Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczne podstawy produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.EPPO6.SI.OOGZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami proekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie, rolą klimatu i warunków stresowych oraz możliwościami stosowania proekologicznej agrotechniki w produkcji sadowniczej i warzywniczej.

Rola środowiska glebowego i czynników klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem warunków stresowych w produkcji ogrodniczej wysokiej jakości i możliwości sterowania tymi czynnikami.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Tendencje w rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie.

Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej w różnych systemach gospodarowania.

Proekologiczne systemy uprawy gleby i nawożenia.

Warunki środowiska glebowego i ich rola w kształtowaniu plonów owoców i warzyw.

Warunki klimatyczne – optymalne i ekstremalne oraz ich rola w kształtowaniu plonów i ich jakości w uprawie roślin sadowniczych.

Warunki klimatyczne – optymalne i ekstremalne oraz rola w kształtowaniu plonów i ich jakości w uprawie roślin warzywnych.

Proekologiczna agrotechnika roślin warzywnych uprawianych w polu.

Proekologiczna agrotechnika w produkcji sadowniczej.

Ocena siedliska pod kątem przydatności do produkcji sadowniczej i warzywniczej. Ocena wpływu metody gospodarowania na środowisko – ćwiczenia w terenie.

Układanie płodozmianów z uwzględnieniem wymagań siedliskowych dla upraw sadowniczych i warzywniczych w formie projektowej.

Laboratoryjna ocena wybranych właściwości fizycznych gleb pochodzących z różnych stanowisk

Literatura:

Babik I, Kaniszewski S., 2004. Ekologiczne metody uprawy warzyw. KCRE, Radom

Siebeneicher G., 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN, Warszawa

Kibler M., 2010. Ekologiczna uprawa warzyw polowych. KCRE, Radom

Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. 2003. Cz. 1. IUNG Puławy.

Runowski H. 1996. Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW.

Lind K., Lafer K., Schlosser K., Innerhofer G., Meister H. 2003. Organic fruit growing. CABI Publishing, London.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce oraz systemy gospodarowania w rolnictwie.

Wskazuje na ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej w różnych systemach gospodarowania. Zna proekologiczne systemy uprawy gleby i nawożenia.

Charakteryzuje warunki środowiska glebowego i zna ich rolę w kształtowaniu plonów owoców i warzyw.

Wymienia i charakteryzuje czynniki glebowe i klimatyczne i rozumie ich rolę w kształtowaniu plonów w rolnictwie proekologicznym.

Zna podstawy agrotechniki w rolnictwie proekologicznym i zabiegi służące utrzymaniu i poprawie żyzności gleby.

Umiejętności:

Posiada umiejętność poprawnej oceny siedliska pod kątem uprawy sadowniczej i warzywniczej. Przeprowadza analizę wpływu sposobu gospodarowania na środowisko naturalne.

Poprawnie konstruuje płodozmian zgodnie z dobra praktyka rolniczą.

Ocenia podstawowe właściwości fizyczne gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych.

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę przekazywania innym obiektywnych informacji na temat technik wykorzystywanych w produkcji proekologicznej

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego postępowania na każdym etapie uzyskiwania ziemiopłodów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, colloqium, sprawozdanie z ćwiczeń

Kryteria oceny

Na ocenę 2

Nie zna ekologicznych aspektów produkcji ogrodniczej i nie rozróżnia proekologicznych systemów gospodarowania. Nie zna zasad nawożenia i uprawy w proekologicznych systemach gospodarowania.

Nie poprawnie konstruuje płodozmian dla gospodarstw proekologicznych.

Nie ocenia podstawowych właściwości fizycznych gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych.

Nie jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji roślin.

Na ocenę 3

Zna ogólnie ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. Wylicza proekologiczne systemy uprawy, ale ich nie charakteryzuje. Zna ogólne zasady nawożenia oraz uprawy roli w proekologicznych systemach gospodarowania.

Konstruuje płodozmian dla gospodarstw proekologicznych z wykorzystaniem tylko niektórych elementów płodozmianu.

Ocenia niektóre właściwości fizyczne gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych.

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji roślin, ale nie przypisuje temu należytej wagi.

Na ocenę 4

Zna ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. Wylicza proekologiczne systemy uprawy i je krótko charakteryzuje. Zna ogólnie zasady nawożenia oraz uprawy roli w proekologicznych systemach gospodarowania.

Konstruuje płodozmian dla gospodarstw proekologicznych z wykorzystaniem wszystkich elementów płodozmianu.

Ocenia właściwości fizyczne gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych, ale ich nie interpretuje prawidłowo.

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji roślin, przypisuje jednak niewielką wagę do istoty przekazywania tej wiedzy innym.

Na ocenę 5

Zna ekologiczne aspekty i wskazuje na ich praktyczną rolę w produkcji ogrodniczej. Wylicza i charakteryzuje proekologiczne systemy uprawy. Zna dobrze zasady nawożenia oraz uprawy roli w proekologicznych systemach gospodarowania.

Konstruuje płodozmian dla gospodarstw proekologicznych z wykorzystaniem wszystkich elementów płodozmianu. Potrafi dobierać płodozmian do warunków uprawowych.

Ocenia właściwości fizyczne gleby pochodzącej z różnych stanowisk uprawowych i prawidłowo interpretuje uzyskane wyniki.

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie integrowanej i ekologicznej produkcji roślin, przypisuje znaczącą wagę do przekazywania tej wiedzy innym, dba o propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej podczas uprawy i zbioru roślin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)