Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie rozmnażania roślin sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.NTRS2.SM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie rozmnażania roślin sadowniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu głębsze zapoznanie słuchaczy z biologią rozmnażania roślin sadowniczych. Podczas wykładów studenci poznają najnowsze trendy w agrotechnice i technologii produkcji owocowego materiału szkółkarskiego. Na bazie poznanych, teoretycznych zagadnień z fizjologicznych podstaw szkółkarstwa, genetyki i anatomii przedstawione zostaną możliwości ich praktycznego użycia w polowej i kontenerowej produkcji szkółkarskiej. Przedstawiony zostanie wpływ czynników środowiskowych, a także np. regulatorów wzrostu na proces rozmnażania roślin drzewiastych. Na ćwiczeniach praktycznych, prowadzonych w szkółce, studenci nabiorą praktycznych umiejętności rozmnażania różnych gatunków roślin owocowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Termiczne kalusowanie szczepów. Wczesne wykrywanie zjawiska niezgodności u nowych podkładek dla drzew owocowych.

Urządzenia i wyposażenie nowoczesnego gospodarstwa szkółkarskiego pod kątem regulowania czynników środowiskowych.

Biologiczne aspekty produkcji nasion podkładek generatywnych

Rozmnażanie ksenowegetatywne – urządzenia i materiały zwiększające skuteczność tego zabiegu.

Kultury roślinne w bioreaktorach

Zapylenie, zapłodnienie oraz kultury zarodków in vitro

Długotrwałe przechowywanie materiału roślinnego in vitro

Techniki produkcji sadzonek. Doskonalenie metod ukorzeniania. Wprowadzenia nowych podłoży, ukorzeniaczy i systemów uprawy.

Uzyskiwanie wysokiej jakości materiału szkółkarskiego. Możliwości skracania cyklu produkcyjnego w szkółce. Modyfikacje rozmnażania ksenowegetatywnego

Aklimatyzacja i ocena roślin pochodzących z mikrorozmnażania

Literatura:

Hartmann H.T., Kester D.E., Davies F.T., Geneve R.L. 2002. Plant propagation. Principles and practices. 7th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Dwumiesięcznik „Szkółkarstwo”

Malepszy S. 2007 Biotechnologia Roślin PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

Opisuje szczegółowo rozmnażanie gatunków sadowniczych o specyficznych wymaganiach.

Ma szczegółową wiedzę na temat możliwości modyfikowania warunków siedliskowych w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego.

Analizuje szczegółowo wpływ warunków zewnętrznych na procesy zachodzące podczas produkcji podkładek generatywnych i wegetatywnych.

Zna nowoczesne technologie rozmnażania wykorzystywane w produkcji materiału nasadzeniowego.

Opisuje metody sterowania/modyfikowania/skracania cykli produkcji szkółkarskiej z użyciem nowoczesnych technologii

Wyjaśnia nowoczesne technologie kultur tkankowych w namnażaniu roślin sadowniczych

Umiejętności

Potrafi wykonać termiczne kalusowanie

Identyfikuje szczegółowo czynniki wpływające na powodzenie wykonania rozmnażania ksenowegetatywnego.

Wylicza czynniki ryzyka i prezentuje objawy niezgodności fizjologicznej.

Potrafi obsługiwać urządzenia, w które wyposażona jest nowoczesna szkółka.

Prowadzi procesy aklimatyzacji roślin uzyskanych metodą in vitro

Kompetencje społeczne

Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie szkółkarstwa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)