Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne podstawy sadownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.EKOS2.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy sadownictwa
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wpływu warunków siedliskowych na rozwój i owocowanie roślin sadowniczych. Mrozoodporność i gospodarka wodna roślin sadowniczych. Wpływ czynników abiotycznych na wzrost, owocowanie i wartość biologiczną plonu. Możliwości kształtowania rozwoju roślin z wykorzystaniem różnych zabiegów agrotechnicznych i ochronnych. Przemienne owocowanie oraz czynniki wpływające na poprawę jakości owoców. Dobór odmian i gatunków do określonych warunków siedliskowych – odmiany, podkładki, systemy prowadzenia, mikoryza, zdolności adaptacyjne różnych gatunków.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wpływ warunków siedliskowych na rozwój i owocowanie roślin sadowniczych

Dobór gatunków i odmian dla różnych rejonów o zróżnicowanych warunkach klimatycznych

Mrozoodporność i gospodarka wodna roślin sadowniczych

Możliwości kształtowania rozwoju roślin z wykorzystaniem różnych zabiegów i metod ochrony

Mikoryza w uprawach sadowniczych

Choroby fizjologiczne i infekcyjne w okresie przechowywania owoców

Optymalizacja warunków rozwoju drzew w sadach towarowych

Metody ochrony upraw sadowniczych przed deszczem, gradem i przymrozkami

Czynniki wpływające na jakość owoców

Zdolności adaptacyjne wybranych gatunków roślin sadowniczych

Zdolności adaptacyjne wybranych gatunków roślin sadowniczych

Technika ochrony roślin. Metody aplikacji preparatów biologicznych

Literatura:

Jankiewicz L. S., Lipecki J (red)., 2011. Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom 1 Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie. PWN, Warszawa

Jankiewicz L. S., Filek M., Lech W. (red.), 2011. Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom 2 Plonowanie roślin i udział w tym procesie różnych czynników. PWN, Warszawa

Kobel F., 1960. Sadownictwo i jego podstawy fizjologiczne. PWRiL, Warszawa

Winter F., Janßen H., Kennel W., 1992. Lucas' Anleitung zum Obstbau. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, Germany

Kozłowski S., 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa

Knee M., 2001. Fruit quality and its biological basis. Sheffield Academic Press

Efekty uczenia się:

Wiedza

OZEPS_W01 Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu warunków środowiska na rozwój gatunków roślin sadowniczych uprawianych w Polsce

OZEPS_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o roli środowiska przyrodniczego w intensyfikacji produkcji sadowniczej

OZEPS_W03 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

OZEPS_W04 Wykazuje znajomość najnowocześniejszych metod poprawiających owocowanie drzew i krzewów owocowych

OZEPS_W05 Wykazuje znajomość najnowszych metod i technik związanych z ochroną upraw sadowniczych przed gradem, deszczem i przymrozkami

OZEPS_W06 Ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji owoców o wysokiej wartości biologicznej

OZEPS_W07 Wykazuje znajomość zaawansowanych technologii wykorzystywanych w ochronie roślin w uprawach integrowanych i ekologicznych

OZEPS_W08 Zna przydatność odmian do uprawy w różnych rejonach o zróżnicowanych warunkach klimatycznych

OZEPS_W09 Ma wiedzę niezbędną do wykorzystania w produkcji sadowniczej mikoryzy i metod biologicznych ochrony roślin

OZEPS_W10 Zna przyczyny przemiennego owocowania i metody zapobiegające jego występowaniu

OZEPS_W11 Ma wiedzę na temat chorób nieinfekcyjnych w okresie przechowywania

Umiejętności

OZEPS _ U01 Potrafi dokonać wyboru odpowiedniego stanowiska pod uprawę poszczególnych gatunków roślin sadowniczych

OZEPS _ U02 Posiada umiejętność wyboru odmian i systemów uprawy odpowiednich do danych warunków siedliskowych

OZEPS _ U03 Samodzielnie planuje dobór gatunków i odmian przydatnych w danym rejonie

OZEPS _ U04 Posiada umiejętność precyzyjnego stosowania metod i zabiegów poprawiających intensywność owocowania drzew i krzewów owocowych

OZEPS _ U05 Posiada umiejętność skutecznej ochrony upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami

OZEPS _ U06 Posiada umiejętność skutecznej ochrony upraw sadowniczych przed gradem, deszczem i przymrozkami

OZEPS _ U07 Potrafi zdiagnozować i określić przyczyny chorób nieinfekcyjnych w okresie przechowywania

OZEPS _ U08 Potrafi dobrać preparaty stosowane w ochronie roślin w produkcji integrowanej i ekologicznej

OZEPS _ U09 Posiada umiejętność podejmowania odpowiednich działań w celu zapobiegania zjawisku przemiennego owocowania

OZEPS _ U10 Ma doświadczenie w stosowaniu szczepionek mikoryzowych w produkcji sadowniczej

Kompetencje społeczne

OZEPS _ K01 Ma świadomość znaczenia zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju

OZEPS _ K02 Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, zgodnie z zasadami ochrony środowiska

OZEPS _ K03 Potrafi ocenić zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania nawozów i środków ochrony roślin

OZEPS _ K04 Docenia potrzebę produkcji owoców o wysokiej wartości biologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2.0

Nie wie jaki warunki środowiska mają wpływ na rozwój i owocowanie gatunków roślin sadowniczych, nie jak chronić uprawy sadownicze przed deszczem, gradem, przymrozkami, chorobami i szkodnikami w ekologicznych systemach, nie zna przyczyn przemiennego owocowania oraz najważniejszych chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych w okresie przechowywania owoców

Nie potrafi dobrać gatunków i odmian do uprawy w danym rejonie,

nie potrafi skutecznie chronić upraw sadowniczych przed gradem, deszczem i przymrozkami, zjawiskiem przemiennego owocowania, chorobami i szkodnikami,

nie rozpoznaje najważniejszych chorób fizjologicznych w przechowalni

Nie docenia zagrożenia wynikającego z niewłaściwego stosowania śor,

Na ocenę 3.0

Wymienia najważniejsze gatunki i odmiany roślin sadowniczych,

zna pojęcia mrozoodporności i gospodarki wodnej roślin, wie jakie są metody ochrony upraw sadowniczych przed deszczem, gradem, przymrozkami, chorobami i szkodnikami stosowane w ekol. systemach, wymienia choroby fizjologiczne i infekcyjne owoców w okresie przechowywania

Klasyfikuje gatunki i odmiany względem ich wymagań klimatycznych, potrafi chronić uprawy sadownicze przed gradem i deszczem, rozpoznaje najważniejsze choroby fizjologiczne owoców w przechowalni, korzysta ze specjalistycznych programów ochrony roślin

Rozumie, że z niewłaściwym stosowaniem nawozów i środków wiążą się konsekwencje

Na ocenę 4.0

Spełnia kryteria na ocenę 3.0 i wyjaśnia w jaki sposób można poprawić owocowanie oraz wartość biologiczną plonu, wie jak zapobiec zjawisku przemiennego owocowania, opisuje choroby fizjologiczne i infekcyjne owoców, zna kryteria stosowania oraz substancje aktywne śor stosowanych w uprawach ekologicznych

Spełnia kryteria na ocenę 3.0 i dobiera metody i zbiegi, które mają na celu poprawienie intensywności owocowania drzew i krzewów, a także zapobieganiu przemiennemu owocowaniu

Spełnia kryteria na ocenę 3.0 i docenia potrzebę produkcji owoców o wysokiej wartości biologicznej

Na ocenę 5.0

Spełnia kryteria na ocenę 4.0 i ma szeroką wiedzę o roli środowiska przyrodniczego w intensyfikacji produkcji sadowniczej, proponuje odmiany do ekologicznych upraw, wie w jaki sposób wykorzystać najnowsze metody związane z ochroną upraw sadowniczych przed szkodliwymi czynnikami, zna rodzaje i przydatność do różnych upraw szczepionek mikoryzowych,

Spełnia kryteria na ocenę 4.0 i samodzielnie dobiera gatunki i odmiany, a także systemy ich uprawy, dobiera preparaty stosowane w ochronie roślin w produkcji integrowanej i ekologicznej

Spełnia kryteria na ocenę 4.0 i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.