Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integrowana i ekologiczna produkcja sadownicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.IEKP3.SM.OOGO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowana i ekologiczna produkcja sadownicza
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 3 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie zasad prowadzenia integrowanej i ekologicznej produkcji sadowniczej. Uwarunkowań prawno-finansowych. Kontroli gospodarstw prowadzących integrowaną i ekologiczną produkcję owoców.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Historia integrowanej produkcji na świecie i w Polsce. Przepisy prawne regulujące integrowaną produkcję

Planowanie i zakładanie sadu i plantacji roślin jagodowych dla integrowanej produkcji

Racjonalne nawożenie integrowanych upraw sadowniczych

Agrotechnika stosowana w uprawach integrowanych

Ewidencjonowanie zabiegów i kontrola integrowanej produkcji

Zasady rolnictwa ekologicznego. Przepisy prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego

Planowanie i zakładanie ekologicznego sadu/jagodnika

Zasady ochrony roślin w produkcji ekologicznej

Przetwórstwo surowców ekologicznych

Marketing produktów ekologicznych. Stan i perspektywy produkcji ekologicznej w Polsce i na świecie

Projekt gospodarstwa prowadzącego produkcję integrowaną

Projekt gospodarstwa prowadzącego produkcję integrowaną

Wyjazd do gospodarstwa integrowanego/ekologicznego

Literatura:

Metodyka integrowanej produkcji (poszczególne gatunki roślin sadowniczych). www.piorin.gov.pl

Lafer G., Schloffer K., Innerhofer G., Meister H., Lind K. 2003. Organic fruit growing. CABI Publishing.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Rozpoznaje specyfikę integrowanej i ekologicznej produkcji sadowniczej

Definiuje wymagania, zasady i ograniczenia integrowanej i ekologicznej produkcji owoców

Tłumaczy dobór gatunków i odmian dla integrowanej i ekologicznej produkcji

Opisuje znaczenie integrowanej i ekologicznej produkcji dla zachowania i rozwoju bioróżnorodności środowiska i zdrowia człowieka

Umiejętności

Planuje założenie uprawy sadowniczej zgodnej z systemem produkcji

Stosuje odpowiednie do warunków technologie produkcji owoców

Wdraża działania rozwijające bioróżnorodność środowiska naturalnego

Kompetencje społeczne

Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie stosowanego systemu produkcji sadowniczej

Ma świadomość potrzeby wdrażania do praktyki sadowniczej proekologicznych technologii produkcji owoców

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, colloqium, projekt

Na ocenę 2

Nie wymienia podstawowych zasad i metod stosowanych w sadownictwie integrowanym i ekologicznym.

Nie zna podstawowych zasad i technologii stosowanych w integrowanej i ekologicznej produkcji owoców.

Nie jest świadomy wpływu systemu produkcji sadowniczej na bezpieczeństwo środowiska i zdrowie człowieka.

Na ocenę 3

Potrafi wymienić podstawowe zasady i metody stosowane w sadownictwie integrowanym i ekologicznym, ale nie potrafi ich scharakteryzować.

Zna podstawowe zasady i technologie stosowane w integrowanej i ekologicznej produkcji owoców, ale nie potrafi uzasadnić ich wyboru.

Jest świadomy wpływu systemu produkcji sadowniczej na bezpieczeństwo środowiska i zdrowie człowieka, ale nie uwzględnia go w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Potrafi scharakteryzować zasady i metody stosowane w sadownictwie integrowanym i ekologicznym.

Zna podstawowe zasady i technologie stosowane w integrowanej i ekologicznej produkcji owoców oraz potrafi uzasadnić ich wybór.

Jest świadomy wpływu systemu produkcji sadowniczej na bezpieczeństwo środowiska i zdrowie człowieka, uwzględnia go w praktycznym działaniu.

Na ocenę 5

Potrafi scharakteryzować zasady i metody stosowane w sadownictwie integrowanym i ekologicznym, analizuje ich wpływ na jakość plonu, zdrowie człowieka i stan środowiska.

Zna technologie stosowane w integrowanej i ekologicznej produkcji owoców, potrafi uzasadnić wybór oraz ocenić ich wpływ na środowisko i jakość plonu.

Jest świadomy wpływu systemu produkcji sadowniczej na bezpieczeństwo środowiska i zdrowie człowieka, przypisuje mu znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)