Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w ogrodnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.ZARZ7.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w ogrodnictwie
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Ogrodn. z market, 7 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe zasady kierowania zespołami ludzkimi. Sztuka negocjacji i kształtowania stosunków międzyludzkich. Przygotowanie do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej działalności przedsiębiorstwa i jego organizacji. Zagadnienia optymalizacyjne, m.in.: struktury produkcji, zarządzania zapasami, rozdział zadań

Pełny opis:

Przedmiot i zakres nauki zarządzania i organizacji

Szkoły zarządzania. Style i techniki zarządzania

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na postawy kierownicze

Współczesny manager, jego rola i zadania

Zasady sprawnego działania dotyczące pracy własnej kierownika i motywowania podwładnych

Metody usprawnień organizacji

Planowanie strategiczne, rodzaje planów, zasady planowania, instrumenty planowania

Rola informacji w podejmowaniu decyzji

Test na predyspozycje kierownicze

Studia przypadków zarządzania

Autoprezentacja. Zasady pisania CV, listy motywacyjne, rekrutacja

Techniki negocjacji, rozwiązywanie konfliktów

Techniki pomocne w podejmowaniu decyzji (arkusze danych, karty procesu, histogram, diagram ryby, diagram Poireta, karta kontrolna odchyleń, wybór optymalnego rozwiązania)

Literatura:

Bednarski A., 1998. Organizacja i zarządzanie. Materiały do ćwiczeń. Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń

Kaczmarek B., Sikorki Cz., 1996. Podstawy zarządzania. Absolwent. Łódź

Mikołajczyk Z., 1995. Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa

Obój K., 1994. Miniszkółka Zarządzanie. PWE, Warszawa

Penc J., 1994. Strategie zarządzania. Placet, Warszawa

Robbins S.P., 1998. Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa

Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1997. Kierowanie. PWE, Warszawa

Webber R.A., 1994. Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa

Efekty uczenia się:

Definiuje podstawowe pojęcia występujące w zarządzaniu

Opisuje wpływ ewolucji otoczenia przedsiębiorstwa na rozwój szkół zarządzania

Prezentuje zasady organizacji pracy kierowniczej

Rozpoznaje rolę, zadania i predyspozycje współczesnego kierownika

Rozpoznaje znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji kierowniczych

Umiejętności

Identyfikuje cechy predysponujące na stanowiska kierownicze

Przygotowuje kandydatów do podjęcia pracy

Organizuje własną działalność gospodarczą

Analizuje podstawy kierownicze w opisywanych przypadkach zarządzania

Wybiera techniki pomocne w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

Kompetencje

Potrafi dyskutować w zespole nad trafnością decyzji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych zasad kierowania zespołami ludzkimi

Nie zna technik pomocnych w podejmowaniu decyzji

Unika dyskusji nad trudnością podejmowanych decyzji

Na ocenę 3

Zna zasady kierowania zespołami ludzkimi, ale nie potrafi ich zastosować

Potrafi wymienić techniki pomocne w podejmowaniu decyzji, ale nie umie ich zastosować

Dyskutuje o trafności podejmowanych decyzji, ale nie uzasadnia swoich poglądów

Zna zasady kierowania zespołami ludzkimi, ale ma trudności w ich zastosowaniu

Stosuje z problemami techniki pomocne w podejmowaniu decyzji

Dyskutuje o trafności decyzji, ale ma trudności z uzasadnieniem swojego zdania

Na ocenę 5

Zna zasady kierowania zespołami ludzkimi i wie kiedy jakie zastosować

Podejmuje optymalne decyzje korzystając z technik decyzyjnych

Dyskutuje o trafności decyzji i uzasadnia swoje poglądy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)