Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w ogrodnictwie - Nowe technologie rozmnażania roślin sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.RRSA1.SM.OOGO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w ogrodnictwie - Nowe technologie rozmnażania roślin sadowniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 1 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs ma na celu głębsze zapoznanie słuchaczy z biologią rozmnażania roślin sadowniczych. Podczas wykładów studenci poznają najnowsze trendy w agrotechnice i technologii produkcji owocowego materiału szkółkarskiego. Na bazie poznanych, teoretycznych zagadnień z fizjologicznych podstaw szkółkarstwa, genetyki i anatomii przedstawione zostaną możliwości ich praktycznego użycia w polowej i kontenerowej produkcji szkółkarskiej. Przedstawiony zostanie wpływ czynników środowiskowych, a także np. regulatorów wzrostu na proces rozmnażania roślin drzewiastych. Na ćwiczeniach praktycznych, prowadzonych w szkółce, studenci nabiorą praktycznych umiejętności rozmnażania różnych gatunków roślin owocowych.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt przedmiotu

Tematyka wykładów:

1. Termiczne kalusowanie szczepów. Wczesne wykrywanie zjawiska niezgodności u nowych podkładek dla drzew owocowych.

2. Biologiczne aspekty produkcji nasion podkładek generatywnych.

3. Rozmnażanie ksenowegetatywne – urzędzenia i materiały zwiększające skuteczność tego zabiegu.

4. Kultury roślinne w bioreaktorach.

5. Zapylenie, zapłodnienie oraz kultury zarodków in vitro.

6. Długotrwałe przechowywanie materiału roślinnego in vitro.

Tematyka ćwiczeń:

1. Produkcja sadzonek. Podłoża i pojemniki do ukorzeniania, przygotowanie ukorzeniaczy. Sadzonkowanie winorośli (szklarnia).

2. Aklimatyzacja i ocena roślin pochodzących z mikrorozmnażania.

3. Urządzenia i wyposażenie nowoczesnego gospodarstwa szkółkarskiego pod kątem regulowania czynników środowiskowych – zajęcia praktyczne w szkółce.

Literatura:

1. Hartmann H.T., Kester D.E., Davies F.T., Geneve R.L., 2001. Plant Propagation Principles and Practices, Prentice Hall, 7th edition

2. Malepszy S. (red.), 2001. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje szczegółowo rozmnażanie gatunków sadowniczych o specyficznych wymaganiach.

Ma szczegółową wiedzę na temat możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego.

Analizuje szczegółowo wpływ warunków zewnętrznych na procesy zachodzące podczas produkcji podkładek generatywnych i wegetatywnych.

Zna nowoczesne technologie rozmnażania wykorzystywane w produkcji materiału nasadzeniowego.

Opisuje metody sterowania/modyfikowania/skracania cykli produkcji szkółkarskiej z użyciem nowoczesnych technologii

Wyjaśnia nowoczesne technologie kultur tkankowych w namnażaniu roślin sadowniczych

Umiejętności:

Potrafi wykonać termiczne kalusowanie

Identyfikuje szczegółowo czynniki wpływające na powodzenie wykonania rozmnażania ksenowegetatywnego.

Wylicza czynniki ryzyka i prezentuje objawy niezgodności fizjologicznej.

Potrafi obsługiwać urządzenia, w które wyposażona jest nowoczesna szkółka.

Prowadzi procesy aklimatyzacji roślin uzyskanych metodą in vitro

Kompetencje społeczne:

Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie szkółkarstwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny/pisemny, colloqium

Na ocenę 2

Nie charakteryzuje nowych metod w rozmnażaniu roślin drzewiastych

Nie zna technologii rozmnażania gatunków mało znanych. Nie potrafi obsługiwać urządzeń w szkółce.

Nie jest świadomy oddziaływania produkcji szkółkarskiej na środowisko, nie zna zagrożeń

Na ocenę 3

Wymienia nowe metody stosowane w rozmnażaniu roślin drzewiastych, ale nie analizuje ich przydatności.

Opisuje technologie stosowane w rozmnażaniu gatunków mało znanych, kultur roślinnych w bioreaktorach, techniki zapłodnienia in vitro.

Zna zagrożenia środowiskowe związane z produkcją szkółkarską, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań

Na ocenę 4

Wymienia nowe metody stosowane w rozmnażaniu roślin drzewiastych, analizuje ich przydatność.

Stosuje technologie stosowane w rozmnażaniu gatunków mało znanych, kultur roślinnych w bioreaktorach, techniki zapłodnienia in vitro.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją szkółkarską i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia nowe metody stosowane w rozmnażaniu roślin drzewiastych, analizuje ich przydatność, proponuje ich modyfikacje.

Stosuje, dobiera i modyfikuje technologie stosowane w rozmnażaniu gatunków mało znanych, kultur roślinnych w bioreaktorach, techniki zapłodnienia in vitro.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją szkółkarską, przypisuje im należną wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)