Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w ogrodnictwie – Agrotechnika w uprawach sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.AGSA3.SM.OOGO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w ogrodnictwie – Agrotechnika w uprawach sadowniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 3 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu szersze zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami agrotechniki oraz technologii stosowanymi w uprawie drzew i krzewów owocowych.

Pełny opis:

Wykłady

Zabezpieczenie plantacji sadowniczej przed gradem.

Metody ograniczania pękania owoców poprzez stosowanie osłon i środków chemicznych.

Zapobieganie szkodom mrozowym i przymrozkowym w okresie kwitnienia. Stosowanie preparatów chemicznych przy wystąpieniu przymrozków.

Przegląd aktualnych preparatów wspomagających proces kwitnienia i zawiązywania owoców roślin sadowniczych.

Alternatywne metody zwalczania chwastów w uprawach sadowniczych (wypalacze płomieniowe, ściółki żywe i biodegradowalne).

Trendy formowania koron oraz cięcia drzew i krzewów owocowych.

Metody zapobiegania chorobie replantacyjnej, możliwości ograniczenia jej skutków.

Esej na ustalony z koordynatorem temat

Ćwiczenia

Rozmieszczanie siatek przeciwgradowych oraz aparatury odstraszającej w sadzie.

Oznaczanie indeksu pękania owoców przy użyciu metody Christensena.

Zapoznanie się z urządzeniami do przeciwdziałania przymrozkom.

Wypalanie chwastów, ocena skuteczności różnych ściółek w sadzie.

Ocena stopnia zmęczenia gleby przy użyciu testów mikrobiologicznych.

Kalibracja opryskiwaczy sadowniczych.

Opracowanie zaleceń dla wybranej metody agrotechnicznej

Literatura:

Ferree, D. C. , Warrington, I. , 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing

Sad Nowoczesny, Hortpress, Warszawa – miesięcznik

Sad, Plantpress, Kraków – miesięcznik

Muzalewski A. 2008. Kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych w ramach PROW 2007-2013 pod kątem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. IBMER, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozpoznaje metody agrotechniczne odpowiednio dla gatunków/faz rozwoju i wyjaśnia sposoby działania, środowiskowe uwarunkowania a także czynniki warunkujące skuteczność poszczególnych metod i zabiegów

Rozumie i szczegółowo opisuje zasady ochrony, minimalizacji szkód wywoływanych przez czynniki stresowe na plantacji sadowniczej

Posiada szczegółową wiedzę na temat zabiegów agrotechnicznych i ich wpływu na jakość plonu.

Zna budowę nowoczesnych urządzeń modyfikujących niekorzystne wpływy siedliska.

Umiejętności

Znajduje odpowiednie zabiegi agrotechniczne dla konkretnego gatunku oraz faz rozwoju

Wybiera odpowiedni sprzęt i metody oraz przygotowuje plan zabiegów, ocenia ich konieczność, przewiduje skuteczność i korzyści

Identyfikuje i analizuje możliwości zwiększenia plonu/polepszenia jego jakości z użyciem nowych rozwiązań technologicznych.

Sporządza pisemne i ustne opracowania i prezentacje

Kompetencje społeczne

Przekazuje obiektywne informacje związane ze stosowaniem w praktyce najnowszych metod agrotechnicznych

Przewiduje korzyści i zagrożenia środowiskowe związane ze stosowaniem poszczególnych metod agrotechnicznych oraz konieczność wdrażania odpowiednich zasad bezpieczeństwa indywidualnie oraz w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie rozróżnia podstawowych

metod agrotechnicznych stosowanych w sadownictwie.

Nie kwalifikuje odpowiednich metod dla konkretnego gatunku oraz faz rozwoju.

Nie używa odpowiednich metod agrotechnicznych dla konkretnego gatunku i oczekiwanego efektu. Nie znajduje sposobów oceny testów i kalibracji sprzętu. Nie opracowuje pisemnie oraz ustnie zadanych tematów.

Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych związanych z

poszczególnymi metodami agrotechnicznymi. Nie uwzględnia w swoich działaniach odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Na ocenę 3

Rozróżnia podstawowe metody agrotechniczne stosowane w sadownictwie. Kwalifikuje odpowiednie metody dla konkretnego gatunku oraz faz rozwoju lecz popełnia drobne błędy.

Używa odpowiednich metod agrotechnicznych dla konkretnego gatunku i oczekiwanego efektu. Znajduje sposoby oceny testów i kalibracji sprzętu z niewielkimi błędami. Opracowuje pisemnie oraz ustnie zadane tematy lecz wykorzystuje nie wszystkie istotne informacje.

Jest świadomy ważniejszych zagrożeń środowiskowych związanych z metodami agrotechnicznymi. Uwzględnia w swoich działaniach odpowiednie zasady bezpieczeństwa z drobnymi lukami.

Na ocenę 4

Rozróżnia wszystkie metody agrotechniczne stosowane w sadownictwie i tłumaczy ich biologiczne podstawy. Kwalifikuje odpowiednie metody dla konkretnego gatunku oraz faz rozwoju.

Używa odpowiednich metod agrotechnicznych dla konkretnego gatunku i oczekiwanego efektu. Znajduje sposoby oceny testów i kalibracji sprzętu. Opracowuje pisemnie oraz ustnie zadane tematy z wykorzystaniem większości istotnych informacji.

Jest świadomy wszelkich zagrożeń środowiskowych związanych z

poszczególnymi metodami agrotechnicznymi. Uwzględnia w swoich działaniach odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Na ocenę 5

Rozróżnia wszystkie metody agrotechniczne stosowane w sadownictwie i tłumaczy ich biologiczne podstawy. Kwalifikuje odpowiednie metody dla gatunku oraz faz rozwoju. Interpretuje czynniki sprzyjające ich skuteczności.

Używa odpowiednich metod agrotechnicznych dla konkretnego gatunku i oczekiwanego efektu. Bezbłędnie znajduje sposoby oceny testów i kalibracji sprzętu. Opracowuje pisemnie oraz ustnie zadane tematy z wykorzystaniem dostępnych istotnych informacji.

Jest świadomy wszelkich zagrożeń środowiskowych związanych z

poszczególnymi metodami agrotechnicznymi i wyjaśnia ich źródła. Uwzględnia w swoich działaniach odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)