Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odzysk i recykling

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.0s.ORE.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odzysk i recykling
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS:3 /semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel: zapoznanie z przepisami, technikami i technologiami w zakresie odzysku i recyklingu.

Kompetencje: Umiejętność oceny i doboru technik i technologii odzysku i recyklingu, głównie w zakresie materiałów biodegradowalnych.

Pełny opis:

1. Urządzenia wykorzystywane w recyklingu

2. Aspekty prawne odzysku i recyklingu

3. Możliwości zagospodarowania odpadów w rolnictwie (R10)

4. Uwarunkowania odzysku produktów zwierzęcych nieprzydatnych do spożycia.

5. Wykorzystanie odpadów przemysłu fermentacyjnego, olejowego, Wykorzytanie odpadów przemysłu mleczarskiego, cukrowniczego, ziemniaczanego

6. Problemy odorowe w recyklingu materiałów biologicznych. Recykling biologiczny, Zasoby i przygotowanie surowców do biologicznego przetwarzania;

7. Możliwości zagospodarowania odpadów metodą R14, Fermentacja metanowa, parametry i charakterystyka surowców i produktów

8. Odpady biodegradowalne Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

9. Problemy technologii recyklingu tworzyw sztucznych

10. Problemy technologii recyklingu szkła

11. Problemy technologii recyklingu papieru

12. Wykorzstanie odpadów w przemyśle budowlanym; Odzysk energii z odpadów,

13. Funkcjonowanie odzysku i recyklingu w systemie pojazdów wycofanych z ekspoloatacji

14. Funkcjonowanie odzysku i recyklingu w systemie zurzytego sprzędtu elektrycznegi i elektronicznego.

15. Zagrożenia środowiska wynikające z prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania odpadów

Tematyka ćwiczeń

Logistyka surowców wtórnych pochodzacych z odpadów komunalnych i z rzemiosła: makulatura, złom, szkło, tworzywa sztuczne

Projekt zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na przykładzie gminy

Wymagania dotyczące odpadów przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację

Zawartość azotu w produktach z poszczególnych etapów kompostowania; Spektrofotometryczne oznaczenie składu frakcyjnego substancji organicznej kompostów

Oznaczenie aktywności biologicznej produktów z poszczególnych etapów kompostowania

Metody ograniczania ilości odpadów i unikania wytwarzania odpadów, czysta produkcja, ekologistyka

Techniki i technologie służące pozyskaniu odpadów dla celów ich wykorzystania (rozdrabnianie, klasyfikacja, sortowanie, zagęszczanie)Stacja demontażu AGD i przetwarzania odpadów wiekogabarytowych

Przetworzenie odpadów w hipotetycznej istalacji, możliwości technologiczne i perspektywy zbytu produktów recyklingu

Zaliczenie kursu: egzamin piesmny - opisowy, ćwiczeń: projekt i jego prezentacja

Statystyka przedmiotu:

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 63 godz.

w tym: wykłady godz.30

ćwiczenia i seminaria godz.30

konsultacje godz.2

udział w badaniach godz.0

obowiązkowe praktyki i staże godz.0

udział w egzaminie i zaliczeniu godz.1

e-lerning godz.0

Praca własna godz.37

Literatura:

Podstawowa

Jędrczak A. 2007. Bilogiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa ss.456.

Uzupełniająca; czasopisma Przegląd Komunalny, Recykling.

Efekty uczenia się:

wiedza

-Student zna problemy podstawowych procesów recyklingu,

- Student umie wykonać pojekt obejmujacy zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych oraz innych o wartościach nawozowych,

- Student umie przeanalizować parametry jakościowe kompostu, potrafi przeanalizować i przedyskutować założenia małej instalacji zajmującej się odzyskiem

Umiejętności:

- ukierunkowuje zagospodarowanie odpadów i wskazuje metody odzysku lub recyklingu wybranych odpadów.

- samodzielnie sporządza projekt obejmujący podstawowe uwarunkowania funkcjonowania firmy zajmującej się odzyskiem/recyklingiem,

Kompetencje:

- umie samodzielnie sporządzić raport z wykonania określonego zadania - związanego z problematyką zajęć,

- rozumie wielokierunkowość zagadnień i potrzebę ich aktualizacji

Metody i kryteria oceniania:

Kurs po zaliczeniu ćwiczeń obejmujących: sprawozdania z analiz, projekt zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w gminie, schemat funkcjionowania instalacji, prezentację rozwiązania problemu

recyklingu/odzysku wybranego odpadu w rejonie; kończy się egzaminem pisemnym obejmującym pytania problemowe i/lub egzaminem ustnym

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Udział ćwiczeń i wykładów w ocenie końcowej:

0,5 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopeć
Prowadzący grup: Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.