Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ZGH.HROG3.SM.OOGBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla roślin ogrodniczych
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Bioinżynieria, 3 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie procesów i metod wykorzystywanych w hodowli roślin ogrodniczych. Poznanie mechanizmów genetycznych zachodzących na poziomie populacji. Elementy ochrony bioróżnorodności roślin użytkowych i metody jej racjonalnego wykorzystania.

Pełny opis:

Założenia i cele procesu hodowlanego w aspekcie ewolucyjnym, historycznym i komercyjnym.

Bioróżnorodność i metody stosowane do charakteryzacji zasobów genowych i badania ich zmienności.

Kolekcje zasobów genowych ex situ, żywe kolekcje, banki genów.

Elementy genetyki populacji, zmienność cech i odziedziczalność.

Chów wsobny i jego genetyczne konsekwencje, selekcja naturalna i kierunkowa.

Metody hodowli odmian populacyjnych roślin samopylnych i obcopylnych.

Genetyczne mechanizmy zapobiegające samozapyleniu, heterozja i hodowla odmian mieszańcowych gatunków ogrodniczych.

Metody analizy zmienności zasobów genowych i wyników doświadczeń hodowlanych, interakcja genotypowo x środowiskowa.

Metody biotechnologiczne w hodowli roślin.

Ocena odmian, rejestracja, reprodukcja, obrót.

Internetowe bazy informacji o bioróżnorodności i kolekcjach zasobów genowych roślin użytkowych.

Analiza zmienności kolekcji zasobów genowych, kolekcje podstawowe.

Symulacje procesów genetycznych zachodzących w procesie hodowli.

Przeprowadzenie oceny materiału hodowlanego.

Analiza wyników doświadczeń hodowlanych.

Badanie i identyfikacja roślin z cechą męskiej sterylności.

Badanie i identyfikacja roślin samozgodnych i samoniezgodnych.

Demonstracja procesu hodowli wybranych gatunków ogrodniczych.

Hodowla wybranych gatunków ogrodniczych.

Literatura:

1. Michalik B., 1997. Podstawy hodowli roślin ogrodniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie

2. Niemirowicz-Szczytt K. (red.), 1993. Hodowla roślin warzywnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

3. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Nr 463 (1998), 497 (2004), 517 (2007)

4. Johnson RC, Hodgkin T., 1999. Core collections for today and tomorrow, IPGRI, Rome

5. Michalik B. (red.), 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii, PWRiL

Efekty uczenia się:

Opisuje proces hodowli nowych odmian gatunków ogrodniczych

Tłumaczy znaczenie ochrony zasobów genowych roślin użytkowych

Wyjaśnia zmiany genetyczne zachodzące w populacjach

Opisuje metody analizy zmienności genetycznej

Ocenia zmienność genetyczną materiałów hodowlanych i zasobów genowych

Rozpoznaje fenotypowe objawy mechanizmów genetycznych związanych z regulacją płodności

Interpretuje parametry genetyczne i wyniki doświadczeń hodowlanych

Planuje proces hodowli nowych odmian gatunków ogrodniczych

Łączy efekty hodowli z postępem biologicznym i działalnością komercyjną

Współpracuje w zespole nad opracowaniem zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

raporty z ćwiczeń, prezentacja ustna, esej, egzamin

Na ocenę 5

zna metody hodowli roślin ogrodniczych i podstawy biologiczne ich doboru, interpretuje zmiany zachodzące w populacjach oraz zasady, znaczenie i konsekwencje ochrony zasobów genowych

umie oceniać materiał hodowlany i określać zmienność genetyczną, umie dobrać komponenty rodzicielskie o różnym mechanizmie płodności do procesu hodowli, umie obliczać i interpretować parametry genetyczne

potrafi współpracować w grupie przyjmując różne role oraz oceniać efekty hodowli w kontekście postępu biologicznego i gospodarczego

Na ocenę 4

zna metody hodowli większości roślin ogrodniczych, opisuje zmiany zachodzące w populacjach oraz zna metody ochrony zasobów genowych

umie przeprowadzić ocenę materiałów hodowlanych, przeprowadzać zapylenia kwiatów o różnych systemach sterylności i niezgodności, umie obliczać zaawansowane parametry genetyczne

potrafi aktywnie współpracować w grupie

Na ocenę 3

zna metody hodowli tylko najważniejszych gatunków roślin ogrodniczych, wylicza podstawowe zmiany zachodzące w populacjach oraz zna podstawy ochrony zasobów genowych

umie korzystać z deskryptorów oceny odmian, rozpoznaje fenotypy sterylności , umie obliczać podstawowe parametry genetyczne

potrafi współpracować w grupie

Na ocenę 2

nie zna metod hodowli roślin ogrodniczych lub podstaw zmian genetycznych w populacjach lub podstaw ochrony zasobów genowych

nie umie oceniać materiałów hodowlanych lub nie umie rozpoznać fenotypów sterylności lub nie umie obliczać podstawowych parametrów genetycznych

nie potrafi współpracować

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)