Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roli i żywienie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.URN.UPRO3.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roli i żywienie roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Ogrodnictwo 3 sem. niestacjon. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rola jako czynnik środowiska, teoretyczne podstawy uprawy roli, wpływ uprawy roli na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Czynności uprawowe: cel, terminy i sposoby wykonania. Zabiegi uprawowe oraz zespoły uprawek w cyklach produkcji roślinnej. Odżywianie roślin składnikami mineralnymi, właściwości gleb związane z żywieniem i nawożeniem, ustalanie potrzeb nawożenia roślin. Nawozy organiczne, naturalne i mineralne: skład, właściwości, wpływ ich stosowania na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Sposób, dawki, termin ich stosowania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Teoretyczne podstawy uprawy roli.

Cele uprawy roli, stosowane nazewnictwo w uprawie roślin, elementy składowe roli, układ gleby i jego znaczenie w świetle wymagań roślin względem środowiska. Wpływ na stosunki powietrzno wodne, właściwości cieplne i pojemność cieplną, zawartość próchnicy, składniki pokarmowe. Zwięzłość i lepkość gleby. Struktura gleby. Sprawność roli i kultura gleby.

2. Technologia uprawy roli

Uprawa tradycyjna. Rodzaje uprawek: odwracające rolę i uprawki zastępujące orkę, spulchniające i wyrównujące rolę, uprawki ugniatające, zespoły uprawek: pożniwne, przedsiewne, przedzimowe, wiosenne, pielęgnacyjne. Modyfikacja uprawy tradycyjnej gleby: uprawa uproszczona, zminimalizowana i zerowa.

3. Środowisko glebowe a mineralne żywienie roślin

Gleba jako źródło mineralnych składników pokarmowych, skład chemiczny gleb, zawartości całkowite i formy przyswajalne makro i mikroskładników oraz pierwiastków śladowych, czynniki decydujące o rozpuszczalności tych składników, rola składników pokarmowych w żywieniu roślin.

4. Potrzeby nawozowe i wymagania pokarmowe roślin

Metody wegetacyjne, polowe, wazonowe, wazonowo-laboratoryjne, mikrobiologiczne, chemiczne. Zależności pomiędzy plonem roślin a składnikami mineralnymi w glebie, prawa nawozowe.

5. Nawozy organiczne

Podział i zużycie nawozów, nawozy naturalne, organiczne oraz ich stosowanie (obornik, gnojowica, pomiot ptasi, nawozy zielone, słoma, sztuczny obornik, komposty, torf, węgiel brunatny, niekonwencjonalne nawozy organiczne odpady, ścieki itp.), wpływ nawozów organicznych na właściwości gleb.

6. Nawozy mineralne

Sposoby stosowania nawozów. Ekologiczne skutki nawożenia. Nawożenie dolistne.

7. Płodozmian

Funkcja płodozmianu., zasady planowania płodozmianu, płodozmian w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie.

8. Uprawy hydroponiczne

Przegląd technik hydroponicznych. Nawozy stosowane w uprawach z fertygacją.

Tematyka ćwiczeń:

Semestr zimowy

1. Zasady pobierania próbek gleb, podłoży i pożywek hydroponicznych do analiz.

Wapnowanie gleb i podłoży ogrodniczych. Krzywa neutralizacji torfu.

Zakwaszanie gleb i podłoży ogrodniczych.

2. Metody oznaczania składników mineralnych w glebach i podłożach ogrodniczych.

Oznaczanie azotu mineralnego w glebie metodą destylacyjną.

Oznaczanie przyswajalnego fosforu w glebie metodą wanado-molidbenową.

3. Potas, wapń i magnez w glebach. Technika oznaczania metali w glebach i pożywkach hydroponicznych (AAS). Oznaczanie zasolenia gleb i podłoży ogrodniczych (EC).

Semestr letni

1. Zasady pobierania próbek materiału roślinnego do analiz.

Metody mineralizacji materiału roślinnego.

Oznaczanie azotu białkowego w materiale roślinnym metodą Kjeldahla.

Fosfor, potas, wapń i magnez w roślinie – wiadomości ogólne.

2. Podłoża w produkcji ogrodniczej.

Nawozy mineralne.

3. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe.

Bilansowanie potrzeb nawozowych roślin ogrodniczych – zadania.

4. Jakość wody w ogrodnictwie.

Budowa i działanie tensjometru.

Literatura:

Starck J.R. Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL W-wa, 1997

Gorlach E., Mazur T. Chemia rolna PWN W-wa, 2001

Grzebisz W. Nawożenie roslin uprawnych. PWRiL, Poznań 2008

Roszak W. Ogólna uprawa roli i roślin. PWN W-wa, 1997.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)