Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.SADO4.SI.OOGAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 4 sem, stacj. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe zasady produkcji i uszlachetniania podkładek. Technologia uprawy drzew ziarnkowych i pestkowych oraz roślin krzewów jagodowych. Formowanie i wzrost zawiązków owoców. Podstawowe składniki organiczne i mineralne owoców, ich funkcja w owocu i rola w odżywianiu człowieka. Zasady odżywiania organicznego i mineralnego roślin sadowniczych.

Pełny opis:

1.Produkcja owoców w Świecie w Europie i w Polsce.

2.Historia sadownictwa w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju.

3.Warunki glebowe rozwoju sadownictwa (czynniki glebowe-przydatność gleb pod uprawy sadownicze, podział genetyczny gleb, bonitacja; zmęczenie gleby)

4.Warunki klimatyczne rozwoju sadownictwa w Polsce (strefy klimatyczne, temperatura, opady, usłonecznienie, zastoiska mrozowe, osłony przeciwwiatrowe, przymrozki wiosenne i jesienne, strefy gradowe).

5.Budowa drzewa i funkcje poszczególnych organów (rodzaje systemów korzeniowych, funkcje liści, reakcje drzewa na zabiegi agrotechniczne).

6.Czynniki warunkujące rozstawę drzew w sadzie.

7.Zasady formowania przewodnikowych koron drzew (podstawy fizjologiczne formowania koron drzew).

8.Zasady formowania koron szpalerowych (szpaler swobodny, regulowany i in.).

9.Cięcie letnie, zasady terminy – uwarunkowania.

10.Mechanizm starzenia się drzewa owocowego (cięcie prześwietlające, odnawiające, szczegółowe).

11.Odżywianie mineralne drzew i krzewów owocowych (ocena potrzeb nawozowych, nawożenie doglebowe, dolistne).

12.Oznaki niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych.

13.Spoczynek zimowy roślin sadowniczych (mechanizm hartowania roślin – uwarunkowania).

14.Czynniki warunkujące uprawę krzewów jagodowych i owoców miękkich

15.Mechanizm pobierania i transportu składników mineralnych do drzewa i owocu

16.Redystrybucja składników pokarmowych w drzewie i jego organach.

17.Wzrost i rozwój zawiązków oraz owoców, drzew ziarnkowych i pestkowych.

18.Kształtowanie się cech zewnętrznych owoców.

19.Synteza i akumulacja podstawowych metabolitów w owocach, rola owoców w żywieniu człowieka.

20.Podstawy formowania i prowadzenia krzewów winorośli.

Literatura:

Europen Journal of Horticultural Scence (anglojezyczne)

Erwerbsobstbau (niemieckojęzyczny)

Hort Science (anglojęzyczny)

Journal of the American Socjety of Hotriculture Scence (anglojęzyczny)

Mineral Nutrition of Higher Plants – podrecznik (anglojęzyczny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)