Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ZGH.BIRO3.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogrodnictwo, 3 sem. stacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przekazane zostaną studentom informacje z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji roślinnej: kultury in vitro, biotechnologiczne doskonalenie roślin, diagnostyka molekularna i jej zastosowanie oraz społeczne i prawne aspekty biotechnologii.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wykłady:

Wprowadzenie: definicja biotechnologii, rys historyczny, nurty i podział biotechnologii. Roślinne kultury in vitro i ich zastosowanie. Mikrorozmnażanie, kultury komórek i tkanek, mieszańce form oddalonych, selekcja in vitro. Kultury in vitro w kreowaniu zmienności genetycznej - zmienność somaklonalna, mutageneza. biotechnologiczne doskonalenie roślin: inżynieria genetyczna jako źródło zmienności, podstawy naukowe transgenezy roślin, metody i cele transformacji, odmiany transgeniczne, wpływ GMO na środowisko, transgeneza a hodowla konwencjonalna. Diagnostyka molekularna i jej zastosowanie: markery sprzężone z cechami użytkowymi, hodowla wspomagana markerami (molecular breeding), ocena zmienności genetycznej ocena wyrównania linii i czystości nasion mieszańcowych, loci cech ilościowych (QTL). Kontrowersje etyczne i regulacje prawne dotyczące biotechnologii

Ćwiczenia:

Zapoznanie się z organizacją laboratorium molekularnym i kultur in vitro, bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium.

Zakładanie kultur z wykorzystaniem wybranych technik in vitro.

Techniki wykorzystujące markery molekularne. Sposoby izolacji DNA, elektroforeza, PCR. Transformacja z użyciem Agrobacterium.

Literatura:

1. Bajaj Y.P.S ed. 1988. Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 1-10. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.

2. Malepszy S. red. 2001. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa.

4. Michalik B. 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków.

5. Michalik B. (red.). 2009. Hodowla roślin z elementami biotechnologii.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biotechnologii

Rozróżnia podstawowe metody biotechnologiczne: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Zna i rozumie prawne i etyczne aspekty biotechnologiczne

Uzasadnia znaczenie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Umiejętności:

Posiada umiejętność pracy w laboratorium analiz molekularnych i kultur in vitro

Posiada zdolność samodzielnego prowadzenia kultur in vitro

Wykonuje elektroforezę produktów powielania w żelach agarozowych

Wykonuje doświadczenie z zakresu transformacji

Interpretuje efekty założonych doświadczeń

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: sprawdzian wiedzy, test wielokrotnego wyboru.

Kryteria oceny:

Na ocenę 2

Nie rozróżnia podstawowych metod biotechnologicznych: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Nie zna i nie uzasadnia znaczenia metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Nie potrafi zakładać doświadczeń w kulturach in vitro

Nie potrafi stosować podstawowych technik molekularnych

Nie rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Na ocenę 3

Wymienia, ale nie analizuje podstawowych metod biotechnologicznych: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Wymienia, ale nie uzasadnia znaczenia metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Potrafi posługiwać się niektórymi technikami in vitro

Potrafi posługiwać się niektórymi technikami molekularnymi

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Na ocenę 4

Definiuje i analizuje metody biotechnologicznych: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Definiuje i uzasadnia znaczenie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro

Potrafi posługiwać się różnymi technikami molekularnymi

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Na ocenę 5

Wyczerpująco definiuje i porównuje metody biotechnologiczne: kultury in vitro, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna

Wyczerpująco definiuje i analizuje zastosowanie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie

Potrafi posługiwać się różnymi technikami in vitro i interpretować wyniki doświadczeń

Potrafi posługiwać się różnymi technikami molekularnymi i interpretować wyniki doświadczeń

Przekazuje społeczeństwu obiektywne informacje na temat możliwości technologicznych w zakresie doskonalenia roślin uprawnych

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)