Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roślin rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.URN.9UPRR.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin rolniczych
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Ogr, Agroekologia i ochr. rośl, 5 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 5 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market., 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z głównymi gatunkami roślin rolniczych uprawianych w Polsce.

Tematyka: Systematyka, charakterystyka biologiczna, wymagania klimatyczno-glebowe, agrotechnika oraz znaczenie gospodarcze roślin: zbożowych, okopowych bulwiastych i korzeniowych, motylkowatych drobno i grubonasiennych, roślin oleistych i włóknistych oraz chmielu, tytoniu i traw.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 1. Struktura upraw rolniczych w Polsce i na świecie. 2. Biologia rozwoju roślin zbożowych. Systematyka użytkowa i botaniczna zbóż. 3. Pszenica. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza. 4. Żyto i pszenżyto. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza. 5. Jęczmień i owies. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza. 6. Kukurydza – pochodzenie i historia uprawy. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. 7. Proso zwykłe i Gryka siewna. Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 8. Rośliny okopowe bulwiaste (ziemniak i słonecznik bulwiasty). Znaczenie gospodarcze. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Kierunki użytkowania.9. Rośliny okopowe korzeniowe (burak cukrowy, burak pastewny, cykoria, marchew, brukiew, rzepa). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 10. Rośliny strączkowe grubonasienne (łubin, groch, bobik, wyka, soczewica, soja i fasola). Klasyfikacja botaniczna: typy kiełkowania, typy systemu korzeniowego, współżycie z bakteriami azotowymi, budowa łodygi. Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 11. Rośliny motylkowe drobnonasienne (koniczyny, lucerna, nostrzyk, komonica, esparceta). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 12. Rośliny oleiste (mak siewny, słonecznik, len i konopie). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 13. Rośliny specjalne (chmiel i tytoń). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. 14. Trawy w uprawie polowej. Agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza. Klasyfikacja botaniczna. Poplony, międzyplony, siew z rośliną główną – płodozmian.

Tematyka ćwiczeń: 1. Ocena wartości siewnej ziarna: czystość, zdolność kiełkowania, masa 1000 ziaren, zawartość wody, wartość użytkowa nasion. 2. Zapoznanie z morfologią wybranych roślin rolniczych – zboża, okopowe, motylkowate, oleiste, włókniste, specjalne i trawy. 3. Rozpoznawanie nasion oraz siewek roślin z omówionych gatunków.

Literatura:

Jakubowicz A., Nelken D., 1998. Produkcja roślinna. PWRiL.

Jasińska Z., Kotecki A., 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Tom I i II. Wydaw. AR Wrocław.

Kotecki A., Parylak D., Zimny L., 1999. Zagadnienia uprawy roli i roślin. Wydaw. AR Wrocław.

Krzywy E., 2000. Nawożenie gleb i roślin. AR Szczecin.

Ziółek E., Grzywnowicz I., Lipińska M., 1981. Szczegółowa uprawa roślin. Skrypt AR Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna strukturę upraw rolniczych w Polsce i na świecie.

2. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin zbożowych.

3. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin okopowych korzeniowych i bulwiastych.

4. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin motylkowych drobno- i grubonasiennych.

5. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin oleistych, włóknistych, specjalnych i traw.

6. Opisuje znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania głównych grup roślin rolniczych. Wartość biologiczna plonów.

Umiejętności:

1. Potrafi rozpoznać nasiona wybranych gatunków roślin rolniczych.

2. Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż.

3. Rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

2. Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: sprawdzian wiedzy.

Zaliczenie wykładów: test jednokrotnego wyboru.

Na ocenę 2

1. Nie zna systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin rolniczych.

2. Nie potrafi rozpoznać nasiona wybranych gatunków roślin rolniczych.

3. Nie potrafi ocenić wartości siewnej i użytkowej ziarna. Nie wylicza normy wysiewu nasion zbóż.

4. Nie rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

5. Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanej działalnością rolniczą

Na ocenę 3

1. Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę niektórych roślin rolniczych.

2. Potrafi rozpoznać nasiona niektórych gatunków roślin rolniczych.

3. Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Nie potrafi wyliczyć normy wysiewu nasion zbóż.

4. Rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

5. Zna zagrożenia środowiskowe spowodowanej działalnością rolniczą, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

1. Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę podstawowych roślin rolniczych.

2. Potrafi rozpoznać nasiona większości gatunków roślin rolniczych.

Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż.

3. Rozpoznaje cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

4. Jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanej działalnością rolniczą i częściowo uwzględnia w działaniach

Na ocenę 5

1. Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę wszystkich omawianych roślin rolniczych.

2. Potrafi bezbłędnie rozpoznać nasiona wszystkich poznanych gatunków roślin rolniczych.

3. Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż. Potrafi zastosować wyniki obliczeń w praktyce.

4. Rozpoznaje cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych i potrafi określić ich wpływ na wartość użytkową plonu.

5. Jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanych działalnością rolniczą, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)