Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.WZZS6.SI.OOGOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z sadownictwa
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie Studentów z najnowszymi nurtami w praktyce i badaniach naukowych w sadownictwie. Szczegółowe omówienie problematyki związanej z gospodarką wodną, fotosyntezą i czynnikami stresowymi wpływającymi na drzewa owocowe. Przedstawiona zostanie budowa systemu korzeniowego drzewa owocowego oraz implikacje jego dla biologii. Studenci w trakcie zajęć praktycznych w sadzie wykonywać będą lustracje. Na podstawie obserwacji będą planować zabiegi. W trakcie warsztatów poświęconych formowaniu i cięciu nabędą praktyczne umiejętności modelowania ozdobnych koron drzew.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Rola, budowa i funkcjonowanie systemu korzeniowego drzew owocowych

Gospodarka wodna roślin sadowniczych klimatu umiarkowanego

Regulacje hormonalne między komponentami tworzącymi drzewo owocowe

Fizjoaktywatory w uprawach sadowniczych. Aktywatory oparte na technologii PAT.

Wpływ czynników stresowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin sadowniczych oraz na jakość plonu. Sposoby przeciwdziałania i minimalizacja skutków stresu.

Alternatywne sposoby poprawy jakości owoców

Wpływ systemu uprawy drzew owocowych na przebieg procesu fotosyntezy.

Sadzenie, rozpinanie konstrukcji i cięcie koron ozdobnych drzew owocowych. Formowanie koron ozdobnych w kolejnych latach prowadzenia drzewa. Pielęgnacja koron ukształtowanych.

Przeprowadzanie lustracji sadu, określanie progów zagrożenia występujących chorób i szkodników. Określenie skuteczności stosowanych herbicydów. Określenie populacji mezofauny glebowej.

Praktyczne metody ograniczania siły wzrostu drzew – wykonanie obrączkowania, nacinania pni drutowania i nacinania kory.

Literatura:

Ferree D.C. 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing.

Mika A. 1993. Cięcie drzew i krzewów owocowych. PWRiL Warszawa.

Jankiewicz L.S. 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wzsad _W01 Zna wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Opisuje szczegółowo budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego.

Wzsad _W02 Ma ogólną wiedzę na temat możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości plonu i jego wielkości.

Wzsad _W03 Zna metody cięcia i formowania precyzyjnego ozdobnych form koron drzew owocowych.

Wzsad _W04 Zna nowoczesne technologie i preparaty wykorzystywane w produkcji owoców.

Umiejętności

Wzsad _ U01 Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję sadowniczą oraz jakość uzyskiwanych owoców.

Wzsad _ U02 Potrafi modelować korony drzew owocowych z wykorzystaniem optymalnych technik i narzędzi.

Wzsad _ U03 Potrafi wykonać lustrację sadu, określić progi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania.

Kompetencje społeczne

Wzsad _ K01 Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Wzsad _K02 Ma świadomość wpływu sadownictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Nie potrafi opisać budowy i funkcjonowania systemu korzeniowego. Nie zna metod cięcia i formowania cięcia ozdobnych form koron.

Nie potrafi wykorzystać metod stosowanych przy formowaniu drzew. Nie potrafi wykonać lustracji sadu.

Nie jest świadomy oddziaływania produkcji sadowniczej na środowisko, nie zna zagrożeń

Na ocenę 3

Wymienia podstawowe metody cięcia i formowania, ale nie potrafi ich opisać. Nie określa wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Potrafi pobieżnie opisać budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego.

Stosuje (praktycznie) podstawowe metody cięcia i formowania drzew, nie potrafi ich zoptymalizować. Jest w stanie wykonać pobieżną lustrację sadu.

Zna zagrożenia środowiskowe związane z produkcją sadowniczą, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań

Na ocenę 4

Wymienia podstawowe metody cięcia i formowania, potrafi je opisać. Określa wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Potrafi opisać budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego.

Dobiera, modyfikuje i wybiera najbardziej optymalne metody cięcia i formowania drzew. Prawidłowo przeprowadza lustrację sadu.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją sadowniczą i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia szczegółowe metody cięcia i formowania, potrafi bezbłędnie je opisać i uzasadnić wybór metody. Określa precyzyjnie wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na fizjologię drzewa owocowego. Potrafi szczegółowo opisać budowę i funkcjonowanie systemu korzeniowego.

Nie tylko dobiera, modyfikuje i wybiera najbardziej optymalne metody cięcia i formowania. Uzasadnia wybór proponowanych metod. Wykonuje prawidłowo lustrację sadu, na jej podstawie potrafi zaproponować optymalne rozwiązania.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją sadowniczą, przypisuje im należną wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)