Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkółkarstwo I (sadownicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.SZSA2.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkółkarstwo I (sadownicze)
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogrodnictwo 2 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z metodami rozmnażania i uszlachetniania roślin sadowniczych. Stan obecny i historia szkółkarstwa w Polsce. Omówienie rozmnażania generatywnego i wegetatywnego poszczególnych gatunków roślin sadowniczych. Rozpoznawanie gatunków i odmian roślin sadowniczych na podstawie cech morfologicznych w szkółce. Czynności wykonywane w szkółce w poszczególnych etapach produkcji drzewek i krzewów owocowych. Zabiegi agrotechniczne i zabiegi ochrony roślin w szkółce. Kwalifikacja polowa szkółki i plantacji matecznych, przepisy prawne związane z produkcją szkółkarską.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Historia szkółkarstwa, warunki przyrodnicze i organizacja gospodarstw szkółkarskich. Stan szkółkarstwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju

Rozmnażanie generatywne roślin sadowniczych Zakładanie nasadzeń matecznych do pozyskiwania nasion, zrazów i podkładek wegetatywnych. Produkcja zdrowego materiału szkółkarskiego

Rozmnażanie wegetatywne roślin sadowniczych Nowe podkładki drzew owocowych Rozmnażanie przez szczepienie i okulizację Niezgodność. Wzajemny wpływ komponentów szczepienia

Prowadzenie szkółki w poszczególnych latach Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w szkółkach

Uprawa gleby przed założeniem mateczników i szkółki oraz w czasie ich prowadzenia Wymagania pokarmowe i nawożenie szkółek i mateczników

Wykopywanie, sortowanie, przechowywanie, pakowanie i transport materiału szkółkarskiego Rozmnażanie roślin jagodowych, leszczyny i orzecha włoskiego. Przepisy prawne regulujące produkcję szkółkarską

Maszyny i narzędzia stosowane w produkcji szkółkarskiej

Rozmnażanie generatywne roślina sadowniczych. Wydobywanie nasion, badanie czystości i żywotności nasion, stratyfikacja nasion, wysiew

Rozmnażanie wegetatywne roślin sadowniczych

Szczepienie i okulizacja podkładek

Ścinanie podkładek w szkółce, czopowe i bezczopowe prowadzenie okulantów

Cięcie drzew w sadzie matecznym do pozyskiwania zrazów

Odejmowanie podkładek w mateczniku, sortowanie i dołowanie mateczników

Sadzenie podkładek w szkółce

Pielęgnacja, cięcie i formowanie okulantów w szkółce

Cięcie i formowanie drzewek dwuletnich. Otrzymywanie drzewek dwuletnich z jednoroczną koronką

Przeprowadzanie lustracji szkółki, określanie progów zagrożenia występujących chorób i szkodników, opracowanie programu ochrony szkółki

Określenie występujących chwastów w szkółce oraz opracowanie programu ich zwalczania

Rozpoznawanie gatunków i odmian w stanie ulistnionym oraz rozpoznawanie podkładek

Inwentaryzacja szkółki, przygotowanie szkółki do kwalifikacji, wypełnianie dokumentacji szkółki, praktyczne przeprowadzenie kwalifikacji materiału szkółkarskiego

Literatura:

Hartmann H.T., Kester D.E., Davies F.T., Geneve R.L. 2002. Plant propagation. Principles and practices. 7th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B. 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych, PWRiL, Warszawa,.

Czynczyk A. 2002. Szkółkarstwo sadownicze, PWRiL, Warszawa

Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M. 2001. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN, Warszawa.

Ślaski J., Sękowski B. 1988 Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych oraz użytkowych. PWRiL, Warszawa

Dwumiesięcznik „Szkółkarstwo”

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Opisuje stan i perspektywy produkcji szkółkarskiej oraz możliwości prowadzenia tego typu produkcji w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych.

Ma ogólną wiedzę na temat możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego.

Zna metody zakładania i pielęgnacji szkółki, matecznika, zraźnika oraz plantacji nasiennej.

Zna przepisy prawne normalizujące produkcję szkółkarską

Zna nowoczesne technologie rozmnażania wykorzystywane w produkcji materiału nasadzeniowego.

Umiejętności

Rozpoznaje gatunki drzew i krzewów owocowych w stanie bezlistnym, rozpoznaje typy podkładek.

Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na produkcję szkółkarską oraz jakość materiału szkółkarskiego.

Potrafi rozmnażać rośliny wieloletnie z wykorzystaniem optymalnych technik.

Potrafi wykonać lustrację szkółki, określić zagrożenia, przygotować niezbędną dokumentację do prowadzenia szkółki.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Ma świadomość wpływu szkółkarstwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Wykłady > Egzamin pisemny, względnie ustny (poprawkowy)

2. Ćwiczenia > kolokwia pisemne, sprawozdania z ćwiczeń, wykonanie projektu

Kryteria:

Na ocenę 2:

Nie charakteryzuje podkładek używanych w produkcji szkółkarskiej. Nie potrafi określić wpływu czynników środowiskowych na jakość materiału rozmnożeniowego

Nie zna technologii rozmnażania roślin drzewiastych

Nie jest świadomy oddziaływania produkcji szkółkarskiej na środowisko, nie zna zagrożeń

Na ocenę 3:

Wymienia stosowane podkładki, ale nie analizuje możliwości ich zastosowania w konkretnych warunkach siedliskowych

Opisuje metody rozmnażania roślin wieloletnich

Zna zagrożenia środowiskowe związane z produkcją szkółkarską, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań

Na ocenę 4:

Wymienia i opisuje stosowane podkładki, analizuje możliwość ich zastosowania w konkretnych warunkach siedliskowych

Stosuje (praktycznie) metody rozmnażania drzew, krzewów i bylin sadowniczych

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją szkółkarską i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5:

podkładki, analizuje możliwość ich zastosowania w konkretnych warunkach siedliskowych, proponuje modyfikacje

Dobiera, modyfikuje i dobiera najbardziej optymalne metody rozmnażania roślin sadowniczych

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją szkółkarską, przypisuje im należną wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)