Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne i doradztwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.PRID5.SI.OOGZY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne i doradztwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu praw rzeczowych, obrotu nieruchomościami rolnymi, prawa żywnościowego, Wspólnej Polityki Rolnej, prawa pracy, prawa autorskiego i podstaw doradztwa

Pełny opis:

Treści kształcenia

Źródła prawne, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych

Założenia i zasady Wspólnej Polityki Rolnej, definicje produktów rolnych i producenta rolnego, instrumenty prawne polityki rynkowo-dochodowej i strukturalnej w rolnictwie UE

Prawne podstawy nabycia nieruchomości rolnych, obrót nieruchomościami rolnymi na gruncie Kodeksu cywilnego (własność, przeniesienie własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebność, prawo zastawne i hipoteki)

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe gospodarstw rolnych, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, formy testamentów, odwołanie testamentu, nieważność testamentu

Formy prawne dysponowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (sprzedaż, dzierżawa, przekazanie w zarząd, zamiana nieruchomości). Rejestry publiczne (kataster nieruchomości, ewidencja gruntów, księgi wieczyste)

Planowanie przestrzeni rolniczej, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów

Formy prawne organizacji producentów rolnych, organizacja ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenia wypadkowe, świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, urlopy, czas pracy, wynagrodzenie

Prawa pracownicze związane z rodzicielstwem

Cel i zadania doradztwa rolniczego w Polsce i świecie

Prawa autorskie, patenty, znaki towarowe

Zasady prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo międzynarodowe w ochronie roślin, hodowli i nasiennictwie

Zakres i charakterystyka prawa żywnościowego UE i Polski, standaryzacja

Sporządzanie umów cywilno-prawnych

Sporządzanie pism procesowych i ekspertyz sądowych

Literatura:

Ban A.W., Hawkins H.S., 1997. Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Górski W., Wesołowski K., 2000. Prawo dla ekonomistów. Zach. Centr. Org. Zielona Góra

Opala H., 2003. Spadki, dziedziczenie, zachowek, wydziedziczenie. Zach. Centr. Org. Zielona Góra

Stelmachowski A. (red.), 2003. Prawo rolne. LexisNexis, Warszawa

Kodeks cywilny (aktualny stan prawny)

Kodeks pracy (aktualny stan prawny)

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWPrd_W01 Definiuje podstawowe pojęcia prawne

KWPrd_W02 Znajduje odpowiednie przepisy prawne w ustawach dotyczących prawa rzeczowego, spadkowego, żywnościowego, pracy i patentowego

KWPrd_W03 Opisuje zasady działania prawa UE w stosunku do prawa krajów członkowskich

KWPrd_W04 Rozpoznaje przepisy prawne regulujące prowadzenie przedsiębiorstw rolnych

KWPrd_W05 Wyjaśnia zasady działania doradztwa rolniczego

KWPrd_W06 Prezentuje konsekwencje nieprzestrzegania prawa

Umiejętności

KWPrd_U01 Używa podstawowego słownictwa prawnego w korespondencji z podmiotami gospodarczymi

KWPrd_U02 Wdraża zasady prawne w działalność doradcza i gospodarczą

KWPrd_U03 Analizuje prawidłowość postępowania pod względem prawnym

KWPrd_U04 Interpretuje podstawowe przepisy prawne dotyczące prawa rzeczowego, spadkowego, pracy, żywnościowego i patentowego

KWPrd_U05 Przygotowuje podstawowe pisma sądowe

Kompetencje społeczne

KWPrd_K01 Dyskutuje o zasadach prawnych działających w jego środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych przepisów prawnych z zakresu omawianej problematyki

Nie potrafi wdrażać zasad prawnych w działalność doradczą i gospodarczą

Nie dyskutuje o zasadach prawnych

Na ocenę 3

Wymienia podstawowe przepisy prawne, ale nie potrafi ich zastosować

Zna zasady prawne, ale nie potrafi się na nie powołać

Zna podstawowe przepisy prawne, ale nie potrafi ich zastosować

Na ocenę 4

Wymienia podstawowe przepisy prawne, ale ma problemy z ich zastosowaniem

Zna zasady prawne i potrafi je wdrożyć w działalność doradczą i gospodarczą z problemami

W dyskusji powołuje się na przepisy prawne, ale ma kłopoty z ich interpretacją

Na ocenę 5

Zna i opisuje zasady działania podstawowych przepisów prawnych z zakresu omawianej problematyki

Bezbłędnie interpretuje zasady prawne i wdraża je w działalność doradczą i gospodarczą

W dyskusji cytuje przepisy prawne dla uzasadnienia prawidłowości postępowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.