Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownictwo tradycyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.9SATR.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownictwo tradycyjne
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z zasadami sadownictwa tradycyjnego, zrównoważonego jako alternatywy dla intensywnej, konwencjonalnej uprawy sadowniczej. Oprócz wiadomości teoretycznych dotyczących produktów tradycyjnych/regionalnych /ekologicznych w trakcie zajęć praktycznych słuchacze poznają zasady audytu i certyfikacji takich producentów. Podczas wyjazdu terenowego zapoznają się z zakładami produkującymi przetwory regionalne, problematyką sprzedaży i marketingu.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów:

1. Intensywne sadownictwo konwencjonalne – jego ograniczenia i zagrożenia jakie niesie dla środowiska, bezpieczeństwa żywności i człowieka.

2. Ekologiczne skutki stosowania chemicznych środków produkcji – możliwość ograniczenia zużycia agrochemikaliów w sadownictwie.

3. Alternatywne systemy produkcji sadowniczej – metody ekologiczne (biodynamiczne, organiczne, biologiczne, organiczno-biologiczne). Stan sadownictwa ekologicznego i jego perspektywy.

4. Regulacje prawne dotyczące producentów i przetwórców oferujących produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne. Ich rejestracja i certyfikacja.

5. Właściwy dobór gatunków i odmian do upraw tradycyjnych.

6. Marketing produktów regionalnych/tradycyjnych/ekologicznych.

7. Jakość żywności tradycyjnej, standardy jakościowe (NOP, JAS). Ruchy i organizacje wspierające te metody produkcji.

Szczegółowy program ćwiczeń:

1. Metody biodynamiczne w sadownictwie. Kalendarz biodynamiczny. Preparaty biodynamiczne, ich sporządzanie, terminy i sposób stosowania.

2. Preparaty ekologiczne i szczepionki mikoryzowe zwiększające żyzność gleby w sadzie

3. Audyt gospodarstwa/przetwórni produkującego produkty tradycyjne/regionalne/ekologiczne. Katalog niezgodności, niedociągnięć i sankcji.

4. Wyjazd terenowy do gospodarstw i przetwórni oferujących produkty tradycyjne i regionalne

5. Opracowanie założeń projektowych dla gospodarstwa posiadającego sad tradycyjny/przetwórnię przydomową/agroturystykę.

Literatura:

1. Ferree D.C., Warrington I. 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing, Wallingford, UK.

2. Lind K., Lafer G., Schloffer G., Innerhoffer G., Meister H. 2003. Organic Fruit Growing. CABI Publishing, Wallingford, UK.

3. Thun M. 2009. Kalendarz biodynamiczny. Otylia sp. z o.o., Nakło nad Notecią.

4. Materiały z witryn internetowych: www.ifoam.org oraz www. fibl.org

Efekty uczenia się:

Definiuje nurty we współczesnym sadownictwie, ich specyfikę, stan obecny i perspektywy rozwoju.

Posiada ogólną wiedzę na temat ekologicznych\konwencjonalnych\biologicznych i biodynamicznych metod uprawy roślin sadowniczych.

Zna metody zakładania i pielęgnacji plantacji sadowniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi UE.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu doboru właściwych odmian do specyfiki produkcji ekologicznej/biodynamicznej.

Zna standardy dotyczące jakości żywności ekologicznej/biodynamicznej

Opisuje wpływ produkcji ekologicznej na jakość i wielkość uzyskiwanego plonu owoców

Umiejętności

Potrafi zaprojektować plantację sadowniczą zgodnie z wymogami formalnymi dla gospodarstw ekologicznych i biodynamicznych.

Identyfikuje i analizuje zagrożenia mogące negatywnie wpłynąć na produkcję ekologiczną.

Potrafi stosować biopreparaty w produkcji ekologicznej/biodynamicznej

Potrafi wykonać audyt specjalistycznego sadowniczego gospodarstwa ekologicznego.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

Ma świadomość wpływu różnych modeli sadownictwa na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, colloqium, wykonanie projektu

Na ocenę 2

Nie charakteryzuje nurtów w sadownictwie. Nie potrafi określić ich wpływu na jakość plonu i środowiska. Nie zna norm i przepisów UE dotyczących sadownictwa ekologicznego.

Nie zna technologii stosowanych w sadowniczych gospodarstwach ekologicznych. Nie jest w stanie wykonać ich audyt.

Nie jest świadomy oddziaływania produkcji konwencjonalnej/ekologicznej na środowisko.

Na ocenę 3

Wymienia alternatywne sposoby produkcji sadowniczej, ale nie analizuje możliwości ich zastosowania oraz wpływu na jakość plonu i środowiska.

Opisuje metody i technologie stosowane w sadach ekologicznych. Nie jest w stanie samodzielnie je zastosować. Nie potrafi wykonać audyt.

Zna zagrożenia i szanse środowiskowe związane z produkcją konwencjonalną i ekologiczną, ale nie uwzględnia ich w planowaniu zadań

Na ocenę 4

Wymienia i opisuje stosowane alternatywy dla sadownictwa konwencjonalnego, analizuje możliwość ich zastosowania oraz wpływu na jakość plonu i środowiska.

Stosuje (praktycznie) metody stosowane w sadownictwie ekologicznym. Jest w stanie wykonać pobieżny audyt.

Jest świadomy zagrożeń i szans środowiskowych związanych z produkcją konwencjonalną i ekologiczną i częściowo uwzględnia je w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia i opisuje stosowane alternatywy dla sadownictwa konwencjonalnego, analizuje możliwość ich zastosowania oraz wpływu na jakość plonu i środowiska. Proponuje ich modyfikacje zgodnie z przepisami UE.

Dobiera, modyfikuje (zgodnie z przepisami) najbardziej metody sadownictwie ekologicznym. Potrafi wykonać samodzielny, wnikliwy audyt gospodarstwa sadowniczego.

Jest świadomy zagrożeń i szans środowiskowych związanych z produkcją konwencjonalną i ekologiczną, przypisuje im należną wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)