Hg AMA 254

6. Możliwości wykorzystania i oznaczanie spektrofotometrem UV-Vis

7. Możliwości zastosowania i oznaczanie chromatografem gazowym

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 45, ECTS: 1,8

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz

konsultacje 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna studenta (3,2 ECTS) 125 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gambuś F., Wieczorek J. Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwa i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2013

Uzupełniająca:

1. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

2. Dojlido J., Zerbe J. Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997

3. Kocjan R. (red.) Chemia analityczna. Cz. II. Analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

4. Kryściak J. Chemiczna analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna i rozumie podstawy teoretyczne instrumentalnych metod analizy chemicznej stosowanych w badaniach środowiskowych

- posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania aparatury wykorzystywanej w analizie próbek środowiskowych

- ma świadomość możliwości stosowania i ograniczeń każdej z poznanych metod instrumentalnych oraz dobiera metodę do konkretnej próbki

Umiejętności:

- rozpoznaje aparaturę używaną w laboratorium analitycznym i wykonuje podstawowe czynność związane z jej obsługą

- dokonuje pomiaru metodami instrumentalnymi podstawowych parametrów chemicznych w próbkach środowiskowych

- krytycznie interpretuje wyniki uzyskanych analiz

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- dba o powierzony sprzęt badawczy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny obejmujący zadania problemowe

Przyjęto procentową skale oceny efektów kształcenia definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

oceny ze sprawdzianów pisemnych (krótkie testy) z kolejnych ćwiczeń.

Ocena podsumowująca: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Małgorzata Koncewicz-Baran, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Marcin Niemiec, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)