Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty ogrodnicze w dietetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.9DIET.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty ogrodnicze w dietetyce
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 7 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 7 sem. stacj. inż fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie roli substancji odżywczych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne w żywieniu człowieka. Studenci poznają ich rolę w organizmie, występowanie w żywności, strukturę i klasyfikację. Określone zostanie spożycie w Polsce i współczesne zalecenia odnośnie spożycia. Dokonana zostanie ocena wartości pokarmowej produktów ogrodniczych - warzyw i owoców - na tle pozostałych grup produktów spożywczych. Zdefiniowany zostanie także prawidłowy sposób żywienia.

Pełny opis:

- Potrzeby energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia

- Węglowodany, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

- Tłuszcze, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

- Białka, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

- Składniki mineralne, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

- Witaminy, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów

- Rodzaje diet i ich ocena pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ćwiczenia: -Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczenie dobowego wydatku energetycznego na podstawie własnego, przeciętnego dnia studenta

- Odtworzenie dziennego jadłospisu z przeciętnego dnia studenta. Bilans energetyczny dnia

- Ocena spożycia białka ogółem i zwierzęcego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie ułożonego jadłospisu i odniesienie ich do norm żywieniowych

- Oznaczanie wartości odżywczej białka za pomocą wskaźnika aminokwasu ograniczającego. Opracowanie raportu

- Wartość energetyczna pożywienia wg przeliczników Atwatera

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, D, E, B1, B2, C i PP, główne źródła witamin w diecie

- Ocena zaopatrzenia organizmu w makroelementy w odniesieniu do obowiązujących norm. Obliczenie ilości spożytego i przyswojonego żelaza. Główne źródła soli mineralnych w diecie

- Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

- Ocena diety. Wyciągnięcie wniosków. Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne

Literatura:

1.Gawęcki J., Hryniewiecki L. 1998. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

2.Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw.

3.Pisulewski P., Pysz M. 2005. Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie, Kraków.

4.Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

5.Wiąckowski S.K. 1995. Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych. PWN, Warszawa.

6.Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. 2007. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Posiada wiedzę na temat roli substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu

Rozumie znaczenie wpływu odżywiania na jakość życia

Klasyfikuje substancje odżywcze. Opisuje ich występowanie w żywności i odnosi ich spożycie do zaleceń

Zna metody pozwalające ocenić własny sposób odżywiania

Opisuje skutki źle zbilansowanej diety

UMIEJĘTNOŚCI: Wylicza zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie. Porównuje ich zawartość z zalecanym dziennym spożyciem

Prawidłowo interpretuje własny sposób żywienia. Wyciąga wnioski. Zestawia sprawozdanie pisemne

Tłumaczy zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znajduje i zestawia produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Rozumie potrzebę i zna warunki ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

Potrafi przewidzieć skutki działań związanych z planowaniem żywienia różnych grup ludzkości

Ma świadomość wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wielokrotnego wyboru,

Ćwiczenia: zaliczenie raportu

Na ocenę 5

Klasyfikuje substancje odżywcze, posiada wiedzę na temat ich działania, przedstawia normy zawartości dla różnych grup, analizuje skutki źle zbilansowanej diety

Oblicza bez błędów zawartość podstawowych składników pokarmowych w diecie, porównuje ją do norm oraz prawidłowo interpretuje.

Jest świadomy zagrożeń płynących ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w planowaniu jadłospisów dla różnych grup społecznych.

Na ocenę 4

Klasyfikuje substancje odżywcze, posiada niepełną wiedzę na temat ich działania, przedstawia normy zawartości dla różnych grup, analizuje nie wszystkie skutki źle zbilansowanej diety

Oblicza z drobnymi błędami zawartość podstawowych składników pokarmowych w diecie, porównuje ją do norm oraz nie do końca prawidłowo interpretuje.

Jest świadomy zagrożeń płynących ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, przypisuje im wagę lecz nie zawsze potrafi prawidłowo uwzględnić w planowaniu jadłospisów dla różnych grup społecznych. działaniach

Na ocenę 3

Klasyfikuje substancje odżywcze, nie potrafi określić ich działania, przedstawia nie wszystkie normy zawartości dla różnych grup, analizuje wybiórczo skutki źle zbilansowanej diety

Oblicza ze znaczącymi błędami zawartość podstawowych składników pokarmowych w diecie, nie porównuje jej do norm oraz nieprawidłowo interpretuje.

Jest świadomy zagrożeń płynących ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, przypisuje im wagę lecz nie uwzględnia w planowaniu jadłospisów dla różnych grup społecznych.

Na ocenę 2

Nie klasyfikuje substancji odżywczych, nie posiada wiedzy na temat ich działania, nie przedstawia norm zawartości dla różnych grup, nie analizuje skutków źle zbilansowanej diety

Nie oblicza zawartości podstawowych składników pokarmowych w diecie, nie porównuje jej do norm oraz nieprawidłowo interpretuje.

Nie jest świadomy zagrożeń płynących ze źle zbilansowanej diety na zdrowie człowieka, nie przypisuje im wagi, nie uwzględnia w planowaniu jadłospisów dla różnych grup społecznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)