Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.SADO5.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogrodnictwo z marketingiem, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Cel kursu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pracami agrotechnicznymi wykonywanymi w sadzie oraz z odmianami gatunków sadowniczych. Ćwiczenia odbywają się w Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa UR w Garlicy Murowanej. Studenci zapoznają się z najważniejszymi pracami niezbędnymi w produkcji sadowniczej. Samodzielnie wykonują obserwacje i na podstawie obliczeń oraz uwag dokonują oceny stanu prac w sadach podstawowych gatunków sadowniczych.

Zapoznanie z wpisanymi do Rejestru odmianami podstawowych. gatunków sadowniczych oraz ich najważniejszymi cechami biologicznymi. Studenci opisują cechy morfologiczne owoców oraz biologiczne drzew odmian gatunków ziarnkowych, pestkowych oraz krzewów jagodowych i na tej podstawie dokonują oceny.

Pełny opis:

Brak opisu

1. Opis cech biologicznych drzew oraz morfologicznych owoców najważniejszych w produkcji odmian jabłoni– opis wykonywany w sadzie

2. Opis cech biologicznych drzew oraz morfologicznych owoców najważniejszych w produkcji odmian gruszy – opis wykonywany w sadzie

3. Opis cech biologicznych drzew oraz morfologicznych owoców najważniejszych w produkcji gatunków drzew pestkowych – opisy wykonywane w sadzie i na owocach mrożonych

4. Opis cech biologicznych krzewów oraz morfologicznych owoców najważniejszych w produkcji gatunków krzewów jagodowych – opisy wykonywane w jagodnikach i na owocach mrożonych część I

5. Opis cech biologicznych krzewów oraz morfologicznych owoców najważniejszych w produkcji gatunków krzewów jagodowych – opisy wykonywane w jagodnikach i na owocach mrożonych część II

6. Prognozowanie plonów owoców, organizacja zbioru – pomiary i obliczenia dotyczące wielkości plonu kilku odmian jabłoni i gruszy oraz wykonanie obserwacji związanych z przygotowaniem i organizacją zbioru owoców

7. Formy koron drzew owocowych, cięcie letnie drzew, ocena stanu sanitarnego sadu przed zimą – w oparciu o przykładowe nasadzenia studenci poznają formy koron drzew owocowych zalecanych do sadów towarowych

8. Uszkodzenia mrozowe oraz przymrozkowe drzew i krzewów, metody ochrony roślin przed przymrozkami, prace jesienne wykonywane w sadzie – w oparciu o przeprowadzoną lustrację sadów studenci wykonują zalecenia dotyczące prac jesiennych w sadach

9. Sposoby oraz środki chemiczne stosowane do przerzedzania zawiązków owoców, metody zabezpieczania upraw ogrodniczych przed gryzoniami - studenci wykonują ocenę stopnia zagrożeń upraw przez gryzonie i planują zabezpieczenie na okres zimowy

10. Zapoznanie studentów z najczęściej występującymi chwastami w uprawach sadowniczych – wykonanie przez studentów oceny stopnia zachwaszczenia sadu i podjęcia decyzji o walce z chwastami. Wykonanie przez studentów oceny stopnia prawidłowego odżywienia roślin.

Literatura:

Brak literatury

Sadownictwo – Praca zbiorowa pod red. Prof. Sz. Pieniążka. PWRiL., Warszawa 1995.

Sękowski B. - Pomologia systematyczna cz. 1 i 2., PWN, Warszawa, 1993,

Pomologia-praca zbiorowa pod redakcją prof.A.Rejmana, PWRiL, Warszawa 1994

Czasopisma fachowe: Sad Nowoczesny, Sad, Szkółkarstwo, Hasło Ogrodnicze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)