Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena jakości owoców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.9OJOW.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości owoców
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs zapewnia przedstawienie studentom podstawowych wiadomości o ocenie jakości owoców

Pełny opis:

Wykłady

Współczesne zasady i trendy oceny jakości owoców.

Systemy oceny jakości owoców w Europie i na Świecie. GLOBALGAP

Kryteria oceny jakości owoców ziarnkowych.

Kryteria oceny jakości owoców pestkowych.

Kryteria oceny jakości owoców jagodowych.

Kryteria oceny jakości owoców cytrusowych.

Kryteria oceny jakości owoców egzotycznych.

Ćwiczenia

Wprowadzenie do przeprowadzania analizy sensorycznej.

Metody analizy sensorycznej

Testy wrażliwości sensorycznej.

Przeprowadzenie analizy sensorycznej owoców.

Sporządzanie dokumentacji z wykonanej analizy sensorycznej.

Praktyczna ocena jakości wybranych gatunków owoców.

Literatura:

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE ,Warszawa

Kijowski j., Sikora T., (red.) 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Nauk. Techn. W-wa

Miesięcznik – Przemysł Owocowo-Warzywny i Fermentacyjny.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poznaje współczesne zasady i trendy w ocenach jakości owoców w Europie i Świecie.

Nazywa metody zarządzania jakością owoców wg systemu GLOBALGAP

Wylicza szczegółowe kryteria oceny jakości owoców poszczególnych gatunków

Umiejętności

Odnosi poznane metody sensorycznej oceny jakości do stosowanych technologii produkcji owoców

Nabywa umiejętność stosowania podstawowych zasad zarządzania jakością

Organizuje pracę własna i zespołową

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości w pracy indywidualnej i zespołowej

Docenia znaczenie zarządzania jakością na poszczególnych etapach produkcji wysokiej jakości owoców jako przejaw profesjonalizmu i etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny

101-sprawdzian wiedzy

203-zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń

701-egzamin pisemny ograniczony czasowo

Kryteria oceny

Wiedza

na ocenę 2

Nie rozpoznaje zasad i trendów w ocenie jakości owoców w Europie i Świecie. Nie definiuje pojęć podstawowych systemu GLOBALGAP. Nie rozróżnia kryteriów oceny jakości owoców poszczególnych gatunków.

Nie stosuje poznanych metod sensorycznej oceny jakości do stosowanych technologii produkcji owoców. Nie używa podstawowych metod oznaczania jakości.

Nie jest świadomy znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości. Nie uogólnia znaczenia zarządzania jakością na poszczególnych etapach produkcji.

na ocenę 3

Rozpoznaje podstawowe zasady i trendy w ocenach jakości owoców w Europie i Świecie. Definiuje pojęcia podstawowe systemu GLOBALGAP lecz nie interpretuje ich. Rozróżnia kryteria oceny jakości owoców dla większości gatunków.

Stosuje podstawowe metody sensorycznej oceny jakości do stosowanych technologii produkcji owoców. Używa podstawowych metod oznaczania jakości lecz bez rozumienia ich zasad.

Jest świadomy znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości, ale nie stosuje ich. Uogólnia znaczenie zarządzania jakością na ważniejszych etapach produkcji.

na ocenę 4

Rozpoznaje podstawowe zasady i trendy w ocenach jakości owoców w Europie i Świecie i prawidłowo je interpretuje. Definiuje i wyjaśnia pojęcia podstawowe systemu GLOBALGAP. Rozróżnia kryteria oceny jakości owoców dla poszczególnych gatunków.

Stosuje poznane metody sensorycznej oceny jakości do stosowanych technologii produkcji owoców. Używa podstawowych metod oznaczania jakości ze zrozumieniem zasad oceny.

Jest świadomy znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości, stosuje je popełniając drobne błędy. Uogólnia znaczenie zarządzania jakością na poszczególnych etapach produkcji

na ocenę 5

Rozpoznaje podstawowe zasady i trendy w ocenach jakości owoców w Europie i Świecie i prawidłowo je interpretuje. Definiuje i wyjaśnia pojęcia podstawowe systemu GLOBALGAP. Rozróżnia i wyjaśnia kryteria oceny jakości owoców dla poszczególnych gatunków.

Stosuje poznane metody sensorycznej oceny jakości i wyciąga wnioski w odniesieniu do metod produkcji roślinnej. Używa licznych metod oznaczania jakości ze zrozumieniem zasad oceny.

Jest świadomy znaczenia poprawnego stosowania metod oceny jakości, stosuje je w pełni oraz uwzględnia w swoich działaniach. Uogólnia znaczenie zarządzania jakością na poszczególnych etapach produkcji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)